Montessorischool Oudaen

Oudaenstraat 3 7412 ND Deventer

  • Knir, Knar en Knor zijn onze varkens. Daarnaast hebben we kippen en konijnen op school
  • Schoolfoto van Montessorischool Oudaen
  • De kinderen kunnen op verschillende plekken rondom de pauzeren.
  • Op onze school werken we zowel buiten als binnen aan de verschillende vakgebieden.
  • In onze schooltuin wordt gewerkt vanuit de permacultuur. Dit levert mooie resultaten. Kinderen houden van de ontwikkelingen een logboek bij.

Het team

Toelichting van de school

Het team Oudaen bestaat uit een mooie mix van zowel vrouwen als mannen. Dit zorgt voor een prettige werksfeer.

Ons team bestaat naast de leerkrachten en Intern begeleider, uit specialisten (vakleerkrachten) op het gebied van 

De pedagogisch medewerkers, werkzaam in de peutergroep en BSO, werken ook mee in onze school bij de begeleiding van kinderen. De vakleerkrachten geven les aan alle kinderen voor de vakken; yoga, filosofie, dier- en tuinverzorging, muziek, beeldende vorming en gym. Daarnaast zijn er elk jaar 5 Pabo-stagiairs van Hogeschool Saxion werkzaam in onze school. Verder wordt het onderwijsproces ondersteund door medewerkers op het gebied van administratie, bibliotheek, schoonmaak en ICT.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school maakt bij ziekte van een leerkracht gebruik van het Personeelscluster Oost Nederland.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school maakt naast de expertise van de eigen leerkrachten zoals het geven van filosofielessen, gebruik van externe vakleerkrachten. Een voorbeeld hiervan is een gymdocent van het Deventer Sportbedrijf. Onze ouders kiezen bewust voor de inzet van meer vakleerkrachten om het onderwijs te ondersteunen. Dit wordt mede gefinancierd vanuit de ouderbijdrage. Ook de werkdrukverlagingsgelden worden hiervoor in overleg met de teamleden op ingezet. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het urenoverzicht wordt jaarlijks in de MR besproken en is ter inzage bij de directie.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In schooljaar 2021 -2022 krijgen onze leerlingen van groep 1 t/m 8 969,5 uur les. Het gemiddelde over de laatste 8 jaren ligt op 7756 uur. Het wettelijke aantal minimum lesuren over 8 schooljaren is 7520 uur.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie hier voor het juiste profiel.

Dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) is ontstaan vanuit een wettelijke verplichting. In Deventer is gekozen voor een eigen vorm, die voldoet aan de landelijke eisen. Een belangrijk verschil is dat in Deventer iedere school zorgt voor een jaarlijks geactualiseerd SOP. De wet zegt dat eens in de vier jaren een nieuw SOP moet worden gemaakt. Het schoolondersteuningsprofiel geeft een beeld – wij noemen het een foto – van de school. Er is in te lezen welke keuzes zijn gemaakt voor vormgeving van de groepen, en waarom. Ook is te lezen hoe de school de eigen onderwijskwaliteit beoordeelt: wat gaat er al goed en wat kan er beter? Tenslotte maakt de school ook zichtbaar welke verbeteringen in het schooljaar zullen worden aangepakt. Het ouderrapport kunt u vinden op onze website www.montessorischooloudaen.nl

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij bieden in samenwerking met DOK 13, alle dagen peuteropvang aan. Voor informatie kunt u contact opnemen met Attie Hendriksen 06 - 50 26 48 81 of de website raadplegen www.dok13.info

Terug naar boven