Openbare Basisschool De Singelier

Schipper 11 7981 DV Diever

  • De openbare basisschool in Diever.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Singelier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Singelier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Singelier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Singelier

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor het advies Voortgezet Onderwijs (VO) maken we gebruik van de Friese Plaatsingswijzer en de bevindingen van de leerkrachten. Op basis van de resultaten in groep 6, 7 een 8 en met oog voor de talenten van een kind, wordt een VO-advies gegeven. De eerste oriëntatie op het VO komt aan de orde in groep 7. De leerkracht bespreekt met leerling en ouders/verzorgers hoe de schoolresultaten van de leerling zijn. De wens van de leerling zelf is ook heel belangrijk. De leerkracht deelt zijn mening over onder andere talenten, taakgerichtheid, planning, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en creativiteit van de leerling. Wij geven kansrijke adviezen aan onze leerlingen. 
Ouders kunnen hiertegen bezwaar aantekenen via de procedure die staat vermeld in de Talent-gids (https://www.talentwesterveld.nl/).


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gedurende de schoolloopbaan monitoren en analyseren we middels een continuproces de ontwikkeling van de kinderen en de behaalde leerresultaten. Hiervoor gebruiken we observaties, leerlijnen, de resultaten op de methode-toetsen en methode-onafhankelijke toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito.
De eerste fase, het signaleren, start met het afnemen en nakijken van de toetsen. Vervolgens worden de resultaten geanalyseerd, bijvoorbeeld met behulp van diagnostische gesprekken of materialen uit de methode om het niveau van de leerling en zijn leerbehoeften verder in kaart te brengen.
In de fase van het plannen die hierop volgt, bepaalt de leerkracht welke leerdoelen bij een leerling passen en op welke wijze hij met die leerling aan de doelen kan werken. Hierbij wordt de koppeling gemaakt van toetsresultaten naar de leerstof in de methode.
Daarna volgt de fase van het handelen. Bij een volgende toetsafname kan dan worden bepaald welk effect deze actie heeft gehad (evalueren). Dan begint weer een nieuwe cyclus van signaleren, analyseren en handelen. Waar nodig leiden de analyses tot aanpassing van werkwijze, aanbod of onderwijstijd.Met de behaalde resultaten legt de school tevens verantwoording af aan ouders (MR), aan het bestuur van Stichting Talent-Westerveld en aan de onderwijsinspectie.
De resultaten worden door de intern begeleider (ib’er) zichtbaar gemaakt via een overzicht, waarin de toetsresultaten van de M en E periode van het CitoLOVS worden weergegeven. De toetsen van de M periode worden halverwege het schooljaar afgenomen in januari/februari en de toetsen van de E periode worden aan het eind van het schooljaar afgenomen in juni. De analyse van resultaten komt tot stand na groepsbesprekingen en een teambijeenkomst. Daarnaast wordt de evaluatie van de jaardoelen beschreven in het schooljaarverslag en de schoolrapportage.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij het geven van het schooladvies liggen onze ambities hoog. Onze adviezen zijn zogeheten kansrijk en bij twijfel zetten wij in op het hoogste advies. De gegevens uit het leerlingvolgsysteem met behulp van de plaatsingswijzer zijn gebruikt als basis voor het bepalen van het schooladvies in februari. In mei zijn de schooladviezen vergeleken met de uitslagen van de Route 8 Eindtoets. Voor sommige leerlingen kan naar aanleiding hiervan het advies gewijzigd worden, in goed overleg met ouders en VO school.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ons team zet zich actief in om het onderling vertrouwen in de groepen te bevorderen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. OBS De Singelier is een school waar kinderen, leerkrachten, directie en ouders het verlangen hebben en hun best doen om respectvol met elkaar om te gaan.
Onze school streeft naar een goede balans tussen welbevinden en leerontwikkeling. Deze aspecten kunnen niet zonder elkaar.

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling is de kanjertraining onze basis.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen en veiligheid
  • Wederzijds respect
  • Sociale redzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van onze stichting, Stichting Talent Westerveld. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie. Voor OBS De Singelier geldt het basistoezicht.

Terug naar boven