Willibrordus

Kerkweg 1 7561 PT Deurningen (Gem. Dinkelland)

  • Schoolfoto van Willibrordus
  • Schoolfoto van Willibrordus
  • Schoolfoto van Willibrordus
  • Schoolfoto van Willibrordus
  • Schoolfoto van Willibrordus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019- 2020 is er geen eindtoets afgenomen, waardoor Vensters geen nieuwe eindtoetsgegevens had ontvangen. Dit had onder andere gevolgen voor de presentatie van cijfers op scholenopdekaart.nl en voor de schoolgids.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

5.1.1 Hoe houden we zicht op de ononderbroken ontwikkelingslijn van leerlingen?

We houden de ontwikkeling van onze leerling in het oog door deze systematisch te volgen en vervolgens door een goede organisatie van de zorg voor de ontwikkeling van de leerling. In deze paragraaf leest u hoe dit op onze school georganiseerd is.

5.1.2 Hoe volgen we de ontwikkeling van de leerlingen?

We willen dat leerlingen het beste uit zichzelf halen. Daarom is het van groot belang dat we de ontwikkeling van ons onderwijs, de groepen en vooral de leerlingen goed in beeld hebben. Hiervoor moeten we goed zicht hebben op ons onderwijs. De intern begeleiders en de directie staan daarom dicht bij het primaire proces. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de frequentie waarin deze medewerkers in de klassen zijn te vinden. Om de onderwijskwaliteit van onze school goed in beeld te hebben en houden, hanteren we de Onderwijsagenda. Dit is een jaarplanning waarin beschreven staat op welke momenten we in ieder geval samen naar ons onderwijs, de voortgang van de groepsplannen, de uitkomsten van de toetsen van ons leerlingvolgsysteem en de voortgang van de individuele leerlingen kijken.

We hanteren het leerlingvolgsysteem van Cito en nemen toetsen af voor de vakken rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en taal en rekenen en taal/rekenen voor kleuters. Daarnaast gebruiken we bij de kleuters de observatielijsten van de mappen fonemisch en gecijferd bewustzijn en een digitaal leerlingvolgsysteem. We verwerken de gegevens voor verdere analyse vervolgens in ons administratie- en volgsysteem Parnassys.

De informatie die uit de bovengenoemde bronnen komt bespreken we met de leerlingen en hun ouders. Op deze manier betrekken we enerzijds de leerlingen nauwer bij hun eigen proces anderzijds krijgen we bij de oordeelsvorming met betrekking tot de data input vanuit alle betrokken partijen. Dit verhoogt de betrokkenheid. Om de doorgaande lijn voor wat betreft de ontwikkeling van de leerling duidelijk te hebben en houden werken we met een leerlingportfolio.

Op basis van de bevindingen die we opdoen maken de leerkrachten voor de basisvakken groepsplannen. In deze plannen wordt beschreven hoe de leerlingen zoveel mogelijk instructie en verwerking op passend niveau krijgen. We stellen de groepsplannen gezamenlijk op.

Als onderdeel van de Onderwijsagenda wordt in de Centrale schoolbespreking (twee keer per jaar) met het hele schoolteam, naar de cognitieve opbrengsten gekeken. Deze twee bijeenkomsten zijn de schakel tussen ons systeem van leerlingenzorg en het systeem voor kwaliteitszorg. We bepalen mogelijke verbeterplannen mede op basis van deze bijeenkomst.

5.1.3 Hoe is onze leerlingenzorg ingericht? Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten een passend onderwijsaanbod krijgen. Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Dat betekent dat het samenwerkingsverband waaronder wij vallen de zorgplicht heeft om elk kind een passende onderwijsplek te bieden.

Leerlingenzorg is de hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Het kan te maken hebben met leer- of sociale problemen of juist de behoefte aan extra uitdaging. Op onze school is een intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. De leerkracht signaleert vroegtijdig welke leerlingen daarvoor ondersteuning nodig hebben en probeert aan te sluiten bij deze zorg. Deze zorg wordt in samenwerking met de intern begeleider in kaart gebracht. De intern begeleider ondersteunt leerkrachten bij het zoeken naar de juiste ondersteuning. Voor een compleet beeld van de inrichting van onze leerlingenzorg verwijzen we u graag naar de volgende link: https://www.willibrordusdn.nl/ons-onderwijs/leerlingenzorg/  

5.1.4 Leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften

Soms vraagt de ontwikkeling van leerlingen om ander aanbod dan het niveau van het aanbod van de leerlingen in de leeftijdsgroep. Onze school zorgt dan voor onderwijsaanbod passend bij de ontwikkeling van deze leerling en beschrijft dit in een specifiek plan voor deze leerling, het zogenaamde ontwikkelingsperspectief. Dit plan wordt met ouders besproken. Ook wordt dit plan regelmatig geëvalueerd om zo ook goede zorg te dragen voor de ononderbroken ontwikkelingslijn voor deze leerlingen.

Het kan ook zijn dat een leerling om andere redenen om specifieke ondersteuning voor zijn of haar ontwikkeling vraagt. De KONOT-scholen kunnen voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een beroep doen op de ondersteuning vanuit Samenwerkingsverband (SWV) 23.02 (www.swv2302.nl, telefoonnummer: 085-0471102). Binnen dit samenwerkingsverband is deze ondersteuning decentraal geregeld in drie deelregio’s. De KONOT-scholen behoren tot deelregio Noordoost Twente. In deze deelregio wordt de extra ondersteuning georganiseerd en gecoördineerd vanuit het Onderwijs Ondersteuningscentrum (OOC) in Oldenzaal:

Onderwijs OndersteuningsCentrum

Lariksstraat 11, 7572 DE Oldenzaal

www.ooc-notwente.nl

telefoonnummer: 0541-627010  

De scholen binnen SWV 23.02 hebben samen afgesproken welke passende ondersteuning ze minimaal kunnen bieden. Deze ondersteuning is beschreven in het Basisondersteuningsprofiel, te vinden onder de volgende link: Basisondersteuningsplan SWV 23.02. Naast de binnen SWV 23.02 afgesproken basisondersteuning kan onze school extra begeleiding bieden op verschillende gebieden. Onze school heeft deze extra begeleiding beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Dit ondersteuningsprofiel is te vinden onder de volgende link: https://www.willibrordusdn.nl/ons-onderwijs/leerlingenzorg/

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Doorstroomtoets
Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur. En op het voor hen best passende niveau. De Wet doorstroomtoetsen po is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. Vanaf schooljaar 2023-2024 is de eindtoets daarmee veranderd naar de doorstroomtoets.

De procedure is als volgt:
- Leerlingen ontvangen eerst hun voorlopig schooladvies.
- Leerlingen maken tussen 27 januari en 14 februari de doorstroomtoets.
- Uiterlijk 14 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
- Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 21 maart van school het definitieve schooladvies.
- Tussen 24 maart en 28 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.
- Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geven we als school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kunnen we besluiten het advies niet te verhogen.

Totstandkoming advies
De opbrengsten van de LOVS-toetsen en methodetoetsen, de werkhouding en inzet, betrokkenheid, executieve vaardigheden, en houding ten opzichte van het huiswerk, worden besproken door de groepsleerkrachten van groepen 6, 7 en 8, samen met de IB-ers en directieleden. Op basis daarvan wordt er in het midden van het schooljaar een denkrichting meegegeven aan de leerlingen van groep 7. In groep 8 volgt, op basis van dezelfde analyse, een voorlopig advies. Tussentijds worden er oudergesprekken gevoerd over leerlingen waarover twijfels ontstaan. Midden groep 8 vinden de adviesgesprekken plaats. Hierbij wordt het definitieve advies ook besproken en de aanmeldingsformulieren worden ingevuld. Wanneer een leerling een hogere citoscore heeft gehaald dan het advies, wordt er een gesprek met ouders gevoerd over het eventueel bijstellen van het advies.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Uit onze visie blijkt dat we een veilige plek willen bieden. Ons schoolgebouw biedt een veilige basis waarbinnen we als school een veilig klimaat kunnen creëren. We willen de leerlingen van onze school duidelijk, positief en met eigen verantwoordelijkheid benaderen. Een positief pedagogisch klimaat wordt volgens ons niet gecreëerd door regels of systemen. Het zit in de houding en het handelen van de mensen die met de kinderen werken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Proactief positief
  • Plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven