Openbare Basisschool Borgloschool

Groenewold 182 7414 CK Deventer

Schoolfoto van Openbare Basisschool Borgloschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bij het berekenen van het groepsgemiddelde op de eindtoets houden wij rekening met de door de inspectie opgestelde richtlijnen voor het uitsluiten van leerlingen op de eindtoets. Hierdoor worden in sommige schooljaren niet alle leerlingen meegewogen voor het groepsgemiddelde. 

In het schooljaar 2019-2020 heeft er geen eindtoets plaatsgevonden i.v.m. de uitbraak van het coronavirus.

Bij het samenstellen van de schoolgids voor het schooljaar 2023-2024 zijn de resultaten van de eindtoets van dit schooljaar nog niet beschikbaar in Vensters. Deze gegevens zullen zodra deze beschikbaar zijn worden gepubliceerd op www.scholenopdekaart.nl

In de kalenderjaren '22 en '23 hanteert de inspectie aangepaste normeringen voor de beoordeling van de resultaten. De zogenaamde correctiewaardes. Deze correctiewaardes zijn ingevoerd, omdat leerlingen in de coronaperiode of de nasleep daarvan soms lagere resultaten op de eindtoets hebben behaald. Hoewel de scores van de Borgloschool op het streefniveau (1S/2F) zich op dit moment onder de signaleringswaardes bevinden, bevinden zij zich wel boven de correctiewaardes die de inspectie hanteert. Helaas zijn deze correctiewaardes niet zichtbaar in Vensters.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Borgloschool wordt gewerkt volgens de cyclische manier van werken binnen opbrengstgericht passend onderwijs. Binnen deze manier van werken worden de opbrengsten en tussenopbrengsten op vaste momenten geanalyseerd tijdens een schoolbespreking. Voorafgaand aan de schoolbespreking voeren de leerkrachten een gesprek met de intern begeleider dat de groepsbespreking wordt genoemd. De resultaten van de methode toetsen, de citotoetsen en observaties zijn input voor het gesprek. Vanaf groep 6 wordt een overzicht gemaakt van de uitstroompotentie van leerlingen op de referentieniveaus in de zogenaamde: groep in beeld gesprekken. De leerkrachten van deze groepen formuleren samen met directie, IB en eventueel de coördinatoren concrete acties om leerlingen richting hun uitstroompotentie te begeleiden. 

Tijdens de schoolbespreking (groot en klein) analyseert het team van de Borgloschool de resultaten op school- en op groepsniveau. Wat zien we in de resultaten en welk effect hebben onze aanpakken gehad? Ook wordt er gesproken over waar er een interventie nodig is, wat deze zou kunnen zijn en wat er nodig is om deze goed in te zetten. 

Uit zowel de groepsbespreking als de schoolbespreking komen acties voort voor de komende periode. 

Kenniscoördinatoren, op het gebied van bijvoorbeeld rekenen, volgen ook de methoderesultaten om vroegtijdig te kunnen signaleren. 

Onze jongste leerlingen, de leerlingen in groep 1/2, maken nog geen toetsen. De ontwikkeling van de leerlingen in groep 1/2 wordt gevolgd middels het volgsysteem BOSOS. Met dit observatiesysteem voert de leerkracht regelmatig observaties uit, waarbij de ontwikkeling van de leerling wordt gevolgd. Tijdens schoolbesprekingen en andere evaluatiemomenten worden de ontwikkelingen binnen BOSOS besproken. 

Op basis van de analyses verwerkt de IB'er in samenspraak met de directie de opbrengsten in de opbrengstrapportage (2-jaarlijks). Deze opbrengstrapportage wordt beschikbaar gesteld aan het bestuur Zinder en tweejaarlijks besproken met collega directeuren en IB'ers. 

In het schooljaar 23-24 stapt het team van de Borgloschool over op een nieuwe toetsaanbieder voor het monitoren van de tussentijdse resultaten. In dit schooljaar wordt het team van de school geschoold in het gebruik van het volgsysteem en het analyseren van de data die hieruit beschikbaar komt

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen in verband met de uitbraak van het coronavirus


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een optimale ontwikkeling is meer dan de cognitieve ontwikkeling alleen. Van groot belang is dat de leerling met plezier naar school gaat. Een positief welbevinden is daarmee een voorwaarde om tot leren te komen. Wij vinden een veilige basis daarom van groot belang voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat wij leerlingen leren hoe zij zich in sociale situaties gedragen, hoe zij hun gedrag kunnen reguleren en hoe zij zich binnen een groep gedragen. Wij zetten onze aanpak daarom zo preventief mogelijk in door lessen te geven in sociaal-emotioneel leren (SEL). In schooljaar 22-23 is het volledige team geschoold in het gedachtegoed van SEL door Kees van Overveld. Op basis van het fundament van SEL werd in dat schooljaar gekozen voor een nieuwe doorgaande lijn op het gebied van SEL: Kwink. De methode Kwink is een schoolbrede preventieve SEL-methode gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Daarnaast gebruiken wij de Ringaanpak als curatieve methode gericht op een volledige groep vanaf de bovenbouw. In het schooljaar 22-23 wordt het volledige team verdiepend geschoold in het werken met de methode Kwink. 

Met ons onderwijs op sociaal emotioneel leren dekken wij een belangrijk gedeelte van de burgerschapsdoelen waar wij aan werken. U heeft hier meer over kunnen lezen onder kwaliteitszorg en schoolplan.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilige basis
  • Sociaal Emotioneel Leren
  • Preventieve aanpak gedrag

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In september 2008 werd het laatste basisarrangement afgegeven door de inspectie.

In maart 2020 is de Borgloschool voor het laatst bezocht door de inspectie vanuit een themabezoek: pedagogisch en didactisch handelen.

Terug naar boven