Openbare Basisschool Borgloschool

Groenewold 182 7414 CK Deventer

Schoolfoto van Openbare Basisschool Borgloschool

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Bij het berekenen van het groepsgemiddelde op de eindtoets houden wij rekening met de door de inspectie opgestelde richtlijnen voor het uitsluiten van leerlingen op de eindtoets. Hierdoor worden in sommige schooljaren niet alle leerlingen meegewogen voor het groepsgemiddelde. 

In het schooljaar 2019-2020 heeft er geen eindtoets plaatsgevonden i.v.m. de uitbraak van het coronavirus.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Op de Borgloschool wordt gewerkt volgens de cyclische manier van werken binnen opbrengstgericht passend onderwijs. Binnen deze manier van werken worden de opbrengsten en tussenopbrengsten op vaste momenten geanalyseerd tijdens een schoolbespreking. Voorafgaand aan de schoolbespreking voeren de leerkrachten in duo's een gesprek met de intern begeleider dat de groepsbespreking wordt genoemd. De resultaten van de methode toetsen, de Citotoetsen en observaties zijn input voor het gesprek. 

Tijdens schoolbespreking (groot en klein) analyseert het team van de Borgloschool de resultaten vooral op schoolniveau. Wat zien we in de resultaten en wat hebben de interventies bijgedragen. Interventies met een duidelijke bijdrage worden opgenomen in het onderwijsplan. Ook wordt er gesproken over waar er een interventies nodig is, wat deze zou kunnen zijn en wat er nodig is om deze goed in te zetten. 

Uit zowel de groepsbespreking als de schoolbespreking komen acties voort voor de komende periode. 

Kenniscoördinatoren, op het gebied van bijvoorbeeld rekenen, volgen ook de methode resultaten om vroegtijdig te kunnen signaleren. 

Onze jongste leerlingen, de leerlingen in groep 1/2, maken nog geen toetsen. De ontwikkeling van de leerlingen in groep 1/2 wordt gevolgd middels het volgsysteem BOSOS. Met dit observatiesysteem voert de leerkracht regelmatig observaties uit, waarin de ontwikkeling van de leerling wordt gevolgd. Tijdens schoolbesprekingen en andere evaluatiemomenten worden de ontwikkelingen binnen BOSOS besproken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven