Groen v Prinsterer

Helfrichstraat 2 4671 AV Dinteloord

  • Ieder kind zien
In het hart van het dorp
Kwaliteit maken we samen
  • De aula wordt gebruikt door alle groepen, extra speelruimte voor groep 1 en 2, voor de overblijf en de BSO en natuurlijk vieringen!
  • De lokalen voor groep 1 en 2 zijn rijk ingericht met verschillende hoeken en een speelverdieping.
  • De school wordt omringt door het plein en naast het park zitten we echt "in het hart van het dorp", maar toch lekker rustig!
  • Op deze muur kun je zien waard de leerlingen trots op zijn! Een eigen creatie van alle leerlingen i.s.m. kunstenaar Iwaz.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat een leraar niet op school komt, kijken we hoe we deze klas kunnen opvangen. We kijken eerst of er vervanging beschikbaar is. Vervolgens of ambulante collega’s de groep kunnen overnemen. Hierbij gaan we uit van maximaal 25% van de eigen werktijdfactor om ook de kwaliteit van de andere processen te kunnen blijven garanderen. Het kan zijn dat we ervoor moeten kiezen de leerlingen thuis te houden en onderwijs op afstand aan te bieden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons kleuteronderwijs sluit aan op het aanbod van LPS Peuteropvang Dinteloord en de programma's van de vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). Wij kiezen ervoor om met een aparte groep 1 en een aparte groep 2 te werken. Op deze manier wordt er al gewerkt aan de groepsdynamiek/-vorming. Voor de doorgaande lijn in de groepen 1, 2 en 3 werken de leraren met een overlap in de verschillende groepen

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt thematisch gewerkt aan de SLO ontwikkelingsdoelen, hiervoor wordt gebruik gemaakt van "de kleuteruniversiteit". 

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte zijn welkom op onze school als blijkt dat zij zich blijvend kunnen ontwikkelen, als het past in de groep en als het past binnen de mogelijkheden van de leerkracht. Het welzijn van het kind en de groep zijn hierbij bepalend.

Naast de basisondersteuning is er breedteondersteuning mogelijk voor kinderen met dyslexie, dyscalculie, sociaal gedrag, welbevinden, motorische ondersteuning, kinderen met een eigen leerlijn/ontwikkelingsperspectief.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven