Basisschool Tijl Uilenspiegel

Schutsboom 14 5751 JB Deurne

Wij leren van en met elkaar.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

CITO Eindtoets
Vanaf schooljaar 2011-2012 geldt een nieuwe systematiek voor de beoordeling van de Cito eindtoets. De aangepaste systematiek maakt voor alle scholen gebruik van de ongecorrigeerde schoolscore. De onder- en bovengrens die gelden zijn afhankelijk van het percentage gewogen leerlingen op de hele school. Deze grenzen zijn afgeleid van het landelijk gemiddelde voor scholen met hetzelfde percentage gewichtenleerlingen op teldatum 1 oktober van het betreffende schooljaar.

Schooljaar           Schoolscore ongecorr.          Ondergrens          Bovengrens              Gem. schoolgroep
                            t.o.v. gem. schoolgroep         schoolgroep          schoolgroep             ongecorrigeerd

2013-2014                 535,3                                  534,3                               538,3                         536,3
2014-2015                 538,9                                  534,4                               539,7                          534,8
2015-2016                 535,4                                  531,9                               537,1                          534,5
2016-2017                 535,3                                  532,0                               537,2                          535,1
2017-2018                 532,4                                  534,5                                                                  534,9
2018-2019                 532,9                                  534,5                                                                  535,7
2019-2020                 In verband met het Corona virus geen eindtoets gemaakt.

In het schooljaar 2014-2015 lag de schoolscore boven de ondergrens van de inspectie en boven het gemiddelde van scholen in dezelfde scholengroep. In het schooljaar 2015-2016 lag de schoolscore boven de ondergrens van de inspectie en boven het gemiddelde van de schoolgroep. In het schooljaar 2016-2017 lag het resultaat 0,2 boven het gemiddelde van de schoolgroep waar wij toe horen. In het schooljaar 2017-2018 en 2018-2019 lag het resultaat onder het landelijk gemiddelde. In schooljaar 2019-2020 helaas geen eindtoets kunnen maken i.v.m. het Corona virus.

IEP-eindtoets

Vanaf schooljaar 2020-2021 gebruiken wij de IEP-eindtoets om de eindresultaten te toetsen. Deze manier van toetsing past beter bij ons. Het vraagt minder qua tijdsinvestering en is minder talig dan de CITO-eindtoets. 

2020-2021: Het landelijk gemiddelde voor de IEP-eindtoets 1F lag op 92%, onze gemiddelde score 1F lag op 98%. Het landelijk gemiddelde voor de IEP-eindtoets 1S/2F lag op 58%, onze gemiddelde score 1S/2F lag op 71%.

2021-2022: Het landelijk gemiddelde voor de IEP-eindtoets 1F lag op 95%, onze gemiddelde score 1F lag op 98%. Het landelijk gemiddelde voor de IEP-eindtoets 1S/2F lag op 60%, onze gemiddelde score 1S/2F lag op 80%.

2022-2023: Het landelijk gemiddelde voor de IEP-eindtoets 1F lag op 95%, onze gemiddelde score 1F lag op 94%. Het landelijk gemiddelde voor de IEP-eindtoets 1F lag op 61%, onze gemiddelde score 1F lag op 64%.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij streven naar het geven van kwalitatief goed onderwijs. Het werken aan de verbetering van ons onderwijs zien wij als een continu proces, het kan altijd beter. De leerkrachten op school zijn dan ook, net als de kinderen, steeds aan het leren. Ze leren van elkaar, maar ook door middel van individuele- en teamscholing.

Ook zijn ze steeds aan het zoeken naar mogelijkheden om de lessen nog zinvoller, nog aantrekkelijker en nog begrijpelijker te maken voor alle kinderen. Bovendien is de maatschappij steeds aan verandering onderhevig en de school zal in die ontwikkeling mee moeten. Bij iedere leerkracht is scholing een vast onderdeel van het takenpakket. Daarnaast praten we veel met elkaar over de manier waarop we zaken kunnen veranderen en verbeteren. Een goede leerkracht is volgens ons iemand die kinderen kan motiveren, enthousiast kan maken en daarbij elk kind de persoonlijke aandacht geeft die het nodig heeft. Iemand die oog en oor heeft voor het kind. De beleidsvoornemens worden geformuleerd op basis van gegevens uit de volgende interne en externe analyses:

  • Bevindingen van de inspectie die worden weergegeven in een rapport naar aanleiding van Regulier Schooltoezicht. 
  • Veranderonderwerpen worden vastgesteld naar aanleiding van het invullen van het instrument WMK-PO [Werken met Kwaliteitskaarten voor het Primair Onderwijs] en/of naar behoefte.
  • Elke vier jaar wordt tevredenheidsonderzoek gehouden onder de ouders, de kinderen van de hoogste groepen en de leerkrachten. Op basis van bovenstaande analyses formuleren we de voornemens voor de komende jaren.

De tussenresultaten zijn voor ons continu een graadmeter om te onderzoeken of beoogde plannen en ontwikkeling terug te zien zijn in de resultaten. Middels een trendanalyse wordt dit in beeld gebracht en twee keer per jaar geanalyseerd, gemonitord en daar waar nodig bijgesteld.

De kerndoelen van het basisonderwijs

Landelijk zijn voor de basisscholen kerndoelen afgesproken. In die kerndoelen staat omschreven waaraan de basisscholen, binnen de verschillende vakken, moeten werken.

Het aanbod op onze school is dekkend voor de kerndoelen. Bij het aanschaffen van nieuwe methodes en bij het volgen van scholingscursussen zijn de kerndoelen voor ons richtinggevend. Deze kerndoelen zijn richtinggevend voor het behalen van de tussenresultaten. Vandaar dat ook bestaande methodes regelmatig onder de loep worden genomen: zijn de resultaten naar verwachting? Kloppen de kerndoelen met het aanbod in de methode? 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De meeste leerlingen van Bs. Tijl Uilenspiegel stromen uit naar het Voortgezet Onderwijs in Deurne, te weten de Sprong, het Hub van Doorne College, het Alfrink College, het Peelland College of het Willibrord gymnasium. Een enkele keer kiezen leerlingen voor scholen in Helmond (Jan van Brabant).  

Het voortgezet onderwijs blijft de basisschool gedurende de schoolloopbaan op de hoogte houden van de vorderingen van onze oud-leerlingen door middel van gesprekken en cijferlijsten. Om een goed beeld te krijgen over de juistheid van onze advisering, houden wij de resultaten die de leerlingen op het voortgezet onderwijs behalen goed in de gaten. Dit is een toetsingsmiddel voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Advies vervolgonderwijs

Voor groep 8 is het een spannend jaar. Welke vorm van vervolgonderwijs zal het worden? Van de school mag u een gedegen advies verwachten. Wat is een gedegen advies, hoe komt dat tot stand en hoe is de communicatie? In groep 7 krijgt u van de school al een indicatie. Het kan nog globaal zijn, maar de hoofdlijn is er. In het advies dient altijd een uitkomst van een objectieve toets verwerkt te zijn. Op onze school worden daar de CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem voor gebruikt. Bovendien weegt ook de mening van de leerkrachten van unit 3 mee in de advisering. Zij zijn de specialisten die uw kind elke dag op school meemaken. Wanneer u zich niet kunt vinden in het advies, dan kunt u binnen 14 dagen in beroep gaan bij het bestuur van PRODAS (zie website). De procedure die de school gevolgd heeft, wordt dan getoetst. Als de procedure goed gevolgd is, staat de uitkomst niet meer ter discussie. U ontvangt hierover altijd binnen 14 dagen bericht.  

Voortgezet onderwijs

U bent vrij om uw kind aan te melden waar u wilt. Elke school voor voortgezet onderwijs heeft de plicht het advies van de basisschool te volgen. Sommige scholen voor voortgezet onderwijs koppelen er nog wel een intakegesprek aan.

Procedure

De procedure wordt opgestart in april/mei van groep 7, nadat de middentoetsen van ons leerlingvolgsysteem zijn afgenomen. Uit de toetsen kan worden afgeleid welke leerstofonderdelen in de laatste periode van groep 7 en in groep 8 extra aandacht behoeven, zowel individueel als klassikaal. Tevens is het een indicatie met betrekking tot de overstap naar het voortgezet onderwijs. In juni staat voor groep 7 het voorlopig adviesgesprek gepland, waarin een indicatie voor het vervolgonderwijs wordt gegeven. Criteria bij het samenstellen van het voorlopig advies zijn:

  • Ontwikkelingslijn in het Cito Leerlingvolgsysteem
  • Prestaties en cognitieve vermogens in groep 7
  • Leereigenschappen (concentratievermogen, doorzettingsvermogen, inzet, zelfstandigheid)
  • Studievaardigheden

Aangezien er in groep 8 nog veel geleerd wordt, is dit voorlopig advies niet bindend. Het uiteindelijke advies ontvangt u in groep 8.  

Informatieavonden

Bij de informatieavond aan het begin van groep 7 en 8 geven de leerkrachten informatie over het traject advisering. Voor de ouders van de leerlingen in groep 8 wordt door het voortgezet onderwijs in Deurne (het IVOD) jaarlijks een algemene informatieavond georganiseerd over de structuur van het voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Om kinderen zich op sociaal-emotioneel vlak zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen, werken wij met Fides. Fides werkt met kinderen, jongeren en volwassenen aan zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden, zodat zij durven en kunnen vertrouwen op hun eigen mogelijkheden en zich zo beter staande kunnen houden in een steeds veranderende wereld. 'Fides' betekent 'vertrouwen'. Vertrouwen als kind, als jongere of als volwassene in jezelf. De Fides-methodiek wil via praktische en zichtbare manieren inzicht geven in jezelf en je omgeving. Om dit zichtbaar te maken is de methodiek o.a. gebaseerd op het gebruik maken van alledaagse 'symbolen'. De symbolen zijn: de ballon, domino, okee-ojee, de sleutelbos, 100&, matroesjka en de rugzak. In unit 1 wordt een start gemaakt met o.a. de ballon en vanuit daar worden de verschillende symbolen aangeboden en ieder jaar komen deze terug en vindt er een verdieping plaats.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Sociaal vaardig
  • Betrokken
  • Zelfstandig

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven