CBS Het Talent

Achterdijkshoorn 9 2635 MK Den Hoorn

Schoolfoto van CBS Het Talent

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindtoets en vervolgonderwijs

In de maand oktober doet een aantal leerlingen van groep 8 mee aan het Drempelonderzoek. Op basis van de uitslag kunnen de leerlingen uitgenodigd worden om mee te doen aan de NIO-toets. Dit is een intelligentie/capaciteitenonderzoek. Beide toetsen zijn een hulpmiddel bij het plaatsen van uw kind op de juiste plaats in het voortgezet onderwijs.  

De Eindtoets Basisonderwijs van Cito is een kennistest en voor de school een middel om het resultaat van het onderwijs te toetsen en te evalueren. De leerlingen worden getoetst in de vakken taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriëntatie.  

De groepsscore van de eindtoets wordt gepubliceerd in de nieuwsbrief en op de website. De eindtoets wordt medio april afgenomen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De begeleiding van kinderen in de school is een continu proces dat begint in groep 1 en eindigt als de leerling uitstroomt naar het voortgezet onderwijs. In de groepen 1 en 2 wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd d.m.v. de leerlijnen van ParnasSys. Deze lijsten zijn op schoolniveau aangepast.
Om leerlingen verder door de jaren heen nauwkeurig te kunnen volgen beschikt de school over een leerlingvolgsysteem. Hierin worden de resultaten van toetsen en de vorderingen van de leerlingen administratief bijgehouden. Het Talent gebruikt hiervoor het digitale systeem ParnasSys. Binnen de school wordt gebruik gemaakt van methode-afhankelijke en methode-onafhankelijke toetsen.
De methode-afhankelijke toetsen richten zich op de leerstof van de afgelopen weken en meten of de leerling deze leerstof beheerst.
De methode-onafhankelijke toetsen van CITO geven een beeld van de vorderingen van de leerlingen en de groep op de basisvaardigheden (taal, technisch- en begrijpend lezen, spelling en rekenen) ten opzichte van een landelijke norm. Voor alle groepen geldt dat er meestal twee keer per jaar toetsen worden afgenomen, die een signalerende functie hebben.

De kinderen van groep 8 doen een afsluitende toets aan het einde van de schoolloopbaan.

Na een periode van toetsen worden de toetsresultaten van de groep geanalyseerd. De leerkracht en intern begeleider bespreken hoe het onderwijs het beste kan worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de groep en individuele leerlingen en hoe het streefdoel behaald kan worden. Er wordt onder andere bekeken welke kinderen extra instructie nodig hebben en welke kinderen juist extra moeten worden uitgedaagd.

Naast toetsen is het dagelijks observeren van de leerlingen door de leerkracht van groot belang. De leerkracht krijgt hierdoor inzicht in het totale functioneren van de leerling in de groep. Dit geeft input voor het groepsplan. Soms observeert een intern begeleider een leerling en neemt een extra toets af, wanneer er nog geen goed beeld is van de onderwijsbehoeften van de leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Tijdens de gehele basisschoolperiode worden de leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs. De leerkrachten proberen het kind te stimuleren zijn of haar capaciteiten zo goed mogelijk te gebruiken.  

In groep 8 wordt voor elke leerling een definitief schooladvies uitgebracht. Dit advies is voor een deel gebaseerd op de kennis van de leerling. Ook wordt gekeken naar zaken als: werkhouding, inzicht, concentratie, agendagebruik, zelfstandig werken, huiswerk maken en plannen en interesse van de leerling. De ouders bespreken het schooladvies op school met de groepsleerkracht. De kinderen zijn bij dit gesprek aanwezig. We adviseren ouders om vanaf groep 7 de open dagen van de scholen van het voortgezet onderwijs te bezoeken, zodat u een goede keus kunt maken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven