OBS 't Span

Robbenoordstraat 11 1779 BJ Den Oever

 • Schoolfoto van OBS 't Span
 • Schoolfoto van OBS 't Span
 • Schoolfoto van OBS 't Span

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 8 maken vanaf het schooljaar 2022 - 2023 een andere eindtoets dan voorgaande jaren. We zijn van Route 8 overgestapt naar IEP. Vanaf dit schooljaar heeft de overheid besloten dat de eindtoets basisschool omgezet wordt in een doorstroomtoets. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt de school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen. Deze worden twee keer per jaar afgenomen.

Wij vergelijken de resultaten met het landelijk gemiddelde en stellen schoolspecifieke doelen op. Er is een duidelijke zorgstructuur. De leerkrachten zijn bekend met de uitgangspunten van handelingsgericht werken en kunnen deze uitgangspunten toepassen in hun dagelijkse praktijk. Samenvattend:

 • De leerkrachten volgen de vorderingen van de leerlingen systematisch.
 • De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van leerling-prestaties.
 • Twee keer per jaar worden deze onafhankelijke toetsen afgenomen.
 • Het LVS (leerlingvolgsysteem) IEP geeft ons een goed inzicht in de cognitieve ontwikkeling van een leerling, de groep en de school.
 • Het LVS geeft ons ook inzicht in de talenten van de kinderen.
 • De school gaat de effecten van de zorg na.
 • De school evalueert regelmatig het onderwijsproces.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

 • Leerlingen van groep 8 ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
 • Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.
 • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
 • Leerlingen ontvangen uiterlijk 24 maart van de school hun definitieve schooladvies.
 • Tussen 25 en 31 maart melden alle leerlingen zich met hun schooladvies aan bij het Voortgezet Onderwijs. Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig advies? Dan geeft de school een hoger definitief advies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet motiveren waarop de keuze gebaseerd is.                               
 • Wij volgen de handreiking schooladvisering "De overstap van PO naar VO".

https://www.slo.nl/@16986/overstap-po-vo-handreiking/ 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school streeft een positieve, opbouwende sfeer na en doet dat binnen de kaders van de wet enerzijds en binnen het kader van de kanjerafspraken anderzijds. De school zet middels de Kanjerlessen in op het versterken van het onderling vertrouwen en het besef dat het goed is elkaar te helpen. Binnen dat kader speelt niemand de baas, hebben we plezier met elkaar, en ben je of blijf je niet zielig. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Veiligheid
 • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Resultaten en type eindtoets

Tot en met schooljaar 2022 - 2023 verantwoorden we ons met de verplichte IEP (Inzicht Eigen Profiel) eindtoets. Alle basisscholen moeten in groep 8 een eindtoets afnemen. Vanaf het schooljaar 2023 - 2024 gaan alle scholen over in de verplichte doorstroomtoets in plaats van de eindtoets.  U kunt onze resultaten ook mooi in beeld zien op Scholen op de Kaart. Kijkend naar de resultaten zien we dat we in de afgelopen 3 jaar voldoen aan de norm van de Inspectie. Tegelijkertijd zien we ook nog steeds mogelijkheden om ons onderwijs te optimaliseren en daarmee ook de resultaten te verbeteren.

Terug naar boven