Openbare Basisschool De Octopus

Schoolpad 6 1111 CS Diemen

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Octopus
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Octopus
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Octopus
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Octopus
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Octopus

Het team

Toelichting van de school

Op De Octopus werken meer dan 25 bevlogen professionals. Met plezier en professionaliteit verzorgen de leerkrachten goed onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan en zich ontwikkelen.
Op De Octopus werken, naast de groepsleerkrachten en de directie, de volgende mensen:

 • Intern Begeleider
  De IB-er is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit en de leerlingenzorg, ondersteunt leerkrachten in het onderwijsaanbod voor leerlingen, voert gesprekken met ouders en stelt samen met de leerkracht doelen voor de groep.
 • Onderwijsassistenten
  Een Onderwijsassistent werkt met kleine groepjes kinderen die net dat beetje extra aandacht nodig hebben of ondersteunt de leerkracht in de klas bij de werkzaamheden.
 • Stagiaires
  Wij bieden graag ruimte voor studenten om zich te ontwikkelen en ervaring op te doen. Onder toezicht en verantwoordelijkheid van de leerkracht zullen stagiaires lessen verzorgen. De leerkracht blijft te allen tijde uw aanspreekpunt.
 • Vakleerkracht gymnastiek
  Twee maal per week krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 gymnastiek. Onze vakdocent verzorgt voor de meeste groepen deze lessen. Soms komt het voor dat de eigen leerkracht zijn groep eenmaal gymles geeft.
 • Bovenschoolse vakdocenten
  Er zijn bovenschools een muziekdocent en een docent dramatische expressie aanwezig om 10 lessen per schooljaar te verzorgen voor de groepen 1 t/m 5.
 • Vakleerkracht Godsdienstig Vormend Onderwijs (GVO)
  Voor de groepen 7 en 8 is er een vakleerkracht Godsdienstig Vormend Onderwijs (GVO). Indien ouders principiele bezwaren hebben tegen het bijwonen van deze les, kunnen zij dit bij de start van het schooljaar middels een formulier kenbaar maken en wordt er door de groepsleerkracht een alternatief lesprogramma geboden voor de leerling. 

Onmisbaar op De Octopus zijn onze administratieve kracht Petra van Westerop en de conciërge Dennis Jones.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van leerkrachten is het onze insteek om het onderwijs zo goed mogelijk te continueren, hierbij hanteert De Octopus de volgende opties:

- De groep wordt overgenomen door een beschikbare leerkracht of onderwijs assistent.

- De groep wordt verdeeld over de overige groepen of samengevoegd met een andere kleine groep.

- De groep is thuis en krijgt waar mogelijk thuisonderwijs.

Bij langdurig verlof zullen wij zoeken naar een structurele vervanging van de leerkracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In principe hanteert OBS De Octopus een indeling van homogene leerstofjaarklassen. Het leerlingaantal in een leerstofjaarklas kan soms maken dat er twee klassen worden samengevoegd; in dat geval wordt er een combinatiegroep geformeerd. De groepen 1-2 zijn per definitie combinatiegroepen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

OBS De Octopus biedt onderwijs aan kinderen die woonachtig zijn in Diemen. Wanneer kinderen een bepaalde specifieke onderwijsbehoefte hebben, gaan wij allereerst onderzoeken of wij dat als school en team aankunnen. We denken in mogelijkheden, maar zijn ook reëel ten aanzien van onze grenzen hierin. Samen met ouders, team en externe experts geven wij vorm aan Passend Onderwijs.

Ontwikkelingsperspectief
Heeft uw kind extra ondersteuning nodig en volgt hij of zij een afwijkend onderwijsprogramma? Dan is het prettig om zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden te kennen. Speciaal daarvoor stelt de school in overleg met u het ontwikkelingsperspectief op, waarin staat welke onderwijsdoelen uw kind zal kunnen halen en waar uw kind naar toe werkt. Het biedt handvatten waarmee de leerkracht het onderwijs kan afstemmen op de behoefte van uw kind. En het laat de school, uw kind en u duidelijk zien waar naartoe wordt gewerkt en aan welke instroomeisen uw kind moet voldoen om succesvol te zijn in het vervolgonderwijs. 

Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen
Soms is er ondanks veel ondersteuning toch nog meer voor een kind nodig dan wij als basisschool met hulp van onze partners kunnen bieden. Dan bespreken we met ouders wat er naar ons idee nog meer nodig is. Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen (SWV) helpt ons daarbij.

Het volledige schoolondersteuningsprofiel (SOP) voor 2022-2025 is terug te vinden bij de downloads op onze website (www.obs-de-octopus.nl). 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We willen in de komende jaren toegroeien naar een meer inclusieve school zodat we nog meer kinderen uit de buurt een passende plek kunnen bieden. Ook als deze kinderen langere tijd veel extra ondersteuning van ons nodig hebben.
We willen dit samen met scholen in de wijk oppakken en met hulp van experts uit het speciaal (basis)onderwijs.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peutergroep
Op de peutergroep gevestigd in De Octopus kan uw kind op jonge leeftijd al veel plezier beleven aan het contact met andere kinderen. Ook het leren samenspelen en omgaan met nieuwe materialen komt in de peuterspeelzalen aan de orde. Er is een doorgaande lijn in het speel- en leeraanbod voor peuters/kleuters aan de hand van vooraf bepaalde thema’s van het programma Puk en Ko. Voor aanmelding verwijst de school u naar KMN Kind & Co Ludens en/of Stichting Welzijn Diemen. Houdt u rekening met een wachtlijst?   

Kinderdagverblijven
Binnen het schoolgebouw is kinderdagverblijf KMN Kind & Co gevestigd en is daardoor onderdeel van de Brede School De Octopus. We werken samen op diverse terreinen (Sinterklaasviering, de schoolfotograaf, etc.). De driejarige peuters die bij KMN Kind & Co zitten en erg toe zijn aan meer uitdaging, mogen af en toe een uurtje naar groep 1/2. Dit gaat uiteraard in overleg met ouders, leidsters en leerkrachten én op voorwaarde dat de kinderen staan ingeschreven bij De Octopus.

Terug naar boven