Brede dorpsschool de Achthoek

Houtse Heuvel 3 4911 AT Den Hout

 • Brede dorpsschool De Achthoek biedt eigentijds en toekomst gericht onderwijs. Samen vormen we een werkplaats voor de toekomst.
 • Schoolfoto van Brede dorpsschool de Achthoek
 • Schoolfoto van Brede dorpsschool de Achthoek
 • Schoolfoto van Brede dorpsschool de Achthoek
 • Schoolfoto van Brede dorpsschool de Achthoek

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ouders en kinderen vinden de belangrijke resultaten in de individuele portfolio's.

Criteria om tot waarnemen/begrijpen te komen: 

 • observaties 
 • doelgerichte meetmomenten/formatieve toetsen   
 • digitale oefensoftware
 • landelijk genormeerde toetsen/summatieve toetsen 
 • gesprekken met kind/ouders 

Deze ontwikkeling van kinderen brengen we in beeld in het persoonlijke kindontwikkelplan. Deze opbrengsten vertellen ons hoe het kind zich ontwikkelt. Dit is belangrijke informatie die we nodig hebben om behoeftes in kaart te brengen en leerdoelen te stellen.

De summatieve toetsen nemen we twee keer per jaar met een Cito-toets: in januari en in juni. Deze toetsen nemen wij af bij kinderen vanaf 6 jaar. Ze gaan over de onderwerpen rekenen-spelling-lezen en begrijpend lezen. De afname van AVI en DMT start als het leesproces begint. 

Met deze toetsen bekijken we of het kind zich ontwikkelt zoals we dit op grond van de dagelijkse observaties mogen verwachten. D.m.v. het maken van trendanalyses bekijken we hoe we het op groeps- en schoolniveau als school doen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. We doen dit in HGW-cyclus: waarnemen, begrijpen, plannen/realiseren en evalueren.

Cito-toetsen gaan uit van het gemiddelde. Op onze school gaan we uit van de groei van het individuele kind. We bespreken de resultaten als onderdeel van de brede ontwikkeling van het kind. In onze ambities voor 2021-2022 gaan we onderzoek doen naar summatieve toetsing passend bij onze onderwijs visie. 

Ons streven is dat de Achthoek bij alle afgenomen toetsen: rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spellen op of boven het landelijk gemiddelde scoort. In het intern kwaliteitsonderzoek (feb-juni) staan onze ambities op referentie niveau. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de maatschappij.

We willen als school een werkplaats zijn voor de toekomst. Een oefentuin voor het leven en een afspiegeling van ‘de wereld’. Een plek waar kinderen, ouders (en dorpsbewoners) elkaar ontmoeten, waar iedereen erbij hoort en waar je je ‘thuis’ voelt. 

Dit is voorwaardelijk om je te kunnen ontwikkelen tot de mooiste en beste versie van jezelf om zo op eigen-wijze bij te kunnen dragen aan de toekomst.

Onze kernwaarden zijn hierbij leidend en hangen dan ook op meerdere plaatsen in ons gebouw.

We weten dat we niet alleen zijn op de wereld, maar deel uitmaken van een sociale context: de groep, de wijk, de samenleving. Wij willen kinderen opleiden tot burgers van één wereld! 

Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar leren omgaan. De volwassenen bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat in een prettige, rustige (werk)sfeer in de groepen en daarbuiten. Dat betekent voor het handelen van de volwassenen dat we oog hebben voor de individuele behoeften van elk kind.  We gaan uit van erkende ongelijkheid. Niet de overeenkomsten, maar de verschillen tussen kinderen zijn uitgangspunt van het onderwijs.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Gelijkwaardigheid
 • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In februari 2019 is binnen het bestuur het vierjaarlijks onderzoek van de inspectie geweest. Hierbij is ook De Achthoek bezocht. 

Meer informatie is te vinden via deze website onderwijsinspectie

Terug naar boven