De Zonnebloem

Andriessenplein 22 7425 GX Deventer

 • Schoolfoto van De Zonnebloem
 • Schoolfoto van De Zonnebloem
 • Schoolfoto van De Zonnebloem
 • Schoolfoto van De Zonnebloem
 • Schoolfoto van De Zonnebloem

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Continuering van de lessen heeft te allen tijde onze hoogste prioriteit. Zoals bekend is er in Nederland een tekort aan leerkrachten en invallers. Basisschool De Zonnebloem heeft de volgende mogelijkheden voor vervanging:

 • Wij benaderen een van onze vaste vervangers om de groep van de uitgevallen leerkracht over te nemen.
 • Wij vragen een van onze parttime leerkrachten meer dagen te werken.
 • Wij zetten een onderwijsassistent in die onder begeleiding van de interne begeleider een deel van  een groep overneemt.
 • Wij verdelen een groep over andere groepen, maximaal een dag per groep per week.
 • Indien er geen oplossing kan worden gevonden blijft een groep een dag thuis. Wij informeren de ouders dan tenminste één dag van te voren via een parro bericht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor het schooljaar 2022-2023 hebben we de volgende groepen:
 • Groep 1          
 • Groep 2        
 • Groep 3       
 • Groep 4       
 • Groep 5       
 • Groep 6       
 • Groep 7     
 • Groep 8                         

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We besteden veel tijd aan de Nederlandse taal. Begrijpend lezen, woordenschat en spelling zijn hier belangrijke onderdelen van taal. Daarnaast worden er godsdienstlessen gegeven door de godsdienstleerkracht, deze lessen worden ook in het Nederlands verzorgd. 

Leerstofgebied

Gr.1 Gr. 2

 • Zintuiglijke oefening     300 minuten
 • Lichamelijke oefening   300 minuten
 • Taalactiviteiten            330 minuten
 • Rekenen en Wiskunde   150 minuten 
 • Kennisgebieden (DaVinci)   45 minuten
 • Woordenschat   Logo3000
 • Sociale redzaamheid en sociaal-emotionele ontwikkeling 120 minuten
 • Expressie activiteiten w.o. tekenen, handvaardigheid, muziek en drama 180 minuten 
 • Godsdienst levensbeschouwelijke vorm. onderwijs en burgerschap 60 minuten 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Leerstofgebied 

Lichamelijke oefening:

 • groep 3 en 4 120 minuten
 • groep 5 t/m 8 90 minuten 

Schrijven:

 • groep 3 75 minuten
 • groep 4, 5, 6 30 minuten
 • groep 7 en 8 15 minuten

Nederlandse taal 

 • groep 3 t/m 8 225 minuten

Spelling

 • groep 3 60 minuten
 • groepen 4 t/m 8 115 minuten

Technisch lezen

 • groep 3 315 minuten
 • groep 4,5,6 165 minuten
 • groep 7 en 8 60 minuten

Stillezen

 • groep 3 t/m 8 5 x 15 minuten

Begrijpend lezen

 • groep 4 90 minuten
 • groep 5,6,7 120 minuten
 • groep 8 90 minuten

Rekenen en wiskunde

 • groep 3 t/m 8 300 minuten

Engels

 • groep 7 en 8 30 minuten

Kennisgebieden (Blink)

 • groep 3,4 45 minuten
 • groep 5,6,7,8 120 minuten

Studievaardigheden/weektaak

 • groep 5 45 minuten
 • groep 6,7,8 90 minuten

Woordenschat

 • groep 3 t/m 8 60 minuten

Sociale redzaamheid en sociaal-emot. ontwikkeling

 • groep 3 t/m 8 60 minuten

Expressieact. w.o. tekenen,Handv. heid en muziek en drama

 • groep 3,4 120 minuten
 • groep 5,6 90 minuten
 • groep 7, 8 60 minuten

Godsd. levensbesch. Vorming en burgerschap

 • groep 3,4 60 minuten
 • groep 5,6,7,8 90 minuten

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

U vindt hier informatie over de schoolondersteuningsprofielen (SOP) van de scholen aangesloten bij Sine Limite. Dit is het samenwerkingsverband Passend onderwijs waarbij alle scholen in de gemeente Deventer zijn aangesloten.

Wat is het SOP?

In het SOP staat beschreven welke ondersteuning een school te bieden heeft.Waar is de school goed in en op welke onderdelen is de school in ontwikkeling? Over welke deskundigen beschikt de school? Welke ondersteuningsoverleggen vinden op school plaats? Op deze vragen geeft het SOP antwoord. 

Wat is basisondersteuning?

Dit is de kwaliteit die op iedere school aanwezig dient te zijn. Iedere leerkracht behoort over bepaalde pedagogische en didactische vaardigheden te beschikken, en heeft de ontwikkeling en onderwijsbehoefte van elk kind in kaart. Met de basisondersteuning zetten de scholen in op preventie. Signaleren en tijdig interventies inzetten gebeurt binnen de basisondersteuning. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken realiseren. De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en geeft aan wat de school met de haar daartoe beschikbare middelen zelf moet kunnen organiseren. Extra ondersteuning is alle ondersteuning die gegeven wordt maar die niet binnen de basisondersteuning valt.

De school maakt de volgende keuzes t.a.v. de extra ondersteuning binnen de school:

 • In het kader van passend onderwijs werkt de school nauw samen met de schoolcontactpersoon van Sine Limite 
 • Inzet kinderfysiotherapie 
 • Multidisciplinair overleg / Zorgteam 
 • Leerlingbespreking

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor meer informatie zie De Company

Terug naar boven