Obs Stedeke

Kuimgaarden 15 7478 AN Diepenheim

  • Lezen staat hoog in het vaandel op Obs Stedeke. Gezellig lezen rond de kerstboom is extra leuk!
  • In dit lokaal staan al onze leesboeken. Ze kunnen hier gaan lezen of het boek meenemen naar de klas.
  • Hier staat materiaal dat de leerkrachten kunnen gebruiken voor hun lessen Engels. Maar de kinderen kunnen hier ook zelf een boek vinden.
  • De grote hal ligt aan ons schoolplein. De leerlingen krijgen 2 keer gym, 1 keer van een vakleerkracht.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen op Obs Stedeke maken de cito eindtoets.

We vinden het jammer dat er zoveel gewicht aan deze toets wordt gehangen. Het gaat immers niet om wat de leerlingen scoren in groep 8, maar wat de school door de jaren heen de leerlingen heeft geleerd. Deze "toegevoegde waarde" is van groter belang, maar een stuk lastiger te meten.

De gegevens van het leerlingvolgsysteem op cognitief en sociaal-emotioneel gebied vinden wij waardevoller. Hier baseren we ook onze extra hulp op.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij nemen de eindtoets basisonderwijs van Cito af. Alle leerlingen doen hier aan mee.

We gebruiken de eindtoets basisonderwijs als evaluatie-instrument voor ons onderwijs. Dit kan, omdat het resultaat vergeleken wordt met scholen die min of meer dezelfde populatie hebben. Ook vergelijken we de score met die van afgelopen jaren. Echter, scholen enkel vergelijken op het resultaat van de eindtoets kan niet. Populaties (scholen worden nu in 7 groepen ingedeeld) kunnen aanzienlijk verschillen en klassen wisselen jaar in jaar uit van samenstelling. Daarnaast zijn er nog andere 2 toetsen, die scholen kunnen afnemen. Dat maakt vergelijken ook lastig, omdat de inhoud van de toetsen kan verschillen. Het is slechts 1 eindresultaat, er wordt geen toegevoegde waarde gemeten.

Het advies voor het Voortgezet onderwijs is al gegeven, voordat deze toets wordt gemaakt.

Dit advies is o.a. gebaseerd op ons leerlingvolgsysteem, het rapport en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling(e).

Alleen in het geval van een hoger score op de eindtoets, kunnen we overgaan tot een heroverweging van ons advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

We zijn erg tevreden met de waardering van de inspectie voor onze school.

Extra trots zijn we op de twee kwaliteitsaspecten die met een 4 beoordeeld zijn.

De borging van ons onderwijsleerproces, waardoor een goede doorgaande lijn gegarandeerd is, is met een 4 beoordeeld.

Maar misschien nog mooier is de 4 op een onderdeel van de leerlingenzorg. Namelijk dat we op basis van een analyse van de gegevens bepalen wat de aard van de zorg wordt voor de leerlingen. We hebben hier de afgelopen jaren hard aan gewerkt en zien daar nu het resultaat van terug.

Het enige hiaat in het rapport is punt 4.4 over de veiligheidsbeleving, daar scoren we een 2. Hierop zou een gezamenlijk instrument worden aangeschaft door het bovenschools management voor alle scholen van ons bestuur. Dat instrument is er nu, echter kwam dat te laat voor ons inspectiebezoek.

Terug naar boven