Openbare Basisschool De Flint

Wezenland 582 7415 JM Deventer

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Flint

In het kort

Toelichting van de school

De Flint is een ambitieuze en levendige openbare basisschool met een open sfeer. Goed leren rekenen, lezen, schrijven en Engels vinden we als school heel belangrijk. Daarnaast leren we de kinderen wie ze zijn en leren we ze leervaardigheden aan. Wanneer onze kinderen de school verlaten, willen we dat ze optimaal hebben gepresteerd. Vaak betekent dat, dat ze meer uit zichzelf hebben gehaald dan ze hadden verwacht.

De Flint is gehuisvest in Kindcentrum Kei 13 aan het Wezenland. Dit prachtige gebouw, voor alle kinderen van 0-13 jaar, biedt behalve onderwijs ook een consultatiebureau, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, voorschoolse en buitenschoolse opvang, sport en cultuur onder één dak aan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Ambitieus
  • Passie voor leren
  • Versterkt Engels
  • Open en transparant

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ouders weten ons te vinden

Zoals te zien is, weten ouders ons te vinden! De Flint is uitgegroeid tot een populaire school voor de wijk en daarbuiten. Nieuwe ouders geven aan dat de sfeer van de school, de kwaliteit van het onderwijs en het Engelstalige profiel de belangrijkste redenen zijn om te kiezen voor de Flint. We hebben voor wat betreft huisvesting en organisatie voldoende ruimte en capaciteiten om als dat nodig is door te groeien en kunnen nieuwe leerlingen dus ook een plekje geven in een van onze mooie groepen. Ouders die belangstelling hebben voor onze school, zijn van harte welkom om de school te komen bekijken.

Kleine klassen

Ondanks dat de Flint flink gegroeid is de afgelopen jaren, weten we de klassen gemiddeld gezien klein te houden. Met een klassengemiddelde van rond de 21 leerlingen per klas, zitten we ruim onder het landelijk gemiddelde. 

Aanmeldprocedure

Indien u interesse heeft in de Flint dan kunt u het beste telefonisch een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een uitgebreide rondleiding om zo een goed beeld van de school te krijgen. Aan het einde van het gesprek krijgt u alle informatie ook op papier mee naar huis.

Indien u uw kind wil aanmelden, dan vult u een aanmeldformulier in. U geeft daarmee toestemming om informatie op te vragen over het kind bij de basisschool of peuterspeelzaal/kinderdagverblijf waar uw kind vandaan komt. Met deze informatie maakt de school een inschatting of het onderwijs op de Flint passend is voor uw kind. Vervolgens kunt u definitief inschrijven. 

Aanmelden van nieuwe leerlingen in het basisonderwijs in Deventer In de gemeente Deventer gelden de volgende afspraken over het aanmelden van kinderen die voor het eerst naar school gaan (onder-instroom): Elk halfjaar is er een aanmeldronde voor de (bijna) 3-jarigen. Ouders/verzorgers met kinderen die het komend half jaar 3 worden ontvangen informatie over het aanmelden per post (brochure en aanmeldformulier). Ouders/verzorgers melden het kind aan bij de school van voorkeur met het unieke aanmeld­formulier (NB: aanmelding is nog geen inschrijving).  

Op deze school worden de volgende voorrangsregels gehanteerd in deze volgorde: (school bepaalt de volgorde 1-2-3-…): 

Voorrang voor broertje/zusje van een ingeschreven leerling. 

Voorrang voor kinderen uit de buurt (school kan ook een bepaalde percentage reserveren van de instroom om buurtvoorziening in te vullen). Een buurtschool is één van de 5 dichtstbijzijnde scholen van het kind (vul hiervoor de postcode van het kind in op Scholenopdekaart.nl).  Mochten er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, zal de school loten.

* School kies voor optie a. loten binnen eerste voorrangsgroep (zie lijst school hierboven) waarvoor onvoldoende plaats is of
* optie b. per voorrangsgroep, bijv. alle broertjes/zusjes en overige open plaatsen loten voor bijv. 50% uit buurt en 50% peutervoorziening (in dit geval dubbele kans voor peuters uit de buurt) of voorrang buurt bij keuze uit peutervoorziening. Ouders/verzorgers krijgen een bericht over plaatsing van de school van voorkeur op de datum genoemd in het aanmeldformulier. Ouder/verzorger kan vervolgens gevraagd worden, een schooleigen inschrijfformulier in te vullen (NB: formele inschrijving is op 4e verjaardag).  Wanneer een kind geen plek krijgt toegewezen gaan de ouders met het (liefst van de school terug ontvangen) aanmeldformulier zelf naar de school van tweede keuze. Het bestuur van de school die geen plaats heeft of het loket van Sine Limite (loket@po-deventer.nl) kan bij het vinden van een andere school met hen meedenken. 

Overgang naar een andere basisschool

Wanneer u naar een andere wijk in Deventer of naar een andere stad verhuist, kan het zo zijn dat uw kind naar een andere school gaat. Het is de bedoeling dat u de directie hierover tijdig informeert. Wij zullen ervoor zorgen dat de nieuwe school alle informatie krijgt die van belang is.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
335
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

5-gelijke dagen model

We werken met het 5-gelijke dagen model. Zoals de naam al aangeeft, hebben bij het 5-gelijke dagen model àlle leerlingen van àlle groepen op èlke schooldag dezelfde schooltijden: van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 14.00 uur.

Kinderen brengen en halen

Vanaf 8.15 uur gaan de schooldeuren open en zijn alle kinderen welkom op school. Kinderen (en eventueel ouders) kunnen vanaf dat tijdstip de school binnen gaan, hun jas en tas ophangen en in de klas plaatsnemen. De leerkracht is dan al in de klas aanwezig om de kinderen te ontvangen. De kinderen kunnen dan hun huiswerk nakijken of vast een werkje of een boek pakken.

Ouders van de groepen 1 en 2 mogen met hun kinderen mee de school in, ze lopen mee tot de deur van het lokaal en zeggen daar gedag. Vanaf midden groep 3 stimuleren we leerlingen om zelfstandig naar binnen te gaan, zodat ze het vanaf groep 4 het écht zelf kunnen. De groepen 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen.

De lessen op de Flint starten stipt om 8.30 uur en we verzoeken ouders dan ook om ervoor te zorgen dat de leerlingen op tijd in de klas zijn en dat ouders de school dan hebben verlaten. Op die manier heerst er volledige rust binnen de school en kan de ochtend ongestoord beginnen.

Ouders die hun kind aan het einde van de dag komen halen, willen we vragen om buiten de school te wachten. Leerlingen komen zelf naar buiten toe en hoeven niet uit de klas opgehaald te worden.

#komoptijdactie

Jaarlijks starten we het schooljaar met de #komoptijdactie. Deze actie is in samenwerking met leerplicht van gemeente Deventer tot stand gekomen. Wat we tijdens die actie willen bereiken, is dat alle leerlingen op tijd in de klas zijn! Dat kan betekenen dat ouders iets eerder de wekker moet zetten of wat eerder van huis moeten gaan.

Halen en brengen? Kom lopend of op de fiets!

Elke ochtend rond 8.15 en vanaf 14.00 uur is er een flinke piek in het aantal verkeersbewegingen rondom het schoolgebouw. Om de omgeving zo verkeersveilig mogelijk te maken, willen we alle ouders vragen om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de school te komen. Eigenlijk heel logisch... Hoe minder auto’s, des te veiliger de verkeerssituatie voor uw kind wordt.

Mocht u toch met de auto komen dan willen we u vragen om rond de school extra voorzichtig te rijden en de verkeersregels te respecteren. Er staan elke ochtend en middag verkeersregelaars bij het zebrapad voor de school. Zij dragen zorg voor een veilige oversteek van uw kind.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven