Noorderbreedte

Vogelweg 4 1111 WD Diemen

Schoolfoto van Noorderbreedte

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Gezien de samenstelling van de groep en de ontwikkeling van de resultaten in de afgelopen 8 jaar was dit een score die keurig lag in de lijn der verwachtingen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met ingang van schooljaar 2023-2024 stappen wij over van CITO 3.0 naar CITO Leerling in Beeld om onze tussentijdse resultaten te meten. Voor de evaluatie en het bijstellen van onze groepsplannen en doelen maken wij gebruik van Leeruniek, een centraal dashboard waarin altijd en actueel inzicht is in de ontwikkelingen op school-, leerjaar-, groeps-, en leerlingniveau. Zo stemmen we tijdig en gericht het onderwijsaanbod af op ieders behoefte en krijgen we grip op de onderwijskwaliteit. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Doorstroomtoets en advisering

Vanaf het schooljaar 2023-2024 verandert het traject van advisering voor het VO in de bovenbouw.

Aan het einde van groep 7 bespreken we met de ouders en de leerling de stand van zaken over de ontwikkeling en de wederzijdse verwachtingen van de doorstroom naar het VO.

In groep 8 bespreken we in januari het voorlopig schooladvies met u en uw kind. Dit schooladvies komt tot stand op grond van de volgende informatie: werkhouding, gedrag, inzet en motivatie. Sociaal-emotionele ontwikkeling. Toetsresultaten van de methodes. Toetsresultaten (trend) van het leerlingvolgsysteem (rekenen, begrijpend lezen, spelling,lezen) en dan vooral de resultaten van groep 6-7-8.

In groep 8 maakt uw kind begin februari de nieuwe doorstroomtoets.

Uiterlijk half maart ontvangt de school hiervan de uitslag en uiterlijk in de 2e helft maart krijgen u en uw kind het definitieve schooladvies te horen. Is het toetsadvies hoger dan het voorlopig schooladvies? Dan wordt het schooladvies herzien op basis van de resultaten van de doorstroomtoets, tenzij ophogen niet in het belang van de leerling is. Op Noorderbreedte bepalen wij het schooladvies in samenspraak met de directeur, adjunct-directeur, intern begeleider en alle leerkrachten van de groepen 8. 

Vervolgens kunt u met dit definitieve schooladvies uw kind eind maart gaan aanmelden op een school voor Voortgezet Onderwijs. Deze Centrale Aanmeldweek is landelijk.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen vinden wij op de Noorderbreedte even belangrijk als de cognitieve ontwikkeling (het leren).

Als een kind zich niet prettig voelt, zal hij/zij niet tot leren komen. Kinderen verlangen naar een schoolomgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn en kunnen leren zonder gepest of uitgelachen te worden. Alle leerkrachten, ouders/verzorgers en betrokkenen bij de school  zullen moeten bijdragen aan een positief klimaat. Zij houden toezicht, praten met kinderen over hun gedrag en spreken hen erop aan. Hierbij wordt goed gedrag gestimuleerd en willen we de kinderen bewustmaken van soms onbedoeld verkeerd gedrag.Om ons hierbij te ondersteunen maken we gebruik van de  ‘Kanjertraining’. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Samenwerking
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Ontstaan van Noorderbreedte

In 2014 zijn openbare basisschool 't Palet (Openbaar Onderwijs Primair) en oecumenische basisschool De Duif (Stichting Spirit) samen het verzamelgebouw Noorderbreedte ingetrokken. Na de fusie van de twee besturen duurde het nog even voordat ook de scholenfusie een feit was. Vanaf augustus 2022 hebben we nog maar 1 BRINnummer en zijn we 1 brede school. 

In de periode 2014 -2022 hebben we doordat we met 2 scholen in 1 gebouw zaten meerdere inspectiebezoeken gehad. Het laatste waarderende inspectiebezoek stamt uit 2015. Daarnaast waren er nog thema onderzoeken: Didactisch handelen, Monitor Leskwaliteit, Rechtmatigheid BRINnummers en Zicht op ontwikkeling. 

Alle inspectiebezoeken zijn naar wederzijdse tevredenheid uitgevoerd en afgerond. 

Terug naar boven