Basisschool Albert Schweitzer

Lupinenstraat 13 6942 VA Didam

  • Schoolfoto van Basisschool Albert Schweitzer
  • Het plein kenmerkt zich met uitnodigende speeltoestellen. Tevens maken we gebruik van het naastliggende park.
  • Schoolfoto van Basisschool Albert Schweitzer
  • Schoolfoto van Basisschool Albert Schweitzer
  • Schoolfoto van Basisschool Albert Schweitzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De schoolscore op de eindtoets voor het schooljaar 2022-2023 is 530,5.
Drie leerlingen hebben in dit schooljaar niet meegedaan aan de eindtoets. Zij hoeven de eindtoets niet te maken doordat zij onder één van de drie uitzonderingsregels vallen.

De referentieniveaus, die hieronder getoond worden, betreffen het gemiddelde van de jaren 2019, 2021 en 2022.
Kijkend naar de inspectienorm voor het behalen van de referentieniveaus, dan voldoen we aan de correctiewaarde en signaleringswaarde voor 1F en 1S/2F.

In 2020 is geen eindtoets afgenomen i.v.m. corona.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemonitord middels de Cito toetsen. Zo volgen wij of de opbrengsten nog op niveau zijn. Op niveau zijn betekent dat wij de school afzetten tegen het landelijk gemiddelde. Daarbij kijken wij tevens naar de schoolpopulatie en wat wij op grond daarvan mogen verwachten. 

Wij analyseren op school-, groeps- en leerlingniveau waar de Albert Schweitzerschool staat. In de groep wordt gekeken naar de resultaten die behaald worden ten opzichte van de leerlijn per vakgebied. Vervolgens wordt gekeken in hoeverre de aanpak passend is bij de methode. Dit alles wordt vertaald naar een trendanalyse. Naar aanleiding van deze analyse wordt de methode verrijkt, geïntensiveerd of gevolgd. 

Op deze wijze realiseert de Albert Schweitzerschool een systematische analyse van de tussenresultaten. Dit wordt vertaald naar aanpakken in de groepsplannen of een individuele leerlijn voor een leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Er is een procedure opgesteld i.v.m. het schooladvies. Voor een uitvoerige uitleg zie het document 'procedure schooladvies' op de website.

Aan het eind van groep 7 worden de voorlopige adviesgesprekken gehouden. In groep 8 wordt het definitieve advies met de leerling en ouders besproken in februari.

Wilt u bezwaar maken tegen het advies, dan kun t u zich wenden tot de Klachtencommissie

Welke adviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2022-2023?

Praktijkonderwijs    14%

VMBO-BB               17%

VMBO-KB               14%

VMBO-GT/MAVO     28%

HAVO                    17%

VWO                     10%

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen mogen zichzelf zijn, worden wie je bent.

Kinderen mogen zichzelf zijn op de Albert Schweitzerschool. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van elk individu en van de groep waarin wordt geleerd en gewerkt.

Leraren stimuleren actief de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen. Hierbij zorgen zij voor afstemming op de leer- en ontwikkelbehoeften en talenten. De leraar is leider en begeleider van kinderen, die leren hoe zij hun eigen ontwikkeling vorm kunnen geven. 

De school beschouwt ouders als partner bij het vormgeven van de ontwikkeling van hun kind. Binnen de school vindt de ontwikkeling van elk kind plaats binnen voor iedereen bekende regels en kaders.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • zelfstandigheid-verantwoording
  • veiligheid - samenwerken
  • met respect met elkaar omgaan

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In september 2019 heeft de inspectie de school bezocht. Het inspectierapport en het rapport van de herstelopdracht zijn te vinden op onze website

Terug naar boven