Obs 't Span

Robbenoordstraat 11 1779 BJ Den Oever

 • Schoolfoto van Obs 't Span
 • Schoolfoto van Obs 't Span
 • Schoolfoto van Obs 't Span

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Lesuitval

De school doet al het mogelijke om lesuitval (onder meer door ziekte en/of afwezigheid van leerkrachten) te voorkomen. De scholen hanteren hierbij het volgende beleid:

 • Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten wordt via de invalpool van Stichting Surplus naar vervangers gezocht.
 • Als er geen vervangers zijn wordt geprobeerd om de groep over andere groepen te verdelen.
 • Indien het echt niet anders kan wordt ouders gevraagd hun kind thuis houden.
 • Dit kan uiteraard alleen als opvang thuis geregeld kan worden.
 • Als er geen opvang thuis is zorgt de school voor noodopvang.
 • Om een goede voortgang van de school te kunnen garanderen wordt de directeur bij ziekte niet voor vervanging ingezet.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Jonge kinderen willen graag op onderzoek gaan, dit stimuleren wij door te werken middels het onderzoekend en ontdekkend leren. Met liefde, aandacht en tijd ontwikkelt een kind zich. Wij dragen er zorg voor dat een kind ruimte, aandacht, liefde, structuur, voorspelbaarheid en rust ontvangt. Kinderen zijn nieuwsgierig en krijgen de kans om van daaruit de wereld te verkennen. Wij erkennen de verschillen tussen de kinderen en passen ons handelen daarop aan. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften, met uitzondering van de lessen bewegingsonderwijs. Iedere leerling krijgt minimaal twee uur bewegingsonderwijs per week.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Elke leerling is verschillend en elke leerling heeft andere behoeftes. Deze verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen hangen samen met de verschillen in intelligentie, leergeschiktheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, lichamelijke condities en de sociaal-culturele achtergrond. Wij hebben als school de taak om ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn/haar recht komt. Voor sommige kinderen is het dagelijkse aanbod niet genoeg, zij hebben extra zorg nodig en daar hebben ze ook recht op.

In het schoolondersteuningsprofiel van de school is te lezen wat de school kan bieden op het gebied van passend onderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij zijn geen VVE school. Aan de hand van de dagelijkse observaties in de kleutergroepen hanteren wij het 'Ontwikkelingsvolgmodel' (OVM) van het Seminarium voor Orthopedagogiek in Utrecht. Er wordt gekeken naar ontwikkelingslijnen als zelfbeleving, zelfstandigheid, spelontwikkeling, relatie met kinderen, taalvorm, woordenschat, tellen en ordenen/lezen. Zo krijgen wij een volledig beeld van uw kind en kunnen wij ons aanbod hierop afstemmen.

Terug naar boven