Brede dorpsschool de Achthoek

Houtse Heuvel 3 4911 AT Den Hout

  • Brede dorpsschool De Achthoek biedt eigentijds en toekomst gericht onderwijs. Samen vormen we een werkplaats voor de toekomst.
  • Schoolfoto van Brede dorpsschool de Achthoek
  • Schoolfoto van Brede dorpsschool de Achthoek
  • Schoolfoto van Brede dorpsschool de Achthoek
  • Schoolfoto van Brede dorpsschool de Achthoek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen de stichting hebben we ervoor gekozen vervangingsmiddelen in te zetten op de scholen in de vorm van extra formatie. Als een leerkracht verlof heeft, worden vervangingen dan ook intern opgelost. Dit kan in verschillende vormen uitgevoerd worden. Zoveel mogelijk afhankelijk van de mogelijkheden, behoeften van een groep (of individuele kinderen) en de lengte van het verlof.

Voor kinderen blijkt het fijn dat er een 'vaste' medewerker is die de groep overneemt bij verlof van de eigen leerkracht.

In bepaalde omstandigheden doen we een beroep op de vervangingspool. In het uiterste (met toestemming van het bestuur) geval kunnen kinderen naar huis gestuurd worden. 


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op onze school werken we in 3 units:

In unit 1 hebben we 3 stamgroepen: 1 voorschool (2,5 tot 4 jaar) en 2 stamgroepen (4 tot 7 jaar)

In unit 2 hebben we 2 stamgroepen (7 tot 10 jaar) 

In unit 3 hebben we 2 stamgroepen (10 tot 12 jaar)We kiezen er in alle units voor elke dag hetzelfde ritme te hanteren.

Een vast ritme geeft duidelijkheid en draagt bij aan een fijne pedagogische basis. Afwijking van dit ritme gebeurt bij hoge uitzondering en 'bijzondere' activiteiten vinden in principe plaats op de middagen. We plannen grotere langere blokken van activiteiten, zodat het aantal overgangen beperkt blijft. Door samenhang tussen activiteiten aan te brengen bevorderen we betrokken kunnen zijn (concentratie) en dieper leren.

Unit 1

Inloop 8:35 Na een persoonlijke begroeting van de leerkracht(en) bij het hek of in de stamgroep, ontmoeten de kinderen elkaar in de kring. Een praatje maken, een spelletje doen of lekker een boek lezen. Kinderen checken in met de gevoelsmeter.

Stamgroepmoment 8:45  We bespreken de dag en er is ruimte voor gesprek en taalaanbod.

Spelen op de pleinen 9:00  Spelen is voor jonge kinderen een natuurlijk manier om de wereld te verkennen en hun beeld van de wereld te vergroten. Dit doen we via rollenspel bijvoorbeeld of door het experimenteren met materialen. Hiervoor kunnen ze terecht op de verschillende werkplaatsen. Er worden (korte) instructies gegeven in kleine groepjes. Dit blok heeft een pauzemoment van 10 tot 11 uur waarbij we fruit eten, vieren en buitenspelen.

Lunch & rustmoment 12:00  Eten en drinken doen we samen met elkaar. Tijdens het eten wordt er gekletst en is er ruimte voor ontspanning. Buiten spelen we en leren we van elkaar. We spelen met zowel de allerjongsten als met de bovenbouw samen. We leren rekening te houden met elkaar en afspraken te  maken over veilig en gezellig spelen. Onze allerjongsten (2,5-4 jaar) gaan om 12.30 uur naar huis.                                                                                   

Spelen op de pleinen 12:45  We kiezen in welke werkplaats we willen spelen. Verder zijn er verschillende activiteiten in een kleine groep die geleid worden door de juf.

Kringmoment 14:00  We sluiten de dag samen af.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Unit 2 en 3

Inloop  8:35  Tijdens de inloop staat de deur van de stamgroep open en worden de kinderen persoonlijk begroet door de leerkracht(en). Kinderen checken in met de gevoelsmeter.

Lekker lezen 8:45  Je kunt een speld horen vallen in unit 2 en 3. Iedereen is lekker aan het lezen uit een zelfgekozen boek. Leeskilometers en leesplezier staan centraal.

Stamgroepmoment 9:00  We starten samen de dag met een viering, gesprek of presentatie van een kind. Vanuit actualiteit en de (belevings)wereld van de kinderen wordt hier inhoud aan gegeven. We nemen de dagplanning door.

Werken op de werkplaatsen 9:15 Na het opstarten in de stamgroep is het tijd om op de pleinen te gaan werken. Elk kind heeft een doelenkaart waarop staat wat hij/zij al heeft geleerd en nog gaat leren. De doelen die hier op staan verschillende per kind en per periode. Tijdens het werken op de pleinen kunnen instructies gevolgd worden, wordt er (samen)gewerkt aan activiteiten, is er tijd voor in-oefening van doelen en komen alle kinderen van de stamgroep aan het eind van het blok weer bij elkaar om te evalueren.

Lunch & rustmoment 12:00  Eten en drinken doen we met elkaar in de eigen stamgroep. Tijdens het eten wordt ingegaan op de actualiteit van de dag en is er een rustmoment. Na het eten is er ruimte voor ontspanning. We spelen fijn op onze pleinen, bouwen aan de hutten of voetballen en spelen op het speelveldje.

Werken op de pleinen 12:45  In de middag werken kinderen in de stamgroep vanuit wereldwijze thema's aan de vakken van wereld oriëntatie. Taal en rekenen zijn hier logischerwijs aan verbonden. 

Kringmoment 14:00  We sluiten samen de dag af. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Iedereen valt op, niemand valt uit!

Omdat we geloven in een samenleving waar iedereen erbij hoort en ertoe doet, streven we naar het realiseren van onderwijs wat ieder kind past. We maken op onze dorpsschool werk van inclusief onderwijs en zoeken samen met ouders en specialisten naar antwoorden op de ondersteuningsvragen van kinderen. Voor elk kind een plan op maat

Elk kind krijgt aanbod op maat

Dit betekent dat niet de leeftijd van het kind bepalend is voor het aanbod wat het krijgt, maar de behoeften. Er wordt bij elk kind steeds gekeken naar: Wie ben jij? Waar sta jij in je ontwikkeling? En wat heb jij nodig om een volgende stap te maken? Dit wordt beschreven in het KindOntwikkelPlan. 

Doorlopende leer-ontwikkellijn

We streven er naar een on-ondoorbroken leer-ontwikkellijn te bieden voor kinderen. Volgens een vast jaarritme maken leerkrachten en ouders een aantal keer per jaar een stand van zaken op. Er wordt dan bekeken welke stamgroep het beste bij het kind past om zich naar eigen potentieel te ontwikkelen. Uiteraard speelt welbevinden (sociaal-emotionele ontwikkeling) hierbij een belangrijke rol. 

Versnellen en vertragen

Tot stap 20 is het streven alle kinderen 'leeftijdsadequaat' mee te nemen. We kiezen er dan in principe niet voor om te versnellen of vertragen. Om aan de behoefte van bepaalde kinderen te (blijven) voldoen kan er dan gekozen worden voor compacten, verdiepen en/of verrijken van aanbod of voor het inzetten van éxtra ondersteuning. Dit gebeurt binnen de unit. 

Passende uitstroom

Over het algemeen doet een kind 8 jaar over de basisschool, maar de tijd die het nodig heeft om de doelen te behalen, kan verschillen. Voor een enkel kind is het fijn als dit 7 of 9 jaar is om 'passend' uit te stromen.

Extra ondersteuning

Zorgkinderen bestaan op de Achthoek niet. We zien het wel als "onze zorg" als het ons niet lukt antwoord te geven op de behoeften die een kind heeft om tot ontwikkeling te komen.

Om te kunnen bepalen of de juiste afstemming is gevonden, worden twee leidende vragen gesteld:

1. Voelt het kind zich fijn op school?

2. Ontwikkelt het zich naar eigen potentieel? 

Als het antwoord op een van de vragen nee is, gaan we met behulp van een afstemmingsplan op onderzoek om de juiste afstemming te vinden. Dit vormt een onderdeel in het KindOntwikkelPlan waarin actuele ontwikkeling en behoeften van het kind beschreven staan. 

Algemene informatie vanuit Delta onderwijs:

Voor anderstaligen 

Kinderen die vanuit het buitenland naar Nederland komen en de Nederlandse taal niet of weinig spreken, kunnen bij Delta gebruik maken van de voorziening Nederlands voor anderstalige zij-instromers (NAZ) om de Nederlandse taal zo snel mogelijk te leren. In Oosterhout wordt deze voorziening op twee locaties aangeboden. Ook leerlingen van andere scholen in Oosterhout kunnen hiervan gebruikmaken. De voorziening biedt zoveel mogelijk onderwijs dichtbij huis. Een aantal dagdelen per week krijgen de kinderen daarom les in een eigen groep op een eigen school in de buurt. Voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling is het belangrijk dat ze veel omgaan met leeftijdgenootjes en Nederlandstalige kinderen uit de wijk waarin ze wonen. Op een aantal vaste dagdelen gaan ze naar de NAZ-locatie. Op elke NAZ-locatie is een gespecialiseerde leerkracht die in een apart lokaal met kleine groepjes leerlingen van groep 3 t/m 8 aan de slag gaat. Er wordt veel gedifferentieerd gewerkt, de activiteiten zijn heel afwisselend en vooral gericht op het leren van de Nederlandse taal. Natuurlijk besteden we er ook veel aandacht aan dat de kinderen zich prettig voelen op school. We werken veel met thema’s die dicht bij de kinderen zelf staan. Hierbij gebruiken we concrete materialen, afbeeldingen, vertelplaten, woordvelden, leesboekjes en spelletjes. Aanvullend maken we ook gebruik van de woordenschatmethode Horen, Zien en Schrijven. We zijn veel mondeling bezig, maar de kinderen maken ook schriftelijke en digitale opdrachten. Ook gaan we er regelmatig op uit, naar het winkelcentrum, de supermarkt, de bibliotheek, de natuur en de kinderboerderij bijvoorbeeld. Heeft u vragen over deze voorziening? Stel ze gerust op school of stuur een e-mail aan jos.debont@delta-naz.nl.  

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen 

Bij Delta vinden we het belangrijk dat meer- en hoogbegaafde leerlingen zoveel mogelijk dichtbij huis passend onderwijs kunnen volgen. Dit betekent dat kinderen zoveel mogelijk in de eigen groep, op de eigen school, binnen de wijk of binnen Oosterhout geholpen kunnen worden. De scholen binnen Delta blijven zich ontwikkelen om het basisaanbod verrijking goed te kunnen verzorgen. Aan iedere school is een coördinator begaafdheid verbonden. Binnen Delta-onderwijs is een expertisecentrum met specialisten begaafdheid en zogenoemd twice exceptional aanwezig, wat al dan niet vanuit een arrangement ondersteuning biedt aan scholen, leerkrachten en leerlingen. Het Labyrint is binnen Delta-onderwijs een voltijdsvoorziening voor hoogbegaafde en twice exceptional leerlingen. Leerlingen komen in aanmerking voor deze voorziening als de ondersteuningsvraag het aanbod van de eigen school of werkeenheid overstijgt. Deze voorziening is geschikt voor kinderen waarvoor meer leerkrachtnabijheid nodig is. Dit kan deeltijd, voltijd, kortdurend of langdurend zijn. Het aanbod is op maat en gericht op terugkeer naar het regulier onderwijs. Via de school wordt de juiste ondersteuning geregeld. De leerkracht, intern begeleider of directie draagt hiervoor zorg. Zij schakelen eventuele extra ondersteuning vanuit het expertisecentrum in. Voor de Delta-scholen zijn geen kosten verbonden. Heeft u vragen over deze voorziening? Stel ze gerust op school of stuur een e-mail aan directie@het-labyrint.nl. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Als dorpsschool willen we voor alle kinderen in het dorp de plek zijn waar ze fijn naar school kunnen. Afhankelijk van de behoeften van de kinderen, wordt bekeken wat hier voor nodig is en hoe we dit gaan organiseren. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven