Brede dorpsschool de Achthoek

Houtse Heuvel 3 4911 AT Den Hout

 • Brede dorpsschool De Achthoek biedt eigentijds en toekomst gericht onderwijs. Samen vormen we een werkplaats voor de toekomst.
 • Schoolfoto van Brede dorpsschool de Achthoek
 • Schoolfoto van Brede dorpsschool de Achthoek
 • Schoolfoto van Brede dorpsschool de Achthoek
 • Schoolfoto van Brede dorpsschool de Achthoek

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Achthoek kiezen we er voor het dagelijks formatief evalueren. We willen steeds weten waar een kind staat in zijn ontwikkeling om te weten wat de volgende stap is. De belangrijkste resultaten vinden ouders en kinderen in het portfolio van het kind.

Dit zit daar in:

 • Actuele ontwikkeling van het kind per kernvak, per domein;
 • Behoeften van het kind per kernvak;
 • Over mij. Dit deel gaat over wie het kind is;
 • Werk van het kind waar het trots op is. 

BNO

Als school zijn we niet tevreden met een “gemiddeld” voldoende of goed voor een groep/leerjaar. We willen tenslotte dat ieder individueel kind zich op onze school naar vermogen ontwikkelt. We brengen dan ook in beeld of ieder individu zich boven, naar of onder verwachting (BNO) heeft ontwikkeld in de afgelopen periode. Hierbij maken we gebruik van een verwachting die we hebben bepaald per kind. Deze is voorafgaande aan een periode geformuleerd door de leerkracht, kind en ouder(s).Deze gegevens worden vervolgens vertaald naar percentages, waarin op de verschillende vakgebieden helder wordt in hoeverre het al lukt om onze missie waar te maken

Bij kinderen bij kinderen vanaf 6 jaar nemen we summatieve (landelijk genormeerde) toetsen af. Ze gaan over de onderwerpen rekenen-spelling-lezen en begrijpend lezen. 

Kansrijk adviseren

Over het algemeen doet een kind 8 jaar over de basisschool, maar de tijd die het nodig heeft om de doelen te behalen, kan verschillen. Voor een enkel kind is het fijn als dit 7 of 9 jaar is om 'passend' uit te stromen. Wanneer een kind ongeveer 10 jaar is, wordt samen met het kind,  ouder en de leerkracht gekeken naar een mogelijk uitstroomperspectief op basis van ontwikkeling die het kind de afgelopen jaren heeft laten zien. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de maatschappij.

We willen als school een werkplaats zijn voor de toekomst. Een oefentuin voor het leven en een afspiegeling van ‘de wereld’. Een plek waar kinderen, ouders (en dorpsbewoners) elkaar ontmoeten, waar iedereen erbij hoort en waar je je ‘thuis’ voelt. 

Dit is voorwaardelijk om je te kunnen ontwikkelen tot de mooiste en beste versie van jezelf om zo op eigen-wijze bij te kunnen dragen aan de toekomst.

Onze kernwaarden zijn hierbij leidend en hangen dan ook op meerdere plaatsen in ons gebouw.

We weten dat we niet alleen zijn op de wereld, maar deel uitmaken van een sociale context: de groep, de wijk, de samenleving. Wij willen kinderen opleiden tot burgers van één wereld! 

Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar leren omgaan. De volwassenen bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat in een prettige, rustige (werk)sfeer in de groepen en daarbuiten. Dat betekent voor het handelen van de volwassenen dat we oog hebben voor de individuele behoeften van elk kind.  We gaan uit van erkende ongelijkheid. Niet de overeenkomsten, maar de verschillen tussen kinderen zijn uitgangspunt van het onderwijs.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Gelijkwaardigheid
 • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In februari 2019 is binnen het bestuur het vierjaarlijks onderzoek van de inspectie geweest. Hierbij is ook De Achthoek bezocht. 

Meer informatie is te vinden via deze website onderwijsinspectie

Terug naar boven