Openbare Basisschool De Singelier

Schipper 11 7981 DV Diever

 • De openbare basisschool in Diever.
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Singelier
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Singelier
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Singelier
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Singelier

Het team

Toelichting van de school

OBS De Singelier heeft een actief en betrokken team. OBS De Singelier is één van de acht openbare scholen die onder Stichting Talent Westerveld. Samen met het team van OBS Ten Darperschoele vormt zij één onderwijsteam, waarin kennis en kunde wordt gedeeld. We maken actief deel uit van de gemeenschap in Diever en zoeken samenwerking waar het kan.

Daarnaast maken wij op school regelmatig gebruik van gastlessen en excursies van Scala (kunst en cultuur), IVN (natuuronderwijs) en Bibliotheek op school. Zo bieden wij onze leerlingen een gevarieerd en uitdagend aanbod, door gespecialiseerde collega's.

In groep 7 en 8 wordt één keer per week HVO (humanistisch vormingsonderwijs) of GVO (godsdienst vormingsonderwijs) aangeboden door een daarvoor opgeleide externe leerkrachten.

Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het opleiden van toekomstige mensen in het onderwijs en bieden in overleg stageplekken aan.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat de leerkracht van uw kind één of meerdere dagen afwezig is in verband met ziekte, recht op verlof of het volgen van scholing. De directeur gaat bij ziekte of verlof op zoek naar een invaller. Dit gebeurt via TOP Drenthe, de vervangingsmanager. Binnen TOP Drenthe zijn 10 besturen vertegenwoordigd. Stichting Talent is feitelijk de werkgever van de vervangers. De directeur van de school, waarbinnen de vervanger werkt, is verantwoordelijk voor een goede begeleiding van de vervanger. Voor de invalleerkracht ligt het programma klaar. Elke leerkracht houdt namelijk in zijn/haar groepsmap bij welke lessen hij/zij gegeven heeft en wat de plannen zijn voor de komende periode. Zo kan het lesprogramma door blijven gaan.

De problematiek van een tekort aan invallers, zal u vast niet ontgaan zijn. Onze stichting heeft hier ook mee te kampen. We hopen dat er altijd een invaller beschikbaar is.

Maar mocht er geen invaller zijn, dan geldt het volgende:

 • We kijken of we de leerlingen over de andere groepen kunnen verdelen, bij kleutergroepen doen we dit niet. Dit is slechts een kort durende oplossing.
 • De ouders van de desbetreffende groep wordt gevraagd of het kind eventueel thuis kan blijven (dit zullen we doen, als er geen andere oplossing gevonden kan worden)
 • Mocht dit meerdere dagen achtereen zijn, dan wordt er aan de ouders van steeds een andere groep gevraagd of het kind eventueel thuis kan blijven.
 • Mocht er een stagiaire beschikbaar zijn binnen de school, dan kan het eventueel voorkomen dat de stagiaire zelfstandig de groep draait. Uiteraard gaat dit onder verantwoordelijkheid van één van de andere leerkrachten en/of directeur.

Deze mogelijkheden kunnen worden benut als dat redelijkerwijs mogelijk is. Of het onderwijskundig enigszins verantwoord is, hangt af van vele factoren. Dat is ter beoordeling van de schoolleider. De samenstelling van de groep(en) kan aanleiding zijn hier niet voor te kiezen. Schoolleiders zullen altijd zelf de afweging moeten maken in hoeverre zij tijdens hun ambulante tijd invallen voor zieke leerkrachten. Te veel invallen is een ongewenste oplossing voor het probleem, omdat het kan leiden tot managementproblemen. Dit geldt ook voor de interne begeleider. De eerste ziektedag is veelal pas diezelfde morgen bekend. Dan valt er naar de ouders vaak weinig meer te regelen. De hoofdinspectie stelt zich op het standpunt, dat wanneer men een groep naar huis stuurt omdat er geen vervanging is, men moet kunnen aangeven zijn uiterste best te hebben gedaan om een invaller te krijgen of iets anders te regelen voor de groep. Regelmatig zelf als directeur voor een groep vervangen, is daarbij geen optie. De uren hoeven op een later moment niet te worden gecompenseerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022- 2023 hebben we de leerlingen verdeeld over de de volgende de groepen:

groep 1-2

groep 3

groep 4-5

groep 6

groep 7

groep 8

Dit is op basis van het leerlingenaantal, maar ook mede dankzij NPO gelden en extra formatie. Gedurende het schooljaar maken we waarschijnlijk de keuze om groep 2 bij groep 3 te laten aansluiten, deze beslissing maken we dan op basis van vooral het leerlingen aantal en de onderwijsbehoefte van de leerlingen. We dragen als leerkrachten zorg voor onze eigen groep, maar werken op momenten ook groepsdoorbrekend en voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen van onze school. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroep leren de kinderen veel op een speelse manier. Spel is een natuurlijke behoefte van kinderen en een middel waarbij alle ontwikkelingsdomeinen bij jonge kinderen worden bevorderd en waarbij de leerkracht een essentiële rol heeft. Leren door te spelen gebeurt in de klas, maar ook buiten op het schoolplein of het speellokaal. Wie speelt in de poppenhoek is bezig met taalontwikkeling, wie speelt met een lotto leert ook getallen of kleuren en wie op een vel papier golven tekent is bezig met de motorische ontwikkeling die nodig is voor het schrijven. Er is veel aandacht voor taalvorming in groep 1-2, dit is de basis voor alle leergebieden. Daarom lezen we veel boeken voor en spelen veel met taal en letters. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling is spel ook een belangrijke werkvorm. Hiervoor volgen wij in alle groepen de Kanjertraining.

In hun eigen groep werken de leerlingen in hoeken met het digikeuzebord. Hiermee worden de keuzes gemonitord en de ontwikkeling bijgehouden. Op deze manier kan uit dit leerlingvolgsysteem een beredeneerd aanbod per leerling aangeboden worden, naast de vrije keuze van de leerlingen.
Voor 4-jarigen die instromen in groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat.  De groepsleerkrachten gaan hiervoor in overleg met de ouders om te zorgen voor een goede afstemming. Er is zorgvuldig overleg tussen de collega's van de onderbouw. Zo proberen we de overgang van groep 2 naar groep 3 soepel te laten verlopen. Gezien de groepsgrootte kijken we in de loop van het jaar naar de verdeling van de leerlingen over de groepen. Als door de instroom van nieuwe leerlingen groep 1 - 2 groot wordt kijken we opnieuw naar de indeling. Onze groep 2 wordt dan een combinatiegroep met groep 3 waarin beide groepen werken aan de eigen leerdoelen, maar ook onderdelen gezamenlijk wordt geleerd. Zou proberen we aan alle leerlingen van groep 1-2 en 3 tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte.

In onze school hebben wij een eigen speellokaal waar met de kleuters een spel of gymles gedaan kan worden. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op OBS De Singelier werken wij met een duidelijke en herkenbare structuur. In de ochtend werken wij vooral aan de kernvakken (taal/spelling en rekenen). In de middag komen de creatieve vakken en de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek en engels) aan bod.  

Het onderwijs is altijd in beweging. We leven in een tijd waarin veel verandert. Dat heeft consequenties voor ons onderwijs. Het betekent dat er nieuwe eisen en uitdagingen aan het onderwijs worden gesteld. Voor ons zijn welbevinden en betrokkenheid van leerlingen belangrijk als basis voor het onderwijs. Niet ieder kind ontwikkelt zich op dezelfde manier. Wij bieden in ons onderwijs verschillende werkvormen aan. Daarmee sluiten we aan op de behoeften van ieder kind. Wij vinden werken vanuit de talenten en de interesses van de leerlingen ook belangrijk. Afwisseling van werkvormen bevordert bovendien de betrokkenheid van kinderen. We gebruiken didactische werkvormen zowel klassikaal als in groepjes, met een maatje en individueel werken. De leerkracht geeft instructie aan de hele groep of een deel van de groep, waarbij de andere kinderen zelfstandig werken. Bij al deze werkvormen is ICT een hulpmiddel. De leerkracht biedt visuele ondersteuning bij de lessen op het digibord. De kinderen gebruiken diverse devices, zoals een Chromebook of iPad. Dit wordt gebruikt als ondersteuning van ons onderwijs. De leerkrachten laten zich geregeld in teamverband of individueel scholen. Zo blijven ook zij zich ontwikkelen in het vak van leerkracht.

Talentontwikkeling is een manier om positief de mogelijkheden en kwaliteiten van leerlingen te analyseren. Dit doen we door vanuit verschillende perspectieven naar de ontwikkeling, intelligenties, talenten en eigenschappen kinderen te kijken. In de samenwerking tussen leerlingen en leerkrachten worden talenten van leerlingen ontdekt, gestimuleerd en ontwikkeld. Dit verhoogt het zelfvertrouwen. In de groepen 3 tot en met 8 werken de leerlingen in verschillende samenstellingen samen tijdens TalentOntdekTijd (TOT). Tijdens TOT wordt gewerkt aan de doelen voor kunstzinnige en culturele vorming. Er wordt gewerkt aan muziek, beeldende vorming, dans, drama en cultureel erfgoed. We zoeken samenwerking met verschillende organisaties om deze lessen te geven. Er wordt gewerkt in gemengde groepen van 3-4-5 en gemengde groepen van 6-7-8. Zo kunnen de leerlingen leren met en van elkaar. 

Waar mogelijk proberen we het onderwijs geïntegreerd te geven. Burgerschap, levensbeschouwing en sociaal emotionele vorming zijn vakken die vaak geïntegreerd aan bod komen. Voor burgerschap hebben wij ons beleid het afgelopen jaar opnieuw beschreven.

We geven de leerlingen ook een stem in ons onderwijs. De leerlingenraad gaat in gesprek met de schooldirecteur over het reilen en zeilen in de school. Ook in de klas wordt de stem van de leerling gehoord. In het schooljaar 2022-2023 bouwen wij dit verder uit. We passen zo het onderwijs steeds aan en willen zo de betrokkenheid van de leerlingen vergroten.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

OBS De Singelier is een basisschool voor regulier onderwijs en maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWV) 2203 afdeling Meppel. Door het signaleren en diagnosticeren van problemen in de ontwikkeling van individuele leerlingen op sociaal, emotioneel en cognitief gebied kunnen wij hen extra zorg geven die moet leiden tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling, gerelateerd aan de mogelijkheden van de betreffende leerling. Er wordt naar gestreefd om de zorg aan leerlingen zo lang mogelijk in het reguliere basisonderwijs te laten plaatsvinden. We doen een beroep op het samenwerkingsverband wanneer de onderwijsbehoefte van een leerling extra deskundigheid vraagt. De ambulant begeleider komt op school om te observeren en eventueel om met de leerling te werken. Een PAB-traject (preventieve ambulante begeleiding) kan voor maximaal 12 uur worden aangevraagd. Het samenwerkingsverband heeft een dekkend onderwijsaanbod voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Dat betekent dat wanneer OBS De Singelier niet de juiste plek is voor deze leerling, er binnen het samenwerkingsverband altijd een school is waar een leerling passend onderwijs kan krijgen. 

Een uitgebreide beschrijving is te lezen in ons Intern OndersteuningsDocument (IOD).

Extra ondersteuning/ Jeugdhulp (onderwijs en hulp)
Het opvoeden van kinderen verloopt doorgaans prima. Soms met hulp en ondersteuning van familie, vrienden of buren. Maar als het even niet lukt, u heeft een vraag of ondersteuning nodig bij de opvoeding dan kunt u terecht bij het schoolmaatschappelijk werk.

Het schoolmaatschappelijk werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen. Het inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt meestal in overleg met de leerkracht en IB-er, maar als het nodig is kunnen ouders ook rechtstreeks contact opnemen met het schoolmaatschappelijk werk. De gesprekken kunnen in overleg met u op school of thuis plaatsvinden. Het schoolmaatschappelijk werk heeft een beroepsgeheim en verstrekt geen informatie zonder uw toestemming (tenzij er ernstige zorgen zijn over de veiligheid). Bovendien heeft u altijd recht de eigen gegevens in te zien.

Een kortdurend traject met het schoolmaatschappelijk werk kan voldoende zijn om weer vooruit te kunnen. In sommige situaties is een langere of een intensievere vorm van hulp nodig. Het schoolmaatschappelijk werk werkt nauw samen met het sociaal domein van de gemeente. Zij kunnen u adviseren of aanmelden bij de gemeente (afdeling Jeugd) voor andere passende (meer specialistische) Jeugdhulp. 

Contactgegevens schoolmaatschappelijk werk:

Melissa Jansma
m.jansma@welzijnmw.nl
06-22436372

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen ons team zal een collega opgeleid worden tot gedrag specialist.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) /peuteropvang.
Peuterspeelzaal Porkieshoek van Kinderopvang Kaka is bij ons in hetzelfde gebouw gevestigd. Doordat de lokalen met een tussendeur verbonden zijn, is samenwerking goed te organiseren.
Kinderen die naar de peuteropvang gaan kunnen al meespelen bij de kleuters. De oudste peuters ( 3+) gaan met de medewerker van de opvang even naar de kleutergroep of de kinderen spelen samen op het plein. Op die manier gaat de overgang naar de kleutergroep geleidelijk. Er wordt veel afgestemd, op die manier zorgen we voor een doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs. Voor 4-jarigen die instromen in groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Ook 4-jarige die op een andere manier bij ons op school komen, kunnen geleidelijk kennis maken met onze school voordat zij 4 jaar worden. De groepsleerkrachten gaan hiervoor in overleg met de ouders om goed af te stemmen.
Kinderen die 3 jaar en 10 maanden zijn mogen 5 dagdelen komen wennen. De groepsleerkrachten overleggen dit graag met u.

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen door middel van speciale programma's extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze een goede van start maken op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal en kan indien nodig worden voortgezet in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk. We werken samen en wisselen de voortgang van kinderen met elkaar uit (na toestemming ouders) en waar nodig geacht sluit de IB-er van de opvang aan bij het zorgoverleg van de school.

Terug naar boven