Openbare Basisschool Borgloschool

Groenewold 182 7414 CK Deventer

Schoolfoto van Openbare Basisschool Borgloschool

Het team

Toelichting van de school

Op de Borgloschool werkt een professioneel en ambitieus team aan de ontwikkeling van haar leerlingen. Het succes van een school staat of valt met goede leerkrachten. Zij moeten ten slotte de onderwijsideeën in de praktijk brengen. Daarom besteden wij veel aandacht aan het benoemen van goede leerkrachten en ook aan het zorgen voor zo veel mogelijk continuïteit. De benoeming van leerkrachten op onze school gaat volgens een door het bestuur vastgestelde sollicitatieprocedure. Op grond van de leerlingtelling en -weging wordt vastgesteld hoeveel personen het team mag tellen. Dit wordt verder vastgesteld in overleg met het team, de medezeggenschapsraad en het bestuur. Op de Borgloschool worden de leerkrachten ondersteund door onderwijsassistenten. Zij ondersteunen in of buiten de groep groepjes leerlingen en ondersteunen de leerkracht waar nodig. 

Een gedetailleerd overzicht van alle teamleden op de Borgloschool en hun taken (Teamoverzicht Borgloschool) is terug te vinden op www.scholenopdekaart.nl. 

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wat doen we als een leerkracht ziek is?

De afgelopen jaren is het vinden van vervangers voor zieke leerkrachten in het basisonderwijs een terugkerend probleem. Daarnaast zijn er onder de beschikbare vervangers niet altijd vervangers voor de bovenbouw- of juist onderbouwgroepen. Het hieronder beschreven beleid wil een overzicht geven van de te nemen stappen bij ziekte en verlof van leerkrachten.

Er wordt allereerst een vervanger gezocht. Dit gebeurt al vóór half acht ’s morgens.

Is er geen vervanger beschikbaar, dan:

- Kijken we of er een verschuiving van leerkrachten over de groepen mogelijk is

- Onderzoeken we of we de leerlingen kunnen verdelen over andere groepen (maximaal voor één dag).

Bieden deze mogelijkheden geen oplossing dan zal ervoor gekozen moeten worden om de  betreffende groep thuis te laten of naar huis te sturen. In dat geval gelden de volgende afspraken.

Deze afspraken vloeien voort uit de richtlijnen van de inspectie:

- Alleen in het uiterste geval wordt hiertoe overgegaan

- Ouders worden op de hoogte gebracht

- Voor leerlingen voor wie opvang echt niet te regelen is wordt binnen de school opvang geregeld  

Om alle leerlingen de onderwijstijd te kunnen bieden die is vastgesteld (minimaal 7520 uur in acht schooljaren) wordt er in geval van geen invaller gekeken welke groep naar huis gestuurd wordt. Dit kan betekenen dat er in een week steeds een andere groep geen les krijgt.   

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De vakleerkrachten zijn op verschillende dagen in de week aanwezig: 

Humanistische vorming HVO/GVO/islamitische les: wekelijks aanwezig op de donderdag

Spel en beweging/bewegingsonderwijs: wekelijks aanwezig op de maandag en de donderdag voor groep 3-8

Muziek: periodiek aanwezig in de groepen 1/2-8 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen toelichting

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Komend schooljaar wordt er middels een interview tussen medewerkers van de Borgloschool en Sine Limite een nieuw Schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. In dit profiel staat omschreven hoe we de leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleiden. Op de Borgloschool wordt passend onderwijs geboden aan leerlingen binnen het reguliere basisonderwijs. De populatie op de Borgloschool bestaat uit een gemêleerd publiek. Daarbij stemmen wij onze aanpak af op de onderwijsbehoeften van de leerling en houden wij in onze pedagogische en didactische aanpak o.a. rekening met de volgende leerlingen:

- VVE leerlingen

- Leerlingen met een eigen leerlijn of ontwikkelingsperspectief

- Leerlingen met een arrangement (voorheen rugzak) vanuit het samenwerkingsverband

- Hoogbegaafde leerlingen

- Dyslectische leerlingen

Op de Borgloschool worden verschillende materialen en methodes ingezet om deze groep leerlingen extra te ondersteunen. Hierbij valt te denken aan LOGO 3000, de Pluskast, aangepaste weektaken, computerprogramma's.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven