Kindcentrum Rivierenwijk

Zaanstraat 1 7417 WN Deventer

Schoolfoto van Kindcentrum Rivierenwijk

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten worden op groeps- en op leerlingniveau geanalyseerd en vormen de aanzet tot verbeteracties als het de hele groep betreft. Tevens worden op basis van de toetsuitslagen handelingsplannen op individueel niveau aangepast.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze instroom kenmerkt zich door een zeer lage taalontwikkeling in eigen taal en in het Nederlands. Dat bepaalt voor het allergrootste deel ons onderwijsaanbod. Taal rekenen en lezen is meer dan 70% van het lesprogramma. Ondanks een zeer hoge waardering van de inspectie voor onze school, moeten we steeds weer alles uit de kast halen om voldoende resultaten te laten zien.

We moeten voortdurend bezig zijn met het verder ontwikkelen van de vaardigheden van de leerkrachten.

Daarvoor werken we met de drie belangrijke pijlets van Stichting leerKRACHT, te weten:

  • gezamenlijke lesvoorbereiding
  • Wekelijks lesbezoeken van alle leerkrachten plus een feedbackgesprek over dit lesbezoek
  • Bordsessies met kortdurende veranderdoelen en veranderacties van individuele leerkrachten

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Betrokkenheid
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de extra bijlage het definitieve inspectierapport i.v.m. herijking VVE toezicht.

Terug naar boven