Brede School D n Bogerd

Keltenstraat 16 5753 GN Deurne

Schoolfoto van Brede School D n Bogerd

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit:
- Directie
- MT
- Intern Begeleiders
- Groepsleerkrachten
- Onderwijsassistenten
- Administratie medewerker
- Conciërge
- Interieurverzorger 

Verder hebben wij vrijwilligers op school die verschillende taken hebben binnen onze school.
De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen technieklessen.
De technieklessen worden gegeven door vakspecialisten. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Hierbij volgen we de wettelijke richtlijnen.

Vervanging kan op de volgende manieren worden opgelost:
- Er zijn vervangers van buiten de school in te zetten.
- Er zijn geen vervangers, de school creëert intern een oplossing.
- Er zijn geen vervangers, intern oplossen kan niet meer of is niet de meest verantwoorde invulling, er wordt een klas/ groep thuisgehouden.

Voor een interne oplossing zijn er de volgende mogelijkheden:
1. Deeltijders benaderen. Aan het begin van het schooljaar dient de directie op de hoogte te zijn van welke deeltijders eventueel wel en welke niet benaderd willen worden met de vraag tot uitbreiding van de taakomvang.
2. Leraren in de ADV/ BAPO benaderen.
3. Leraren met ambulante tijden, zonder eigen groep, inzetten. Te denken valt hierbij aan IB-ers, RT-ers en IC-ers.
4. Directieleden met ambulante tijden inzetten.
5. De groep leerlingen verdelen over de andere groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De groepen 1/2 werken in thema's gedurende een aantal weken. 
In deze weken komen de verschillende doelen op het gebied van taal en rekenen aan bod. 
De ontwikkeling van de leerlingen worden in kaart gebracht en aan de hand van verschillende onderwijsbehoeften wordt het aanbod aangepast. 
Ze maken hierbij gebruik van Digikeuzebord. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We gebruiken hierbij de methode als leidraad. Waarbij we uitgaan van ons eigen professionaliteit en de onderwijsbehoeften van de groep. 
De groepen maken elk jaar een lesrooster waarin ze de verschillende vakgebieden wegzetten. 

Groep 1 t/m 8 maakt 940 uur per schooljaar.
De groepen 5 t/m 8 maken extra uren in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie schoolondersteuningsprofiel op de website

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Opvangorganisatie Spring zit bij ons in het gebouw. 
Ouders kunnen ook gebruik maken van andere opvanglocaties in de omgeving. 

Terug naar boven