Basisschool P.C. De Boomgaard locatie Noordoost

Essenhof 2 6951 NS Dieren

  • In een geborgen en uitdagende leeromgeving  biedt het team kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen.
  • Respect en waardering voor elkaar en de wereld om ons heen, samenwerking en het bevorderen van zelfstandigheid zijn onze uitgangspunten.
  • Een goede basis vindt De Boomgaard belangrijk. Accent op rekenen, lezen en taal.  Ook Engels van groep 1 t/m 8 bevordert de taalvaardigheid.
  • Kinderen krijgen op De Boomgaard de ruimte om zich te ontwikkelen op sociaal-emotioneel, cognitief, creatief en cultureel gebied.
  • Zelf ervaren hoe onze aanpak het verschil in de praktijk maakt? Kijk op www.de-boomgaardschool.nl of bel voor een afspraak.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De getoonde gegevens zijn afwijkend van onze eigen gegevens. Kijk voor de Cito-scores van De Boomgaard hoofdstuk 6 van de schoolgids van De Boomgaard. De Boomgaard zit de afgelopen jaren boven het landelijk gemiddelde. Uitzondering is schooljaar 2012/2013 waar de school net onder het landelijke gemiddelde zit.

Met de Cito eindtoets krijgen we een beeld van onze leerlingen en school. En bekijken we of we ons onderwijs moeten aanpassen. Bij de interpretatie van de gemiddelde score past echter terughoudend. Het hangt af van de groepsamenstelling. In 2012/2013 is een score rond het gemiddelde gehaald door een kleine groep met relatief veel kinderen die extra begeleiding hadden.

Onze visie is om naar het leervermogen te kijken en ons te richten op de ononderbroken ontwikkeling van ieder kind. Gedurende de schooltijd houden we deze ontwikkeling in de gaten m.b.v. een leerlingvolgsysteem. Het team probeert ieder kind tot bloei te laten komen. Waardoor op onze school weinig leerlingen doubleren en het aantal doorverwijzingen naar SO gering is.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Basisschool De Boomgaard heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs.

Terug naar boven