OBS 't Span

Robbenoordstraat 11 1779 BJ Den Oever

 • Schoolfoto van OBS 't Span
 • Schoolfoto van OBS 't Span
 • Schoolfoto van OBS 't Span

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Lesuitval

De school doet al het mogelijke om lesuitval (onder meer door ziekte en/of afwezigheid van leerkrachten) te voorkomen. De scholen hanteren hierbij het volgende beleid:

 • Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten wordt via de invalpool van Stichting Surplus naar vervangers gezocht.
 • Als er geen vervangers zijn wordt geprobeerd om de groep over andere groepen te verdelen.
 • Indien het echt niet anders kan wordt ouders gevraagd hun kind thuis houden.
 • Dit kan uiteraard alleen als opvang thuis geregeld kan worden.
 • Als er geen opvang thuis is zorgt de school voor noodopvang.
 • Om een goede voortgang van de school te kunnen garanderen wordt de directeur bij ziekte niet voor vervanging ingezet.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Jonge kinderen willen graag op onderzoek gaan, dit stimuleren wij door te werken middels het onderzoekend en ontdekkend leren. Met liefde, aandacht en tijd ontwikkelt een kind zich. Wij dragen er zorg voor dat een kind ruimte, aandacht, liefde, structuur, voorspelbaarheid en rust ontvangt. Kinderen zijn nieuwsgierig en krijgen de kans om van daaruit de wereld te verkennen. Wij erkennen de verschillen tussen de kinderen en passen ons handelen daarop aan. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften, met uitzondering van de lessen bewegingsonderwijs. Iedere leerling krijgt minimaal twee uur bewegingsonderwijs per week.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Elk kind is verschillend heeft andere behoeftes. Deze verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen hangen samen met de verschillen in intelligentie, leergeschiktheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, lichamelijke condities en de sociaal-culturele achtergrond. Wij hebben als school de taak om ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn/haar recht komt. Voor sommige kinderen is het dagelijkse aanbod niet genoeg, zij hebben extra zorg nodig en daar hebben ze ook recht op.

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt u via de groepsleerkracht geïnformeerd. Samen met de groepsleerkracht en IB'er wordt de ondersteuningsbehoefte ingeschat op basis van de resultaten, betrokkenheid en welbevinden. Vervolgens wordt een plan van aanpak gemaakt en geëvalueerd. 

Heeft u zorgen of vragen over uw kind op school, dan is het belangrijk deze te delen met de school. Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te kunnen doen. U kunt in gesprek met de leerkracht, de intern begeleider of met het team van deskundigen op school.

De school werkt op de volgende wijze:

Als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind op school, dan is de eerste stap deze zorgen kenbaar te maken bij de leerkracht of intern begeleider van de school. Dit kunnen zorgen zijn op leergebied, maar bijvoorbeeld ook zorgen over het welbevinden van uw kind, het gedrag van uw kind thuis of op school, pesten, etc. Soms kan de leerkracht een oplossing bieden.  

Als er meer nodig is, kan uw kind, in overleg met u, ook besproken worden in het Ondersteuningsteam van de school. In het Ondersteuningsteam zit de directeur van de school, de intern begeleider, de leerkracht van uw kind en een orthopedagoog/psycholoog van het samenwerkingsverband. Soms worden andere externe deskundigen hierbij uitgenodigd, en uiteraard mag u zelf ook aanwezig zijn. Tijdens dit overleg worden uw zorgen besproken en nader geanalyseerd en wordt, indien nodig, een plan gemaakt voor de komende periode. Om de ontwikkeling van uw kind dan te blijven volgen, worden later mogelijk nog andere Ondersteuningsteambijeenkomsten met u afgesproken.

Als de plannen en afspraken vanuit het Ondersteuningsteam onvoldoende opleveren voor uw kind, kan de school besluiten gebruik te maken van extra voorzieningen van het samenwerkingsverband. Uiteraard gebeurt dat alleen met uw toestemming. De school kan eventueel arrangementsgelden inzetten voor extra begeleiding. Als de school hiervoor geen budget meer heeft, kunnen zij daarvoor een aanvraag doen bij het OTG (Ondersteuningsteam Scholengroep). In deze situatie zal een onafhankelijke commissie meedenken over het plan en de inzet van de middelen en beoordelen of dit een gewenst en noodzakelijk traject is. Een hoogbegaafdheidsdeskundige beoordeelt een aanvraag tot plaatsing Plusklas, t.b.v. ‘Meerkunners’.

Als vanuit het Ondersteuningsteam en/of vanuit het OTG blijkt dat de school onvoldoende mogelijkheden ziet voor een passende oplossing voor uw kind ten aanzien van het onderwijs, kan besloten worden advies te vragen aan de CTO (Commissie Toekenning Onderwijsvoorzieningen). Deze commissie denkt mee over de passende onderwijsplek voor uw kind. Zijn er nog mogelijkheden binnen het regulier basisonderwijs? Of is uw kind wellicht meer op zijn/haar plek in een speciale vorm van onderwijs? De CTO zal hier een advies over geven. Uiteraard zal school vragen om uw toestemming voor aanmelding bij de CTO. Als u van mening verschilt met school over wat een passende onderwijsplek is voor uw kind, kunt u zelf ook een verzoek doen bij school om uw kind aan te melden bij de CTO voor bespreking.

Meer informatie over het OTG en de CTO vindt u onder de Tab “Arrangeren” en “Toelaatbaarheid” op deze website: https://www.swvkopvannoordholland.nl/primair-onderwijs .

In het schoolondersteuningsprofiel van de school is te lezen wat de school kan bieden op het gebied van passend onderwijs.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school maakt gebruik van de NPO (Nationaal Programma Onderwijs) gelden van de overheid om leerlingen extra te ondersteunen. De school wil deze ondersteuning vooral inzetten ten behoeve van kleinere groepen, waardoor intensiever instructie kan worden gegeven.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij zijn geen VVE school. Aan de hand van de dagelijkse observaties in de kleutergroepen hanteren wij het 'Ontwikkelingsvolgmodel' (OVM) van het Seminarium voor Orthopedagogiek in Utrecht. Er wordt gekeken naar ontwikkelingslijnen als zelfbeleving, zelfstandigheid, spelontwikkeling, relatie met kinderen, taalvorm, woordenschat, tellen en ordenen/lezen. Zo krijgen wij een volledig beeld van uw kind en kunnen wij ons aanbod hierop afstemmen.

Terug naar boven