De Kleine Planeet

Smyrnastraat 1B 7413 BA Deventer

  • Schoolfoto van De Kleine Planeet
  • Schoolfoto van De Kleine Planeet
  • Schoolfoto van De Kleine Planeet
  • Schoolfoto van De Kleine Planeet
  • Schoolfoto van De Kleine Planeet

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Elk kind volgen we gedurende de schoolloopbaan met behulp van toetsen, observaties en rapportages. Om de ontwikkeling van de kinderen te volgen gebruiken we toetsen en instrumenten van het IEP-leerlingvolgsysteem. Dit systeem brengt de ontwikkeling van het hoofd (cognitie) in beeld door middel van toetsen voor de vakgebieden rekenen-wiskunde, (technisch/begrijpend)lezen en taalverzorging. Maar ook door de hart & handen instrumenten (sociaal emotionele ontwikkeling, creatief vermogen en leeraanpak). Het IEP-leerlingvolgsysteem brengt hierdoor de complete ontwikkeling van het kind inzichtelijk in beeld, zodat het kind Inzicht heeft in zijn/haar Eigen Profiel.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladviezen komen tot stand op basis van verschillende factoren en processen.

Observaties en evaluaties door leerkrachten: Leerkrachten observeren en evalueren de prestaties, het gedrag en de capaciteiten van leerlingen gedurende het schooljaar. Ze houden rekening met verschillende aspecten zoals academische prestaties, sociale interacties en de algemene ontwikkeling van de leerling.

Toetsresultaten: Scholen kunnen gestandaardiseerde toetsen afnemen om het academische niveau van leerlingen te beoordelen. Deze toetsen kunnen worden gebruikt als aanvullende informatie bij het vormen van schooladviezen.

Portfolio's of rapporten: Naast gestandaardiseerde toetsen, kunnen scholen ook portfolio's of rapporten gebruiken om de voortgang van een leerling te volgen. Deze documenten kunnen informatie bevatten over projecten, opdrachten, presentaties en andere taken die een leerling heeft voltooid.

Ouderbetrokkenheid: Het betrekken van ouders bij het proces is ook belangrijk. Ouders kunnen waardevolle inzichten bieden over de interesses, behoeften en prestaties van hun kinderen, die kunnen helpen bij het vormen van een passend schooladvies.

Professioneel overleg: Leerkrachten, schoolleiders en onderwijsdeskundigen kunnen regelmatig overleggen voeren om de voortgang van leerlingen te bespreken en gezamenlijk tot adviezen te komen. Dit overleg kan ook input van verschillende betrokkenen verzamelen om een vollediger beeld te krijgen van de leerling.

Al deze factoren kunnen een rol spelen bij het vormen van schooladviezen in het primair onderwijs. Het uiteindelijke advies moet een goede afspiegeling zijn van de capaciteiten, behoeften en ontwikkeling van de individuele leerling.

In leerjaar 7 worden er voorlopige adviezen afgegeven. Deze worden in het najaar in leerjaar 8 opnieuw besproken. In februari volgt het vastgestelde advies waarna de resultaten van de doorstroomtoets een aanpassing ( naar boven) zouden kunnen bewerkstelligen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Om aan onze uitgangspunten te voldoen is een optimaal schoolklimaat gewenst. Daarbij is een goede sfeer in de school van het grootste belang. Kinderen moeten het prettig vinden om naar school te gaan, maar ook ouders, stamgroepleiders en andere betrokken moeten in onze school hun eigen plek vinden. 

Een kind kan leren wanneer het zich prettig voelt, wanneer het in verbinding staat met zichzelf en zijn omgeving (mens, dier, planten, dingen). Dan is er ruimte voor onderzoeken, spelen, zorgen voor anderen en leren van vaardigheden. Onze school probeert een klimaat te creëren dat tegemoet komt aan deze basisbehoefte van het kind.

We streven ernaar zo in te richten dat het steeds meer tegemoet komt aan de individuele verschillen en individuele behoeftes van de kinderen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • goede sfeer
  • verbinding met zichelf
  • verbinding met omgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs kwam in 2017 schooljaar 2017-2018  voor het laatst op bezoek bij de locatie Bekkumer. De inspecteur gaf toen geen eindoordeel gezien de recente fusie met de andere locatie. We hebben toen wel een mooie beoordeling gehad voor diverse gebieden.

Terug naar boven