Basisschool Tijl Uilenspiegel

Schutsboom 14 5751 JB Deurne

Wij leren van en met elkaar.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ons bestuur beschikt over een vervangerspool. Dit zijn leerkrachten die in dienst zijn bij ons bestuur en ingezet worden voor vervanging. Als een leerkracht ziek of om andere redenen afwezig is, zorgt personeelszaken voor een vervanger. Het komt voor dat alle vervangers zijn ingezet en de school zélf op zoek moet naar een oplossing. In dat geval zullen we intern op zoek gaan naar de beste oplossing. Gedacht moet worden aan de inzet van collega’s in andere groepen, de inzet van een onderwijsassistent, de inzet van stagiaires als wij vinden dat zij hier toe in staat zijn, opsplitsen van de groep indien mogelijk en dergelijke.  Als een klas echt niet opgevangen kan worden, zijn we genoodzaakt de kinderen vrij te geven. Opgemerkt dient te worden dat wij nooit onverwachts kinderen naar huis sturen. U wordt hiervan altijd schriftelijk op de hoogte gesteld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school heeft 241 leerlingen verdeeld over 10 groepen. De groepen 1 en 2 zijn heterogeen samengesteld. Dit betekent dat kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar bij elkaar in één groep zitten. Zo kunnen de kinderen ook van elkaar leren. Dit schooljaar is gekozen voor een combinatiegroep 7/8. Dit heeft veelal te maken met het kleine aantal groep 8 leerlingen. In verband met de grote groep 3 is er extra ruimte gerealiseerd middels een extra leerkracht, zodat we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Vanaf groep 3 wordt op onze school nu nog gewerkt binnen het jaarklassensysteem. Dit wil zeggen dat de leerlingen in leeftijdsgroepen bij elkaar geplaatst zijn. Dit neemt niet weg dat kinderen groepsdoorbrekend werken gedurende een aantal momenten in de week. Waar mogelijk zal de samenwerking tussen groepen worden opgezocht.  

Groep 1/2A          Maartje Janssen (ma) en Eri van de Beek (di t/m vrij)

Groep 1/2B          Karina Vervoordeldonk (ma t/m vrij)

Groep 1/2 C         Esther Matheij (di t/m do) en Robin Derks (ma en vrij) 

Groep 3               Wilke Stiphout (ma t/m vrij) en Hilde Berkers (ma, do en vrij)

Groep 4               Jolanda van den Elzen (ma, di, woe) en Susanne van Horrik (ma, do en vrij) maandag om de beurt

Groep 5A             Anne Aanraad

Groep 5B             Saskia Timmermans (di t/m vrij) en Mieke Luijten (ma)

Groep 6               Chantal Jaspers (ma t/m vrij)

Groep 7               Ilse Oosterveen (ma t/m vrij)

Groep 7/8            Stephanie Maas (ma t/m vrij)

Teamleden met speciale taken:  

Directeur: Moniek Slaats (maandag - dinsdag - woensdagochtend - donderdag - vrijdagochtend)
Management team: Stephanie Maas en Chantal Jaspers

Interne begeleider groep 1 t/m 4: Maartje Janssen
Interne begeleider groep 5 t/m 8: Mieke Luijten 

Onderwijsassistenten: Judith Tupker, Marieke Beijers en Kathrin Sprenger
Leerkrachtondersteuner: Mees van Summeren

Leerkrachtondersteuner: Eline Denkers (creatief plein docent en andere taken)

Vertrouwenspersoon: Eri van de Beek en Jolanda van den Elzen

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op onze school. Wel werken we met vakspecialisten. Deze vakspecialisten zijn PABO opgeleide leerkrachten met specialisatie op het gebied van rekenen, taal, spelling, lezen enz.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het team van basisschool Tijl Uilenspiegel draagt zorg voor een doorlopende ontwikkeling van haar leerlingen. Er wordt structureel gewerkt aan het bereiken van maximale leeropbrengsten. Wij gaan ervan uit dat ieder kind zijn eigen onderwijs- en begeleidingsbehoeften heeft. Daarbij staan wij open voor de kansen en mogelijkheden bij ieder kind en houden wij rekening met mogelijke tekorten en excellentie.   

Passend Onderwijs  

Onze school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband samen vormen de basis voor het aantonen van de dekking van alle ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben. Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.
 • De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school).
 • De voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.  

De kwaliteit van onze basisondersteuning

De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie.  

Onderwijs

Onderwijskwaliteit heeft een prominente plek binnen onze organisatie. Door constructief en cyclisch met elkaar in gesprek te gaan (analyseren, observeren, onderzoekende houding), houden wij hier zicht op. Dit geldt voor het gehele team, de units, maar ook de vakspecialisten. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij zijn goed in staat om rekening te houden met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd en instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling. Op basis van de analyses worden groepsplannen aangepast. Ook ouders worden hierin actief betrokken. Wij gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van onze basisondersteuning.  

Beleid

Onze procedures zijn vastgelegd en wij beschikken over een heldere visie op leerlingenzorg. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning aan de kinderen en stellen indien nodig verbeterpunten op.   

Organisatie

Ook over het organiseren van onze ondersteuning zijn wij tevreden. Wij beschikken over een goed functionerend zorgteam. Het bestaat uit de groepsleerkracht, interne begeleider en een orthopedagoog. Waar nodig schuiven interne of externe experts aan. Tevens vindt er maandelijks een intern zorgoverleg plaats. Hieraan nemen deel: de directie, interne begeleiders en leerkrachten met expertise op gebied van zorg.  

Begeleiding

Het domein ‘begeleiding’ blijft aandacht vragen. Onze school werkt voor een kleine groep leerlingen met een ontwikkelingsperspectief. De overdracht binnen onze school tussen de leerjaren onderling is goed op orde, net als de overdracht naar de volgende school. Hierover zijn duidelijke procedures vastgelegd. Ook de overdracht van de voorschool naar onze school is geregeld. Wij vinden goede contacten met ouders erg belangrijk en zien ouders als partner.  

Beschikbare deskundigheid

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke interne deskundigheid op het gebied van gedragsproblematieken en hoogbegaafdheid. Ook kunnen wij een beroep doen op externe deskundigen. Daarnaast werken we met vakspecialisten op gebied van rekenen, taal, spelling en talentenbegeleiding.  

Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal (basis)onderwijs. Wij maken zo nodig gebruik van de ambulant begeleiders en maken ons sterk om ons de expertise die de ambulant begeleiders de school inbrengen, zelf eigen te maken. De orthopedagoog vervult een belangrijke rol in het zorgteam en doet indien nodig extra onderzoek. Ook de schoolmaatschappelijk werker is hierin van grote waarde in het zorgteam.  

Ondersteuningsvoorzieningen

Onze school heeft in samenwerking het cluster een 'Da Vinci' groep opgericht. Hier worden kinderen bediend die onvoldoende uitdaging in de eigen groep krijgen. 

Ontwikkelagenda

Samengevat zijn wij als school tevreden over de basisondersteuning en extra ondersteuning die wij bieden aan onze leerlingen. Vanzelfsprekend kan het altijd beter en zien wij nog voldoende verbeterpunten. Voor het verbeteren van onze kwaliteit van de basisondersteuning gaan wij ons verder bekwamen in het bieden van bredere zorg.   

De vijf zorg niveaus binnen onze school

Niveau 1: Algemene preventieve zorg in de groep.

De leerkracht realiseert in de klas goed gedifferentieerd onderwijs en gaat uit van de verschillen tussen de leerlingen: onderwijs op maat.

Niveau 2: Extra zorg in de groep

Als er sprake is van kleine leer- of ontwikkelingsproblemen zal speciale begeleiding in de klas plaatsvinden door de eigen leerkracht. De ouders worden hierover geïnformeerd.  

Niveau 3: Speciale zorg in overleg met de intern begeleider.

Als de problemen wat groter zijn, schakelt de leerkracht de intern begeleider van de school in; de intern begeleider doet onderzoek naar de problemen van de leerling en ondersteunt de leerkracht bij het maken en uitvoeren van het handelingsplan. De ouders van de betrokken leerling worden in het overleg betrokken.  

Niveau 4: Speciale zorg in overleg met het zorgteam

Als de problemen ingewikkelder of moeilijker zijn, wordt de leerling na overleg met de ouders besproken in het zorgteam van de school en zal de orthopedagoog een adviserende rol spelen bij de diagnose van de problemen en het maken van het handelingsplan. Bij het uitvoeren van het handelingsplan kunnen ook deskundigen van buiten de school (bijvoorbeeld vanuit het speciaal onderwijs) een rol spelen.  

Niveau 5: Speciaal (basis) onderwijs.

Verwijzing naar speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs vindt plaats als de extra begeleiding op de eigen school of op een andere reguliere basisschool niet het beoogde resultaat oplevert. Natuurlijk vindt intensief contact en overleg met de ouders plaats.

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen bij ons op school

Dagelijks werk / leergesprekken

Het dagelijks gemaakte werk wordt met de kinderen besproken en bekeken. Daarnaast worden er met de kinderen vanaf groep 3 leergesprekken gevoerd waarin ook hun persoonlijke cognitieve en sociaal-emotionele doelen worden geëvalueerd en vastgesteld. Aan de hand van de toets gegevens en de observaties wordt er onderwijs op maat gegeven. Extra hulp wordt vastgelegd in een handelingsplan of groepsplan. Dit handelingsplan wordt met ouders besproken en geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie wordt besloten om het handelingsplan te stoppen (de doelen zijn bereikt), bij te stellen of de hulp van de intern begeleider in te schakelen.  

Vorderingen

Om de vorderingen van de kinderen zo goed mogelijk te volgen, worden regelmatig toetsen en testen afgenomen. Structureel wordt informatie verzameld over de voortgang van de kinderen. Dit houdt in dat resultaten van de toetsen worden vastgelegd en dat deze gegevens de basis vormen voor het verder handelen van de leerkracht. De toetsen hebben dus een signalerende functie. Om kinderen goed te volgen in hun ontwikkeling worden de gegevens van de CITO-toetsen verwerkt in het leerlingvolgsysteem. Deze toetsen worden na afname besproken met de intern begeleider tijdens de toetsbespreking, om deze signalen om te zetten naar handelen. Naast de dagelijkse observaties in de klas is het goed om kinderen regelmatig te toetsen op hun vorderingen. Het schept de mogelijkheid om op tijd in te grijpen wanneer de ontwikkeling van een kind hierom vraagt.  

Signaleren

Naast de gegevens van oefenstof en toetsen, worden ook de observaties van leerkrachten gebruikt om de zorg bij leerlingen zo vroeg mogelijk te signaleren. Bij opvallende zaken worden ouders hierover geïnformeerd.  

Zorgoverleg

Op onze school werken we met een vaste cyclus.       

 • Groepsbesprekingen

De groepsleerkracht is primair eindverantwoordelijke voor de leerprocessen van de kinderen in de groep. Daarnaast is er wekelijks contact tussen de vakspecialisten en groepsleerkrachten om de vorderingen van de kinderen inzichtelijk te houden. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht waar nodig. Daarnaast bewaakt ze de vorderingen van alle kinderen. Om dit zo goed mogelijk te doen, vinden er twee keer per jaar groepsbesprekingen plaats, waarbij ook de vakspecialisten aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek komen aan bod: sociaal functioneren, resultaten, leerstofaanbod en werkhouding.

 • Leerlingbespreking

In de groepsbespreking kan naar voren komen dat de zorg bij een van de kinderen wat verder besproken moet worden. Er vindt dan een overleg plaats tussen de groepsleerkracht, de interne begeleider en zo nodig een andere collega die meer gespecialiseerd is in deze problematiek.

 • De consultatieve leerlingbespreking

Tijdens de consultatieve leerlingbespreking, waarin naast de groepsleerkracht en interne begeleider ook de orthopedagoge participeert, worden leerlingen besproken die vastlopen op het reguliere programma. De ouders worden hierover geïnformeerd.

 • Intervisie

Leerkrachten brengen allemaal een casus in tijdens een vergadering. Zij lichten kort toe waar ze tegen aan lopen. Na alle casussen gehoord te hebben worden er 1 of 2 casussen uitgehaald. Deze worden via een vast patroon (de incidentmethode) aangepakt binnen de groep.  De leerkracht neemt de tips en tools die hier uit voort zijn gekomen mee naar de praktijk en koppelt de daarop volgende intervisie terug wat hij heeft gedaan en wat het hem heeft opgeleverd.

Doubleren

Uit het bovenstaande blijkt dat we er naar streven dat een kind een ononderbroken ontwikkelingslijn kan volgen van groep 1 tot en met groep 8. Toch kan het voorkomen dat het belang van het kind het best gediend is, door de leerstof van dat jaar opnieuw te doen. De keuze of een kind doubleert is gebaseerd op: observaties, de resultaten van de methode gebonden toetsen, en de resultaten van de methode onafhankelijke toetsen. De beslissing om een kind te laten doubleren wordt besproken in het zorgteam. Daarna wordt het als vastgesteld besluit door de betrokken leerkracht aan de ouder verteld. U wordt hierover dan tijdig geïnformeerd.

Hoog – en meer begaafdheid

Ook hoogbegaafde leerlingen verdienen de aandacht binnen ons onderwijs. Buiten een compact basis programma zal er verrijkende leerstof worden aangeboden. Deze leerstof zit steeds vaker al in de methode opgenomen. Verder is er op school een verrijkingskast ingericht waar de leerling ook materiaal uit kan halen. In deze kast zit net weer iets andere lesstof dan in de klas gegeven wordt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan: Spaans, wetenschappelijke vraagstukken, een bredere kijk op geschiedenis. Ook zijn er smartgames in iedere klas aanwezig waar deze kinderen mee aan de slag kunnen.  

We hebben op school een beleid op meer – en hoogbegaafdheid en een coördinator. Ieder jaar wordt in groep 1, 3 en 5 de QuickScan van het DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) ingevuld voor alle kinderen door de leerkracht. De bevindingen hiervan worden met de coördinator besproken waarna eventuele passende acties worden uitgezet. Op school is er een extra voorziening getroffen voor leerlingen die meer kunnen in de vorm van de DaVinci groep. De DaVinci groep is een faciliteit die vormgegeven wordt door cluster Deurne Noord. Daarnaast hebben we op school voor iedere unit een onderzoeksgroep waarbij deze leerlingen leren leren, leren doorzetten, analytisch kunnen denken en waar andere vaardigheden aan bod komen om deze specifieke ontwikkeling tot een hoger niveau te brengen. De leerkrachten, talentbegeleiders, die deze groepen begeleiden, ondersteunen en koppelen terug naar de groepsleerkracht. 

Gebleken is dat hoogbegaafde leerlingen ook prima op de eigen basisschool kunnen functioneren mits ze voldoende uitdaging krijgen. Binnen PRODAS is er een school voor hoogbegaafden gehuisvest op de Willibrordusschool. Om hieraan deel te kunnen nemen, moet het kind minimaal een IQ van 130 hebben.

Ontwikkelingsperspectief

Voor leerlingen van groep 6 t/m 8 die een afwijkende, eigen leerlijn gaan volgen, is het eindniveau in een ontwikkelingsperspectief beschreven. We streven hierbij naar het bereiken van hoge doelen die passen bij de ontwikkeling van het kind. Bij een ontwikkelingsperspectief wordt systematisch gewerkt. Dit is opgenomen in de zorgprocedure.

Gedragscode en privacy

Voor alle mensen die in de school met kinderen werken, geldt een gedragscode. In de gedragscode staan spelregels hoe er met elkaar wordt omgegaan en hoe er om wordt gegaan met zaken als privacy, internet e.d. Voor meer informatie zie www. prodas.nl/over-prodas/privacy. Alle leerkrachten, directieleden, stagiaires en vrijwilligers dienen deze gedragscode te onderschrijven, voordat zij in de school aan de slag mogen.          

Protocol medisch handelen

In 2011 is voor alle scholen een protocol medisch handelen ingevoerd. Alles wat te maken heeft met ziek worden en medicijngebruik van uw kind, is hierin geregeld. Op het aanmeldingsformulier worden alle belangrijke gegevens gevraagd, zodat de school hier rekening mee kan houden. Mocht er iets wijzigen in de medische situatie of medicijngebruik van uw kind, dan verzoeken wij u dringend dit schriftelijk door te geven aan de leerkracht van uw kind. Formulieren hiervoor kunt u vinden op onze website.

Rouw en verlies verwerking

Stichting PRODAS heeft ook haar aandacht gericht op de rouw- en verliesverwerking van kinderen bij dood en echtscheiding. Het is voor het kind belangrijk om zich zeker in deze periode veilig te voelen in een vertrouwde omgeving. Want alléén als het kind zich veilig voelt, zal het toekomen aan het verwerken van verlies. Om deze kinderen een handje op weg te helpen, organiseert PRODAS één maal per jaar een training. Daarnaast zijn er verdrietkoffers die de school in kan zetten om op schoolniveau hulp te bieden. Wilt u hier meer over weten dan kunt u contact opnemen met Karina Vervoordeldonk.

Gezins- en jongerencoach

Iedereen heeft wel eens vragen of loopt tegen dingen aan in de opvoeding (slecht eten, slecht slapen, luisteren, of dat uw kind veel ruzie heeft), dat is heel normaal.  

Maar met wie bespreek je dit en waar kan je met deze vragen terecht?  

Hiervoor is de gezins- en jongerencoach. U kunt hier terecht met vragen en problemen tijdens het opvoeden en het opgroeien van uw kind. Soms lost het probleem of de vraag die u heeft zich vanzelf op, maar soms zijn deze net te groot om ze alleen het hoofd te bieden. Dan is het fijn om terug te kunnen vallen op mensen die een luisterend oor bieden, maar die tegelijkertijd ook samen met ouders meedenken of gericht aan de slag gaan. Samen op zoek gaan naar een goede oplossing, waardoor er weer ruimte is voor rust, balans, harmonie en gezelligheid. Soms krijgt u een beter zicht op de aard van vragen en problemen waar u tegen aanloopt wanneer u er met iemand over praat. ‘Zorg in Deurne’ kan met u meedenken, zodat u zelf het beste antwoord of de oplossing vindt.

Contactpersoon: Helene Kamphuis (e-mail h.kamphuis@deurne.nl) tel. 06-34164955 van Zorg in Deurne 0493-387387

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren gaan we ons als school verder verdiepen in het werken met leerlijnen, waardoor we leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte nog beter kunnen begeleiden. Werkend vanuit Gynzy, eigen leerlijnen, i.c.m. het gebruik van onze app MijnRapportfolio en de samenwerking binnen de units om de ondersteuningsbehoefte van leerlingen nog verder af te stemmen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Daarnaast werken we samen met kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in de regio.

Aanmelding en toelating

Ieder kind is bij ons op school van harte welkom. Het is in het belang van het kind dat het op een school geplaatst wordt waar passend onderwijs gegeven kan worden. Een goede intake is van essentieel belang om te weten of onze basisschool inderdaad de juiste school is voor uw kind.

Aannameregeling van  4-jarigen

In principe kunnen alle kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben, worden toegelaten. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de beginsituatie van ieder kind, zal er vóór toelating en na toestemming van de ouders, overdracht van relevante ontwikkelingsgegevens van de peuterspeelzalen plaatsvinden. Indien uit de gegevens van de voorschoolse educatie blijkt dat verder onderzoek noodzakelijk is, dienen de ouders hiervoor toestemming te geven. De uitslag van het onderzoek wordt afgewacht, alvorens de leerling wordt toegelaten. Toelating vindt in principe plaats op de eerste dag na de vierde verjaardag. In onderling overleg wordt de startdatum afgestemd. Voorafgaande aan de plaatsing zijn er kennismakingsmomenten. Hiervoor wordt u door de leerkracht uitgenodigd. Na ongeveer 2 weken volledig school, vindt er een startgesprek plaats met ouders en leerkracht om de start te bespreken.

Procedure aanmelding:

 • Als ouders contact opnemen met de school, omdat ze hun kind willen aanmelden, wordt er een afspraak gemaakt met de directeur voor een rondleiding. Tijdens deze rondleiding is er aandacht voor de schoolorganisatie en het onderwijs en worden alle mogelijke vragen beantwoord. Uw kind is daarmee nog niet aangemeld. Als u besluit uw kind te plaatsen op onze school, krijgt u een inschrijfformulier.
 • Na inleveren van het inschrijfformulier krijgt u een bevestigingsbrief toegestuurd. Op dat moment is uw kind aangemeld.
 • De schoolweken die dan volgen, gebruikt de school om informatie in te winnen over de ontwikkelingen van uw kind. Er volgt bovendien ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt een intakegesprek met de Intern Begeleider. Zijn er geen noemenswaardige bijzonderheden, dan vindt de inschrijving op onze school automatisch plaats. Na ongeveer 2 weken vindt er een startgesprek plaats met de groepsleerkracht.
 • Indien er wel bijzonderheden zijn, volgt er een tweede gesprek waarin vervolgafspraken gemaakt worden.
 • We rekenen erop dat ouders ons volledig informeren over de ontwikkelingen van hun kind.   
 • Ruim een maand voordat uw kind vier jaar wordt, neemt de leerkracht van groep 1/2 contact met u op. Er wordt een afspraak gemaakt om te wennen.

Aannameregeling zij-instromers andere basisschool

Toelating van leerlingen afkomstig van een andere school, geschiedt na bespreking van onderwijskundige gegevens en evt. aanvullende onderzoeksresultaten van derden en het bewijs van uitschrijving van de vorige school.

Ouders/verzorgers dienen deze gegevens ter inzage aan te bieden. Aan de hand van deze gegevens wordt getoetst of er aan de onderwijsbehoeften van het kind kan worden voldaan en toelating op onze school mogelijk is. Er zal contact opgenomen worden met de school waar de leerling vandaan komt. Observatie van de leerling behoort voor ons ook tot de mogelijkheden. Binnen zes weken na plaatsing vindt er een gesprek plaats tussen de leerkracht en de ouders/verzorgers. Zie de hierboven vermelde procedure.         

Leerlingen met indicatiestelling

De onderwijsbehoefte van een kind met indicatiestelling wordt onder verantwoordelijkheid van de directeur van de school door het zorgteam getoetst aan de onderwijsmogelijkheden van onze school. Ouders/verzorgers dienen alle beschikbare onderzoeksgegevens aan school ter inzage aan te bieden. Bij toelating wordt een plan opgesteld dat tussen ouders en school wordt besproken. Na ongeveer 2 schoolweken na plaatsing vindt er een gesprek plaats tussen de leerkracht en de ouders/verzorgers.  

Toelating

Wij hopen dat uw kind acht jaar lang met plezier naar onze school gaat. Mocht een wisseling van school, in het belang van het kind nodig blijken, dan kan dat in principe alleen aan het einde van een schooljaar.  

Het toelatingsbeleid is erop gericht dat we alle kinderen waarvan we aan de onderwijsbehoeften kunnen en/of moeten voldoen, zullen toelaten. Uitgangspunt is dat we in het belang van het kind een juiste keuze trachten te maken zodat het kind op de best mogelijke plek het onderwijs ontvangt dat het nodig heeft. De onderwijsbehoeften van het kind worden hierbij getoetst aan de mogelijkheden die wij aan de kinderen kunnen bieden. Wij zullen hierbij o.a. rekening houden met de groepsgrootte en de specifieke leerling-populatie in de betreffende groep. Uiteindelijk zijn er drie mogelijkheden:  

 • Toelating (het inschrijven van de leerling in de administratie van de school en de daadwerkelijke acceptatie van de plaatsing van de leerling);
 • Toelating met contract (met een contract bedoelen we een bindende, schriftelijke afspraak tussen ouders en school, waarin wordt vastgesteld wanneer niet meer aan de onderwijsbehoeften van de leerling kan worden voldaan en wij als school onze grenzen aangeven);
 • Geen toelating c.q. verwijzing naar of advisering voor een andere school.  

Ouders van leerlingen die zijn toegelaten, ontvangen hiervan schriftelijk bericht.  

Kinderen en ouders/verzorgers dienen in alle gevallen de grondslag van onze school te respecteren.

De zogenaamde ‘herfstleerlingen’, de kinderen die tussen 1 oktober en 1 januari zijn geboren, hebben ofwel een relatief lange (acht en driekwart jaar) ofwel een relatief korte (zeven en driekwart jaar) basisschoolloopbaan, als ze verder ononderbroken de groepen doorlopen. Voor de doorstroom naar groep 2 of 3 wordt de totale ontwikkeling van het kind als uitgangspunt gehanteerd. Naast de ontwikkeling beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid als beoordelingscriteria, gaat het ook om taakgerichtheid en zelfstandigheid, sociaal- emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling, taalontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Het totaalbeeld van het kind is doorslaggevend. Alle ontwikkelingsgebieden worden in beeld gebracht door middel van een observatie- registratiesysteem. De leerkracht bespreekt samen met ouders de doorstroom of verlenging van de kleuterperiode.

Terug naar boven