Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom

Enkdwarsstraat 2 7413 TV Deventer

  • Schoolfoto van Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom
  • Schoolfoto van Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom
  • Schoolfoto van Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom
  • Schoolfoto van Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom
  • Schoolfoto van Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom

Resultaten eindtoets Toelichting

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Wij streven naar kwalitatief goed onderwijs en toetsen de opbrengsten regelmatig. Dit gebeurt door methode gebonden toetsen en Cito-toetsen. De vorderingen verwerken we in ons digitaal leerlingvolgsysteem Parnassys. Daardoor hebben we een goed overzicht over de vruchten van ons onderwijs. We willen een goede school volgens het nieuwe inspectiekader zijn/worden, met resultaten op de CITO toetsen die hoger liggen dan het gemiddelde van de landelijke score. We willen kinderen die meer of moeilijker lesstof aankunnen zoveel mogelijk op hun niveau laten werken. Daarnaast willen we ook leerlingen die moeite hebben met de lesstof en/of met leren extra hulp en zorg bieden.

In januari/februari en mei/ juni worden de methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. Dit zijn Cito-toetsen waarbij de resultaten van onze leerlingen te vergelijken zijn met andere scholen in Nederland. We nemen Cito-toetsen af voor de vakken technisch lezen groep 3-8, begrijpend lezen groep 4–8, rekenen groep 1–8, spelling groep 3–8 en taal voor kleuters groep 1-2. De resultaten worden in ons digitaal leerlingvolgsysteem Parnassys gezet en vervolgens geanalyseerd. Met de schoolresultaten kijken we of we als school verbeterpunten hebben. 

Met de individuele leerling-resultaten kijken we wat aandachtspunten per leerling zijn. Na toetsen wordt in elke groep een formulier "Planning en begeleiding" bijgewerkt, waarin staat welke kinderen extra aandacht en ondersteuning nodig hebben en waaruit die extra ondersteuning bestaat.

Schoolbreed houdt de Intern Begeleider de kwaliteit van het onderwijs in de gaten. In groepsbesprekingen komen individuele en groepsresultaten aan de orde. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Het voorlopig schooladvies wordt opgesteld door de leerkracht van groep 8 in samenspraak met de leerkracht van groep 7 en de intern begeleider. Daarbij worden de gegevens uit het leerlingvolgsysteem betrokken, evenals kindkenmerken als doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en huiswerkhouding. In november bespreken we ons voorlopig schooladvies met ouders en tasten af in hoeverre de verwachtingen van school en ouders overeenkomen. Tijdens het rapportgesprek n.a.v. rapport 1 (in februari) wordt het definitieve schooladvies gegeven. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven