Basisschool Albert Schweitzer

Lupinenstraat 13 6942 VA Didam

 • Schoolfoto van Basisschool Albert Schweitzer
 • Het plein kenmerkt zich met uitnodigende speeltoestellen. Tevens maken we gebruik van het naastliggende park.
 • Schoolfoto van Basisschool Albert Schweitzer
 • Schoolfoto van Basisschool Albert Schweitzer
 • Schoolfoto van Basisschool Albert Schweitzer

Het team

Toelichting van de school

De Albert Schweitzerschool heeft een team van 26 medewerkers, bestaande uit 1 directeur, 2 IB-ers, 16 leerkrachten, 4 leraarondersteuners, 1 onderwijsassistent, 1 leraarondersteuner/administratief medewerker en 1 conciërge.

Er is een redelijk goede verdeling in de leeftijdscohorten tussen 22 en 62 jaar en bij vertrek van personeel zal hier naar gekeken worden om de balans in stand te houden.

De Albert Schweitzerschool heeft een eigen academie, waardoor medewerkers continu geschoold worden om hun professionaliteit in stand te houden. Daarnaast zijn er schoolbrede scholingsbijeenkomsten, waaronder een BHV scholing. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof en vervanging bij ziekte is geregeld via de vervangingspool van het Personeelscluster Oost Nederland. Daarnaast zijn onze leerkrachten bereid in te vallen bij een periode van veel zieken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Jaarklassensysteem

Dit wil zeggen dat leerlingen van gelijke leeftijd in dezelfde jaargroep zitten. In de groepen 1 en 2 werken we met combinatiegroepen. Hier zitten de jongste, middelste en oudste kleuters in één groep. De voordelen van deze combinatiegroepen zijn o.a. de balans in leeftijden, leren van en met elkaar, een breed speel-en leeraanbod op verschillende niveaus.

In de groepen 3 tot en met 8 worden de leerlingen in principe naar leeftijd en ontwikkeling ingedeeld. Afhankelijk van het aantal leerlingen, kan er vanaf groep 3 gekozen worden voor een combinatiegroep naast een jaarklassengroep. In een combinatiegroep zitten leerlingen van twee jaargroepen bij elkaar b.v. groep 6-7

Groepsindeling

Op onze school is het onderwijs in twee bouwen georganiseerd. De groepen 1-2 en 3 horen bij de onderbouw; de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 horen bij de bovenbouw. We streven ernaar om de groepen zo klein mogelijk te houden, waarbij de prioriteit bij de groepen 1 t/m 3 ligt. De meeste groepen worden door twee parttime leerkrachten begeleid. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder wereldoriëntatie vallen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Voor techniek gaan de groepen 7 en 8 ook vier keer per jaar naar het technieklokaal in Zevenaar.

Vanaf groep 5 worden de verwerkingsopdrachten van rekenen digitaal via het programma "Snappet" gemaakt.

De leerlingen gaan per week 26,25 uur naar school. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de verplichting van 7520 uur, die gemaakt moeten worden verdeeld over 8 jaar onderwijs.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

De Albert Schweitzerschool streeft ernaar om zoveel mogelijk leerlingen een plek te geven. Er zijn leerlingen op school met leer/gedragsproblematiek, auditieve beperking en met spraak/taalmoeilijkheden. 

De mate waarin een zorgleerling een specifieke onderwijsbehoefte heeft, is afhankelijk van de aard van de problematiek. 

Integratie op onze school is zeker mogelijk, maar de school bepaalt voor elke individuele leerling of dat mogelijk is. Bij toelating gaat het dus altijd om een individuele beslissing. In algemene zin is er dan ook geen advies te geven over welke leerlingen wel en welke leerlingen niet toelaatbaar zijn.

De Albert Schweitzerschool zet daar de volgende faciliteiten voor in:

 • NT2 leerlingen worden extra begeleid door de onderwijsassistent.
 • De IB-er voert gerichte gesprekken met individuele leerlingen of zet klassenprogramma's in bij gedragsmatige situaties.
 • De specialist meer- en hoogbegaafdheid en de IB-er zetten programma's op voor meer - en hoogbegaafde leerlingen. De uitvoering daarvan ligt deels bij een leraarondersteuner of groepsleerkracht. Er is een plusgroep aanwezig en de specialist werkt met deze kinderen eenmaal per week. Samen met de andere basisscholen uit Didam en Loil is een 'XL klas' opgezet, waar van elke school drie leerlingen in geplaatst kunnen worden, die op dit gebied nog meer aanbod nodig hebben. 
 • Er worden aangepaste leerroutes opgezet.

Het schoolondersteuningsplan is te vinden op "scholen op de kaart" en op onze website.

Het schoolondersteuningsplan van 2023-2024 wordt in het najaar van 2023 opgesteld en geplaatst op de genoemde locaties.

Informatie vanuit het Samenwerkingsverband 'Onderwijs op Maat De Liemers':
Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. Het is de bedoeling dat elke leerling de ondersteuning krijgt die nodig is om zo optimaal mogelijk van het onderwijs te kunnen profiteren.Onderdeel van de wet is dat alle basisscholen en speciale (basis) scholen in de regio samenwerken in het Samenwerkingsverband. Ook de Albert Schweitzerschool valt onder dit samenwerkingsverband.
Wat het samenwerkingsverband precies is en doet, ziet en hoort u in deze animatie. Meer informatie is te vinden op onze website onder het kopje documenten.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Een specialist 'het jonge kind' is nog een ambitie die op ons lijstje staat.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We hebben een nauwe samenwerking met de peuteropvang Puck&Albert. Om de doorgaande lijnen te bevorderen, wordt er met gezamenlijke thema's gewerkt. Hiervoor worden activiteiten georganiseerd voor peuters en kleuters waaraan ze samen kunnen werken (groepsdoorbroken). Vaak is er ook een gezamenlijke opening of afsluiting van een thema. Ouders van zowel peuters als kleuters worden betrokken in het thema. Peuters die naar groep 1 doorstromen, krijgen al vroeg de gelegenheid om enkele activiteiten mee te doen in groep 1. Dit is vaak afhankelijk van het kind en wordt afgestemd met de pedagogisch medewerker, ouders en leerkracht van groep 1. Hiermee willen we een veilige en rustige overgang bevorderen.

VVE
Als kleuters op hun ‘voorschool’ (peuterzaal of kinderdagverblijf) een extra programma hebben aangeboden gekregen, dan worden ze in groep 1-2 extra gevolgd in hun ontwikkeling.
Het doel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is om de kansen voor kinderen met taalachterstanden te vergroten. Hiervoor zetten we de volgende onderwijsmethodes in:

 • Basisontwikkeling: basisontwikkeling houdt in dat er vanuit een thema wordt gewerkt en de leerlingen krijgen die stof aangeboden die op dat moment het beste past bij hun ontwikkeling. In Peuter- en Kleuterplein is VVE geïntegreerd.
 • Boekenpret: een uitleensysteem van prentenboeken. We bevorderen hiermee het voorlezen thuis en op school voor alle kinderen.
 • Logo3000: Woordenschatontwikkeling is cruciaal voor het leren lezen en hebben een directe relatie  voor het schoolsucces. In de peuter-en kleutergroepen krijgen kinderen dagelijks nieuwe basiswoorden aangeboden. Aan het einde van groep 2 hebben kinderen dan ook 3000 woorden aangeboden gekregen.
 • Bino en zijn sociale talenten (voor kinderen van 2 tot 6 jaar) en KiVa voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Bosos: een doorlopend observatiesysteem van de 2 tot 6 jarige kinderen.

Terug naar boven