Openbare Basisschool Cees Wilkeshuisschool

Johannes van Vlotenlaan 70 7412 SM Deventer

  • Op het schilderij is de Cees Wilkeshuis te zien. De school is naar hem genoemd. Hij heeft veel kinderboeken geschreven.
  • Onze leerlingen werken in tafelgroepen: Gebaseerd op zelfstandig werken en coöperatief leren.
  • een opgeruimde omgeving nodigt uit tot het opgeruimd houden, ruimtes moeten er uitnodigend en gestructureerd uitzien.
  • Uitgebreide sport en spel mogelijkheden op het schoolplein voor alle groepen.
  • Wanneer kinderen genoeg ruimte om zich heen ervaren voelen ze zich prettiger; contact kun je opzoeken.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • school waar beweging in zit
  • relatie
  • competentie
  • autonomie
  • coöperatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We gaan op school uit van normen en waarden zoals gelijkwaardig zijn en democratisch handelen. Bij het openbaar primair onderwijs in Deventer willen we in de ontwikkeling van de leerlingen aandacht geven aan de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. Onze school eerbiedigt ieders godsdienst en levensbeschouwing, zolang die met respect voor de ander wordt geuit.  Iedereen heeft een verschillende culturele achtergrond; dit gegeven biedt een mooie gelegenheid om te werken aan uitgangspunten als ontmoeten en respecteren. De afgelopen jaren is de school gekrompen omdat de visie niet altijd helder was. 

Bij de aanname van nieuwe leerlingen wordt duidelijk gemaakt wat we verwachten van ouders en kinderen én wat ouders en kinderen van óns mogen verwachten. Ambitie en vertrouwen met heldere richting en grenzen zijn hierin kernbegrippen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
129
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Informatie voorziening van de school:

De informatie die van belang is voor een schooljaar staat in onze schoolgids. De schoolgids wordt digitaal naar alle ouders verzonden. Ook is de schoolgids terug te vinden op de website van de school, www.wilkeshuisschool.nl. Het hele schooljaar door worden ouders geïnformeerd via onze informatiebrief  ‘nieuwsbrief’. Hierin staan belangrijke mede-delingen en andere zaken. De nieuwsbrief wordt digitaal aan ouders verzonden.

We gebruiken in alle groepen de Parro-app. Dit is een afgeschermde omgeving, waarbinnen alleen ouders van de betreffende groepen worden geïnformeerd. Dit kan de specifieke info zijn uit de betreffende groep, maar ook algemene informatie van de  school. Ouders worden ouders hoofdzakelijk via de Parro-app geïnformeerd, incidenteel gebeurt dit via de emai. Deze app kunnen ouders ook gebruiken om zich op te geven voor 10-minutengesprekken. U wordt hiervoor dan uitgenodigd.

Soms gaan er nog informatiebrieven met de kinderen mee naar huis. Ouders krijgen hierover een bericht via de Parro-app. Meestal worden deze informatiebrieven meegegeven aan het oudste kind van een gezin.

De school heeft een actuele website.  Hierin is ook de schoolkalender opgenomen. Op de kalender staan alle belangrijke data voor een bepaalde periode vermeld. Via het kopje ‘kalender’ kunt u de schoolkalender inzien. Onderaan de ‘home’ pagina staan alle groepen van de school benoemd. Wanneer u op een groep klikt, krijgt u specifieke informatie over deze groep. Leerkrachten werken deze pagina’s regelmatig bij. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven