Openbare Basisschool De Singelier

Schipper 11 7981 DV Diever

  • De openbare basisschool in Diever.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Singelier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Singelier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Singelier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Singelier

In het kort

Toelichting van de school

Bij ons op OBS De Singelier staat werken vanuit talent centraal. Samen werken en samen leren vinden wij erg belangrijk!

Wij willen alle kinderen een goede schooltijd bieden of ze nou heel makkelijk leren of juist extra ondersteuning nodig hebben. We willen een veilige plek creëren, waar ze zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Waar ze fouten durven maken en ook durven excelleren. Waar hun interesses serieus worden genomen en waar ze veel kunnen spelen en bewegen. Kortom; waar ze elke dag met plezier heengaan.

OBS de Singelier is één van de acht openbare scholen die onder Stichting Talent Westerveld valt en vormt samen met OBS Ten Darperschoele een onderwijsteam. De naam ‘Singelier’ is een Drents woord voor een bijzondere/unieke plek en dat zijn we ook.
Op dit moment telt de school ongeveer 130 leerlingen.    

U bent van harte welkom om onze school te bekijken, we maken graag een afspraak!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Werken vanuit talent
  • Inspirerende lessen
  • Digitaal portfolio en rapport
  • Kind-ouder-leerkracht gesprek
  • Leren met en van elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Singelier telt ongeveer 124 leerlingen. Wat betreft het opleidingsniveau van ouders is de leerlingpopulatie een representatieve vertegenwoordiging van de maatschappij. Het werkgebied van de ouders is zeer divers. Onze leerlingen en hun ouders vormen een warme gemeenschap, die zeer betrokken is bij onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Onze school werkt met de meldcode Huiselijk Geweld  en Kindermishandeling. Wanneer wij vermoeden dat er bij de leerling thuis geweld plaats vindt worden de onder beschreven stappen doorlopen. Dit is vastgelegd in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook organisaties rond het onderwijs die met kinderen werken hebben een meldcode, zoals de leerplichtambtenaar, kinderopvang en zorginstanties. Doel van de meldcode De meldcode is er om leerlingen die thuis te maken hebben met geweld of mishandeling snel goede hulp te bieden. Met het Basismodel Meldcode stelt het bevoegd gezag van de school een eigen meldcode met een stappenplan vast. De medewerkers in de school moeten het stappenplan doorlopen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Wij volgen deze stappen ook.Vijf verplichte stappen In de meldcode staan de volgende vijf verplichte stappen:
Stap 1: in kaart brengen van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. ·
Stap 2: overleggen met een collega en eventueel navragen bij Veilig Thuis. ·
Stap 3: gesprek met leerling en/of de ouders, afhankelijk van de leeftijd en situatie. ·
Stap 4: wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling; bij twijfel altijd in overleg met Veilig Thuis. ·
Stap 5: beslissen aan de hand van het afwegingskader.

In de verder bijlagen vindt u informatie over hoe wij de veiligheid bij ons op school monitoren.

Terug naar boven