Kindcentrum Het Palet

Spijkerpad 1 7415 AR Deventer

  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Palet
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Palet
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Palet
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Palet
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Palet

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het Palet monitort twee keer per jaar de resultaten. Dit doet ze bij de peuters en kleuters middels het observatiesysteem KIJK.

In de groepen 3 t/m 8 worden twee keer per jaar de IEP toetsen rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen afgenomen. De school maakt een school- en groepsanalyse. Er komt een plan van aanpak, dit wordt vertaald naar de praktijk.

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen drie tot vier keer per week extra begeleiding van de onderwijsassistent.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het meest recente inspectierapport van de voor- en vroegschoolse educatie dateert van november 2018.
Ik verwijs u naar de website van de inspectie: https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2019/06/24/kwaliteit-vve-deventer
Op deze site vindt u het rapport van de voor- en vroegschool Kindcentrum Het Palet.

De conclusie van dit rapport is:
Alle onderdelen uit het gebied van de onderwijsprocessen die we hebben onderzocht, zijn van goede kwaliteit. We hebben ook vastgesteld dat in de organisatie goede aandacht is voor de zorg om de kwaliteit van de voor- en de vroegschoolse educatie te versterken, te evalueren en te borgen. De aansturing daarop is helder en alle leraren zijn daarbij volop betrokken. Ook werken zij op een goede manier samen met de pedagogisch medewerkers aan de voor-en vroegschoolse educatie in het IKC.

Volgens de inspectie zijn we een voorbeeld voor andere kindcentra.

Terug naar boven