Openbare Basisschool De Hovenschool

Langestraat 1 7419 AP Deventer

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hovenschool

In het kort

Toelichting van de school

De Hovenschool is een groene basisschool met een vriendelijke, open sfeer. We willen dat de kinderen zich zo breed mogelijk ontwikkelen in een plezierige omgeving. Alle ochtenden richten we ons volledig op de basisvaardigheden lezen, rekenen en spellen. Hierdoor geven we de kinderen een stevige basis mee om zich te kunnen redden in de samenleving. In de middagen bieden wij onderwijs, waarmee kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. Dan bieden wij onderwijs in thema’s waarbij verwonderen, zelf ontdekken en creatieve ontwikkeling centraal staan. We laten kinderen eigen keuzes maken bij het stellen van leer- en onderzoeksvragen waarvoor ze zelf de verantwoordelijkheid leren dragen. Samen werken we aan een positief zelfbeeld van onze kinderen, waarin ze kritisch durven zijn op hun eigen handelen. Ze leren trots te zijn op hun eigen leerproces.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hovenschool........Natuurlijk
  • Openbare buurtschool
  • Vakkundigheid
  • Veiligheid en rust
  • Eigenheid en eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven