Openbare Basisschool Borgloschool

Groenewold 182 7414 CK Deventer

Schoolfoto van Openbare Basisschool Borgloschool

Het team

Toelichting van de school

Op de Borgloschool werkt een professioneel en ambitieus team aan de ontwikkeling van haar leerlingen. Het succes van een school staat of valt met goede leerkrachten. Zij moeten ten slotte de onderwijsideeën in de praktijk brengen. Daarom besteden wij veel aandacht aan het benoemen van goede leerkrachten en ook aan het zorgen voor zo veel mogelijk continuïteit. De benoeming van leerkrachten op onze school gaat volgens een door het bestuur vastgestelde sollicitatieprocedure. Op grond van de leerlingtelling en -weging wordt vastgesteld hoeveel personen het team mag tellen. Dit wordt verder vastgesteld in overleg met het team, de medezeggenschapsraad en het bestuur. Op de Borgloschool worden de leerkrachten ondersteund door onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners. Zij ondersteunen in of buiten de groep groepjes leerlingen en ondersteunen de leerkracht waar nodig. 

In deze schoolplanperiode ontvangt de Borgloschool extra middelen vanuit de subsidie basisvaardigheden. Daarnaast zijn er nog beschikbare middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Vanuit deze middelen worden onder andere extra leerkrachten ingezet voor intensievere instructie/begeleiding in kleinere groepjes binnen en/of buiten de klas. De MR heeft instemmingsrecht op de besteding van de gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs en de besteding van de subsidiegelden rondom de basisvaardigheden. Wilt u weten hoe deze gelden op de Borgloschool worden ingezet? Vraag het één van onze collega's!

Naast de hierna genoemde vakleerkrachten heeft de Borgloschool periodiek gastdocenten in huis voor vakken als muziek, creatieve vorming, drama en kunstzinnige vorming. Deze vakleerkrachten worden ingezet vanuit Kunstcircuit Deventer. In de periodes waarin er geen vakdocent aanwezig is, verzorgen onze leerkrachten zelf de muzieklessen en creatieve lessen. De vakleerkrachten zijn op verschillende dagen in de week aanwezig: Humanistische vorming HVO/GVO/islamitische les: wekelijks aanwezig op de donderdag. Spel en beweging/bewegingsonderwijs: wekelijks aanwezig op de maandag, donderdag en vrijdag voor groep 1-8 en bij het naschools aanbod. Muziek: periodiek aanwezig in de groepen 1/2-8 en bij het naschools aanbod. Raster (jongerenwerk): periodiek aanwezig in de groepen 1/2-8 en bij het naschools aanbod. In het talentgericht naschools aanbod worden daarnaast wisselend verschillende workshops door andere vakdocenten gegeven. 

Een gedetailleerd overzicht van alle teamleden op de Borgloschool en hun taken (Teamoverzicht Borgloschool) is terug te vinden op www.borgloschool.nl 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wat doen we als een leerkracht ziek is?

De afgelopen jaren is het vinden van vervangers voor zieke leerkrachten in het basisonderwijs een terugkerend probleem. Daarnaast zijn er onder de beschikbare vervangers niet altijd vervangers voor de bovenbouw- of juist onderbouwgroepen. Het hieronder beschreven beleid geeft een overzicht van de stappen die wij nemen bij ziekte van één van onze leerkrachten.

Er wordt allereerst een vervanger gezocht. Dit gebeurt al vóór zeven uur 's ochtends

Is er geen vervanger beschikbaar, dan:

- Kijken we of er een verschuiving van leerkrachten over de groepen mogelijk is

- Onderzoeken we of we de leerlingen kunnen verdelen over andere groepen (maximaal voor één dag).

Indien deze mogelijkheden geen oplossing bieden, dan zal ervoor gekozen worden om de  betreffende groep thuis te laten of naar huis te sturen. In dat geval gelden de volgende afspraken.

Deze afspraken vloeien voort uit de richtlijnen van de inspectie:

- Alleen in het uiterste geval wordt hiertoe overgegaan

- Ouders worden op de hoogte gebracht (per e-mail/ via Klasbord)

- Voor leerlingen voor wie opvang echt niet te regelen is wordt binnen de school opvang geregeld  

Om alle leerlingen de onderwijstijd te kunnen bieden die is vastgesteld (minimaal 7520 uur in acht schooljaren) wordt er in geval van geen invaller gekeken welke groep naar huis gestuurd wordt. Dit kan betekenen dat er in een week steeds een andere groep geen les krijgt.   

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Als onderdeel van de schoolplanontwikkeling wordt in de periode 2023-2025 gewerkt aan thematisch werken met de vakgebieden lezen en wereldoriëntatie, mogelijk aangevuld met het vakgebied taal. Daarnaast wordt in het schooljaar 23-24 gestart met een nieuwe SEL-methode. Deze ontwikkelingen hebben in schooljaar 22-23 geleid tot bovenstaande wijziging van de onderwijstijden. Bij verandering hoort ook tussentijds evalueren en waar nodig bijstellen. Dit kan ertoe leiden dat de tabel met onderwijstijden tussentijds moet worden aangepast. De MR (die instemmingsrecht heeft op de invulling van de onderwijstijd) wordt meegenomen in dit proces en gedurende het proces op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 is een nieuw School OndersteuningsProfiel (SOP) opgesteld in samenwerking met het samenwerkingsverband Sine Limite. Het SOP is uitgewerkt in een poster voor school en een uitgave voor ouders. De SOP-tekst voor ouders is te vinden op www.scholenopdekaart.nl en onze website www.borgloschool.nl.  In dit profiel staat omschreven hoe we de leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleiden. In algemene zin kan worden gesteld dat op de Borgloschool passend onderwijs wordt geboden aan leerlingen binnen het reguliere basisonderwijs. De populatie op de Borgloschool bestaat uit een gemêleerd publiek. Daarbij stemmen wij onze aanpak af op de onderwijsbehoeften van de leerling en houden wij in onze pedagogische en didactische aanpak o.a. rekening met de volgende leerlingen:

- VVE leerlingen

- Leerlingen met een eigen leerlijn of ontwikkelingsperspectief

- Leerlingen met een arrangement (voorheen rugzak) vanuit het samenwerkingsverband

- Hoogbegaafde leerlingen

- Dyslectische leerlingen

Op de Borgloschool worden verschillende materialen en methodes ingezet om deze groep leerlingen extra te ondersteunen. Hierbij valt te denken aan LOGO 3000 (VVE), de Pluskast (leerling die meer uitdaging nodig hebben), RekenXL(extra uitdaging op rekenen), Spellingsprint (extra ondersteuning op spelling), Denken over taal (extra uitdaging op taal) en ondersteunende computerprogramma's. Daarnaast is er een onderwijsassistent en zijn er er leerkrachtondersteuners aanwezig die worden ingezet voor de ondersteuning aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Onze IB'er is de coördinator van de leerlingenzorg. Zij zorgt er met de leerkrachten, ondersteuners en de directie voor dat de leerlingen op de Borgloschool een passend aanbod krijgen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het team van de Borgloschool is voortdurend in ontwikkeling en schoolt zich binnen de schoolplanontwikkeling. Volgend schooljaar rondt de rekencoördinator haar scholing af. Ook wordt er een collega opgeleid tot coördinator in de nieuw gekozen SEL-methode en wordt de taal-leescoördinator geschoold tot Blink-coördinator. Daarnaast zetten we in op teambrede scholing. Zie voor meer informatie hierover het onderdeel: missie & visie. Op deze manier houden wij onze kennis op peil om onze leerlingen, ook met een extra ondersteuningsbehoefte, nog beter te kunnen begeleiden. De IB'er, coördinatoren en directeur kijken daarnaast welke kennis nodig is om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften goed te blijven ondersteunen. Dit betekent bijvoorbeeld dat er eind schooljaar 22-23 extra literatuur is aangeschaft om leerlingen met een trauma op school beter te kunnen ondersteunen. 

Binnen het KindCentrum verkennen wij doorlopend welke samenwerkingen wij nog intensiever kunnen verkennen. Wij gebruiken daarbij de mogelijkheden binnen het KindCentrum, om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte passend te kunnen begeleiden. Hiervoor maken wij gebruik van de experimenteerregeling van OC&W. Onze ambitie is om ook binnen het KindCentrum nog nadrukkelijker te kijken hoe wij de expertise binnen het KindCentrum nog beter kunnen inzetten in het belang van onze leerlingen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Borgloschool is een school met een populatie VVE-leerlingen. VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie en richt zich op leerlingen die door omgevingskenmerken een hoger risico op onderwijsachterstanden hebben. Leerlingen met een VVE-indicatie hebben deze indicatie vanuit het consultatiebureau gekregen en hebben op de voorschoolse voorzieningen vaak een intensiever aanbod gekregen. Op deze manier maken deze leerlingen een goede start op de basisschool. Op basis van onze VVE-populatie werken wij in de groepen 1/2 met de woordenschataanpak LOGO 3000. Met deze aanpak leren de leerlingen in de peuter- en kleuterperiode 3000 woorden, zodat zij goed voorbereid de overstap kunnen maken naar groep 3. Dit aanbod geven wij echter niet alleen aan onze VVE-leerlingen. Alle leerlingen in groep 1/2 profiteren van dit aanbod, zodat ook zij hun woordenschat in de eerste cruciale jaren uitbreiden. Het aanbod aan onze VVE-leerlingen beperkt zich niet tot woordenschatonderwijs. In kleine instructiekringen bieden wij (al) onze leerlingen een passend onderwijsaanbod op leerdoelen binnen een bandbreedte. Leerlingen met een VVE-indicatie nemen, net als de andere leerlingen in groep 1/2, deel aan deze instructiekringen.

Om onze leerlingen in groep 1 een goede start te laten maken hebben wij op vaste basis overleg met kinderopvangorganisatie Partou. Daarnaast hebben wij contact met andere kinderopvangorganisaties in de omgeving van de school als dat nodig is. Onze IB'er voert observaties uit bij Partou, schuift aan bij gesprekken en zorgt samen met de leerkrachten voor een goede overstap naar de Borgloschool. Zo zorgen wij samen voor een kansrijke start in groep 1. De voorschoolse inzet van de IB'er is mogelijk door een subsidie vanuit ons samenwerkingsverband Sine Limite. 

Voor een goede start op school is het belangrijk dat u ons goed en volledig informeert over uw zoon of dochter. Zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee moeten houden? Heeft uw zoon of dochter een VVE-toekenning? Of zijn er allergieën of medische bijzonderheden te melden? Dit zijn voorbeelden van dingen die voor ons belangrijke zijn om te weten voor uw zoon of dochter op school start. Het is daarnaast van belang dat uw zoon of dochter zindelijk is voor hij of zij op school komt wennen.

Om het onderwijsaanbod aan onze VVE-populatie in de toekomst te versterken en daarbij gezamenlijk op te trekken met onze voorschoolse partner Partou voert één van onze collega's in de schooljaren 22-23 en 23-24 een gefaciliteerd onderzoek uit naar het versterken van de proceskwaliteit op het gebied van VVE, het bereik van de VVE-populatie en het versterken van de doorgaande lijn met Partou. Zie voor meer informatie het schoolplan 23-25. 


Terug naar boven