Brede dorpsschool de Achthoek

Houtse Heuvel 3 4911 AT Den Hout

 • Brede dorpsschool De Achthoek biedt eigentijds en toekomst gericht onderwijs. Samen vormen we een werkplaats voor de toekomst.
 • Schoolfoto van Brede dorpsschool de Achthoek
 • Schoolfoto van Brede dorpsschool de Achthoek
 • Schoolfoto van Brede dorpsschool de Achthoek
 • Schoolfoto van Brede dorpsschool de Achthoek

Het team

Toelichting van de school

Het team

Het team bestaat uit een groep enthousiaste professionals die zich met veel passie inzetten voor ons onderwijs: 8 leerkrachten, 1 pedagogisch medewerker, 1 onderwijsassistent, 1 intern ondersteuner, 1 administratieve kracht, 1 directeur. 

Ook stagiaires maken onderdeel uit van ons team. Wij zijn een leerplek voor studenten van het HBO en MBO en ontvangen elk jaar diverse stagiaires.

Dit jaar zijn er geplaatst: 2 stagiaires onderwijsassistent (MBO), 1 stagiaire Pabo Leraar in Opleiding (LIO) (HBO), 1 stagiaire pedagogiek (HBO) en 1 stagiaire Pabo minor gedrag. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen de stichting hebben we ervoor gekozen vervangingsmiddelen in te zetten op de scholen in de vorm van extra formatie. Als een leerkracht verlof heeft, worden vervangingen dan ook intern opgelost. Dit kan in verschillende vormen uitgevoerd worden. Zoveel mogelijk afhankelijk van de mogelijkheden, behoeften van een groep (of individuele kinderen) en de lengte van het verlof.

Voor kinderen blijkt het fijn dat er een 'vaste' medewerker is die de groep overneemt bij verlof van de eigen leerkracht.

In bepaalde omstandigheden doen we een beroep op de vervangingspool. In het uiterste geval (en na toestemming van het bestuur) kunnen kinderen naar huis gestuurd worden. 


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In onze dorpsschool werken we in 3 units.

In unit 1 hebben we 3 stamgroepen: 1 voorschool en 2 stamgroepen 1-2-3

In unit 2 hebben we 2 stamgroepen 4-5-6

In unit 3 hebben we 2 stamgroepen 7-8

We zijn samen verantwoordelijk voor een optimale en brede ontwikkeling van onze kinderen. We willen ieders kwaliteiten optimaal inzetten. Daarom werken we binnen de units vanuit het co-teachingsprincipe. Co-teaching is een pedagogisch onderwijsconcept waarin het waarderen van diversiteit het uitgangspunt vormt en maatwerk mogelijk maakt. In praktijk betekent dat kinderen binnen de unit instructie/begeleiding/ondersteuning kunnen krijgen van meerdere professionals. Het welbevinden van zowel kinderen als leerkrachten in co-teachingsgroepen is hoog. 

We zien de samenwerking tussen ouders en leerkrachten als belangrijke voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. We willen de zorg voor het kind samen delen.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Unit 1:

Klik hier voor een dag in onze Voorschool

Klik hier voor een dag in onze Stamgroepen 1-2-3

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Een dagje in unit 2 en 3

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Iedereen valt op, niemand valt uit!

Omdat we geloven in een samenleving waar iedereen erbij hoort en ertoe doet (inclusief onderwijs), streven we naar het realiseren van onderwijs wat ieder kind past. We zoeken samen met ouders en specialisten naar antwoorden op de ondersteuningsbehoefen van kinderen. 

Doorlopende leer-ontwikkellijn

Wat ons 'anders' maakt dan de meeste scholen, is dat we het idee hebben losgelaten dat een gemiddeld kind bestaat. Daarom werken wij niet systeemgericht maar mensgericht. We streven ernaar een on-onderbroken leer-ontwikkellijn te bieden voor kinderen. Dit doen we door te werken in units i.p.v. vanuit het leerstof jaarklassensysteem. In de units bieden wij het onderwijs aan in ontwikkelfasen (1 t/m 26). De leeftijd van een kind is dus geen voorwaarde voor het onderwijsaanbod, maar de ontwikkelfase waarin het kind zit.

Volgens een vast jaarritme maken leerkrachten en ouders een aantal keer per jaar een stand van zaken op. Er wordt dan bekeken welk aanbod het beste bij het kind past om zich naar eigen potentieel te ontwikkelen. Uiteraard speelt welbevinden (sociaal-emotionele ontwikkeling) hierbij een rol.

Werken vanuit doelen

Op onze school zijn methodes niet leidend, maar wordt er gewerkt vanuit doelen. Per half jaar wordt bepaald aan welke ontwikkelfase een kind gaat werken. Een ontwikkelfase bestaat uit de doelen per kernvak. Het kind kan op zijn eigen doelenkaart terugzien wat het heeft geleerd en nog gaat leren. 

Om te bepalen of een kind een ontwikkelfase heeft afgerond, hanteren we de volgende criteria:·

 • Observaties
 • Doelgerichte meetmomenten
 • Digitale oefensoftware
 • Landelijk genormeerde toetsen

Versnellen en vertragen

Tot fase 18 (voorheen eind groep 5) is het streven alle kinderen 'leeftijdsadequaat' mee te nemen. We kiezen er dan in principe niet voor om te versnellen of te vertragen. Om aan de behoefte van bepaalde kinderen te (blijven) voldoen, kan er gekozen worden voor compacten, verdiepen en/of verrijken van aanbod of voor het inzetten van extra ondersteuning. Dit gebeurt binnen de unit.

Passende uitstroom

Over het algemeen doet een kind 8 jaar over de basisschool, maar de tijd die het nodig heeft om de doelen te behalen, kan verschillen. Voor een enkel kind is het fijn als dit in 7 of 9 jaar is om 'passend' uit te stromen.

Ondersteuning 

Zorgkinderen bestaan op De Achthoek niet. We zien het wel als 'onze zorg' als het ons niet lukt antwoord te geven op de behoeften die een kind heeft om tot ontwikkeling te komen. We gaan dan in de ondersteuningsprocedure naar het volgende niveau. 

Om te kunnen bepalen of de juiste afstemming is gevonden, worden twee leidende vragen gesteld: 

1. voelt het kind zich fijn op school?

2. ontwikkelt het zich naar eigen potentieel?

Als het antwoord op een van de vragen nee is, gaan we op onderzoek om de juiste afstemming te vinden. Dit vormt een onderdeel in het kindeigen KindOntwikkelPlan (KOP). Kinderen worden niet uit hun eigen, veilige omgeving gehaald voor bijvoorbeeld pluswerk of bijles, maar ze krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben in hun eigen unit. Hoogbegaafde kinderen, hoogsensitive kinderen, kinderen met grote beweegdrang, kinderen met autisme, kinderen die zich minder snel ontwikkelen.....

Een grote diversiteit. Een groot rijkdom!

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze allerjongsten 2,5 tot 4 jaar, zijn welkom op onze voorschool. Deze is open op ma-di-do-vr van 8.45 tot 12.30 uur. Ouders mogen twee dagdelen kiezen. Kinderen met een VVE-indicatie zijn 4 dagdelen welkom.

Terug naar boven