CBS Roosjenschool

Hoofdstraat 23 7981 AC Diever

Schoolfoto van CBS Roosjenschool

In het kort

Toelichting van de school

Roosjenschool, samen bouwen aan jouw stevige basis

Wanneer U op zoek bent naar een goede basisschool voor uw kind, wilt u natuurlijk weten of dit de juiste plek voor hem/haar is.  
Tenslotte vertrouwt u hem/ haar  8 jaar lang toe aan de zorg van het team van de school. 
De Roosjenschool is een prima keus. 
We zijn een moderne, open christelijke basisschool voor iedereen die onze manier van leven en werken aanspreekt. 
We bieden een veilige plek waar kinderen met plezier komen om met en van elkaar te leren. We vinden het belangrijk dat kinderen tot hun recht komen. Ons onderwijs is zo ingericht dat ze vol zelfvertrouwen en zelfbewust hun weg leren vinden in een wereld die voortdurend aan verandering onderhevig is. Wij bieden vaardigheden aan die zorgen voor een stevig fundament in hun verdere leven. 
Vandaar onze missie: Samen bouwen aan jouw stevige basis!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een stevige basis door:
  • Werken vanuit onze identiteit
  • Duidelijke zorgstructuur
  • Modern, thematisch onderwijs
  • Samenwerking met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kinderen zijn vanaf vier jaar van harte welkom bij ons op school. Vanaf drie jaar en tien maanden kunnen in overleg maximaal drie wendagen worden gepland. Voordat een leerling wordt aangemeld, vindt er een gesprek plaats met de directeur. De identiteit van de school wordt besproken. TrEf onderwijs, de stichting waar onze school deel vanuit maakt, hanteert een open aannamebeleid, waarbij respect voor de christelijke identiteit wordt gevraagd. Tijdens het gesprek wordt er ook ingegaan op de schoolcultuur, de organisatie en komen tal van praktische zaken aan bod. Als er zorgbehoefte is of wordt verwacht, zijn ouders verplicht dit te melden. Op het moment dat een leerling is aangemeld, heeft de school zorgplicht. Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) waar in staat welke zorg de school kan bieden. Mocht dit niet toereikend zijn, dan wordt er binnen de stichting een passende school gezocht. Ook kan er via het samenwerkingsverband een aanvraag worden gedaan voor extra middelen, zodat de zorg op onze eigen school kan worden gegeven.  
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
83
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Roosjenschool is een samenwerking aangegaan met Stichting Kaka. Deze organisatie verzorgt de voor- en naschoolse opvang. Deze opvang vindt plaats in het schoolgebouw. Hiervoor is een ruimte ingericht die aan alle wettelijke eisen voldoet.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven