De Zonnebloem

Andriessenplein 22 7425 GX Deventer

  • Schoolfoto van De Zonnebloem
  • Schoolfoto van De Zonnebloem
  • Schoolfoto van De Zonnebloem
  • Schoolfoto van De Zonnebloem
  • Schoolfoto van De Zonnebloem

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets zijn vaak in de lijn van de voorlopige schooladviezen in groep 6 en 7 en het definitieve schooladvies in groep 8 van de leerlingen. In dit schooljaar hebben wij met de leerlingen rond de signaleringswaarde van de inspectie van het onderwijs het basisniveau behaald. Dit was te verwachten, aangezien een aantal leerlingen in deze groep op een aangepaste leerlijn gewerkt hebben. Wel hebben we boven de signaleringswaarde van de inspectie van het onderwijs gescoord wat betreft het gevorderde niveau.

Wanneer we kijken naar de verschillende onderdelen, hebben wij op de onderdelen taalverzorging en lezen bij ons op de Zonnebloem goed gescoord op basisniveau, maar kunnen we werken aan het rekenen. Dit nemen we mee in een interventieplan voor rekenen op schoolniveau. Als we naar het gevorderde niveau kijken, zien we daar dezelfde ontwikkeling. Dat betekent dus dat wij met onze rekenspecialist een plan opstellen waarbij wij eerst aan de slag gaan met het in kaart brengen van de stappen die we moeten zetten om ons basisniveau op pijl te krijgen en daarop volgen stappen die gezet moeten worden in het gevorderde niveau. In deze plannen wordt gekeken naar het aanbod, het leerkracht handelen en wat wij mogen verwachten van onze leerlingen wat betreft hun leervermogen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Via een diepte analyse van de citoresultaten en de methodetoetsen worden protocollen-groepsplannen geschreven voor de vakken spelling, technisch en begrijpend lezen en rekenen-wiskunde. Aan de hand van die plannen wordt de onderwijstijd ingedeeld in de groep. Er wordt gewerkt met de Handelings Gericht Werken (HGW) methodiek, waarbij er ook tussenevaluaties en eindevaluaties zijn met de intern begeleider.

Ook wordt er per leerling gekeken hoe de resultaten zich ontwikkelen. Is er meer tijd nodig voor deze leerling wat betreft rekenen, dan wordt deze meegenomen in de verlengde instructie. Daarnaast zullen de leerlingen meegenomen worden met RT lessen om te zorgen dat zij de doelen die zij nog niet beheersen gaan behalen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om het onderwijs goed en effectief te laten verlopen is kwaliteitszorg nodig. Dit betekent dat de kwaliteit van het onderwijs in kaart gebracht moet worden en dat er een informatie systeem (leerlingvolgsysteem) bijgehouden wordt voor alle groepen en leerlingen. Voor beleidsontwikkeling en bijsturing is dit zeer belangrijk.

Intern maken wij uitgebreide analyses van de resultaten met een eigen datamuur vanuit het leerlingvolgsysteem die wij vervolgens in het team bespreken. Het instrument wat wij inzetten voor het LVS is "Leerling in Beeld" van Cito. Tot slot worden de acties bepaald en uitgevoerd aan de hand van interne en externe interventies op leerling-, groeps- en schoolniveau.

Doorstroomtoets groep 8
Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets welke in de maand februari door de leerlingen uit groep 8 gemaakt wordt. Door deze wijziging wordt er bijgedragen aan een soepele overgang van leerlingen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en functioneert de toets beter als instrument voor kansengelijkheid.

Tussen 25 en 31 maart komt er een centrale aanmeldweek voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau.

Doordat er één aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:

- Leerlingen ontvangen eind groep 7 hun voorlopig schooladvies.
- Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun (eventueel bijgesteld) schooladvies.
- Leerlingen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede volle week van februari.
- Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
- Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
- Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school*.

*Voor leerlingen uit het po, het so en het sbo die de overstap maken naar het vso, geldt de centrale aanmeldweek niet.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Zonnebloem wordt gewerkt met de methodiek Vreedzame School om leerlingen en leerkrachten handvatten te geven hoe om te gaan met elkaar en met conflicten. Deze lessen worden niet alleen los gegeven, maar komen op elk moment terug in de dagelijkse praktijk. Deze waarden zijn ook verbonden met de waarden vanuit het geloof, zodat het voor onze leerlingen extra betekenis heeft.

Wij werken ook met Leerling en Kleuter in beeld, om leerlingen niet alleen te volgen in hun sociaal emotionele ontwikkeling maar ook door deze te bevorderen en leerlingen op die manier te begeleiden zodat het aansluit bij hun ondersteuningsbehoefte.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Goede sfeer
  • Veiligheid
  • Respect voor elkaar/omgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven