CBS Het Talent

Achterdijkshoorn 9 2635 MK Den Hoorn

Schoolfoto van CBS Het Talent

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte wordt de leerkracht vervangen door een andere leerkracht. Bij voorkeur is dit de duo-partner of een andere collega van het huidige team. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt een andere leerkracht buiten de school gezocht.

Wanneer er geen invalleerkracht beschikbaar is zoeken wij intern (binnen SCO) of extern naar een oplossing. Wij zijn aangesloten bij een vervangerspool. Mocht het niet lukken om via de pool een vervanger te vinden, vragen wij u uw kinderen thuis op te vangen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsleerkrachten

De groepsleerkrachten (fulltime en parttime) zijn verantwoordelijk voor het onderwijs, de activiteiten en de dagelijkse zorg voor de eigen groep. De groepsleerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt als het gaat om zaken die de leerling aangaan.   

Schoolleiding

Onze school werkt met een managementteam (MT), dat bestaat uit de directeur en twee bouwcoördinatoren (onder- en bovenbouw). De intern begeleider is adviserend lid van het MT. Het managementteam stelt het beleid op, waarbij het beleid van het bestuur als richtlijn geldt. De directeur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de onderwijskundige, beleidsmatige, organisatorische en financiële zaken van de school.  

Intern begeleider

Op onze school is èèn intern begeleider aanwezig. De intern begeleider begeleidt en ondersteunt de leerkrachten bij hun taak om de individuele leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Leerlingen met een extra leerbehoefte worden in de eigen groep ondersteund en begeleid door de eigen leerkracht. De intern begeleider coördineert de leerlingzorg en houdt contact met de externe zorgorganisaties.  

Schoolondersteuningsteam (SOT)

Het schoolondersteuningsteam, bestaande uit de intern begeleider en de directeur, heeft iedere zes weken, of wanneer nodig, overleg over onderwijskundige- en beleidsmatige zaken.  

Vakleerkrachten

Op onze school is één vakleerkracht voor bewegingsonderwijs werkzaam. Leerkrachten die een specialiteit hebben of die in een bepaald vak veel interesse hebben, worden in de gelegenheid gesteld dit vak aan te bieden binnen het circuit van de bouw. Te denken valt aan muziek, Engels, drama en culturele vorming.

Ondersteuners

Op onze school zijn meerdere onderwijsassistenten en lerarenondersteuners aanwezig. Hun taken richten zich vooral op ondersteuning van de leerkrachten van de verschillende groepen. Dat doen zij door leerlingen extra begeleiding te geven, te helpen binnen de groep of door lessen over te nemen.

Informatie en Communicatie Technologie (ICT)

Op onze school zijn twee medewerkers ingezet als ICT-coördinator. Zij ondersteunen de leerkrachten op school en lost waar mogelijk problemen op. Binnen de stichting SCODelft zijn twee ICT-coaches werkzaam. Vanuit de stichting coördineren zij de ICT op de scholen en ondersteunen de ICT-coördinatoren op school. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal. Er wordt met name gewerkt in projectvorm met een thema als uitgangspunt voor alle activiteiten. Het thema ligt binnen de belevingswereld van de leerlingen. Vanuit dat thema wordt gewerkt aan diverse ‘ontwikkelingsgebieden’, te weten: sociaal-emotioneel, cognitief, motorisch, muzikaal en creatief.  

Daarnaast wordt aandacht besteed aan natuur en milieu, zelfredzaamheid (hygiëne, verkeer) en godsdienstige vorming. Ook wordt er rekening gehouden met de verschillende jaargetijden en de verschillende christelijke feesten. De thema’s worden vooraf gepland door de leerkrachten van de kleutergroepen. Verwerking van het thema vindt plaats door middel van diverse vaardigheden, zoals knippen, plakken, boetseren, verven enz.

Als ondersteuning maken de leerkrachten voornamelijk gebruik van de methode Kleuteruniversiteit, die lees-, taal-en rekenactiviteiten combineert en verbindt aan een thema. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 wordt steeds meer aan de hand van methodes gewerkt, dus leerstofgericht. Het gebruik van goede lesmethodes zorgt voor een duidelijke structuur en een goede voortgang van het leerproces. De methodes bepalen niet volledig ons onderwijs. Ook wordt er aandacht besteed aan de actualiteit en de eigen inbreng van leerkrachten. We vinden het essentieel dat de leerlingen ook op creatieve en eigen wijze hun gevoelens en gedachten kunnen uiten.

Groep 4 t/m 8 lezen betreft technisch en begrijpend lezen

Groep 4 t/m 8 taal betreft taalverwerving, woordenschat en spelling

Wereldoriëntatie betreft de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en natuur en techniek.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden onderwijs aan een brede doelgroep leerlingen. De ondersteuning aan alle leerlingen vindt binnen de groep plaats.

Voor leerlingen die verdieping en verrijking nodig hebben op de basisleerstof is er een speciale leerlijn voor (hoog)begaafden "Levelwerk of Levelspel". De opdrachten uit deze methode wordt in de eigen groep gemaakt. Hiervoor krijgen de leerlingen instructie door de eigen leerkracht. Ook krijgen deze leerlingen wekelijks uitdagende lessen aangeboden in de plusklas.

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op de basisleerstof krijgen in de klas extra begeleiding. De interne begeleider ondersteunt de leerkrachten bij dit proces. Mocht de basisondersteuning in de school niet voldoende zijn, vragen wij ondersteuning aan ons samenwerkingsverband PPO Delflanden. Leerlingen kunnen worden aangemeld voor preventieve ambulante begeleiding, een leerarrangement of een speciale lesplaats. Aan de inzet van extra ondersteuning gaat altijd uitgebreid overleg vooraf met de ouders en de benodigde deskundigen. Wij proberen samen met ouders de beste aanpak voor uw kind te bewerkstelligen, het liefst binnen onze school. Drie onderwijsassistenten begeleiden leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

Extern advies, externe leerlingenzorg en passend onderwijs

De school ziet het als haar taak om voor alle kinderen adequaat en passend onderwijs te realiseren op pedagogisch (opvoedkundig) en didactisch (onderwijskundig) vlak, zodat uw kind zich optimaal kan"ontwikkelen. Als de ontwikkeling stagneert en de interne mogelijkheden van de school om de ontwikkeling op gang te brengen onvoldoende resultaat hebben, wordt externe hulp ingeschakeld. Voordat externe hulp wordt ingeschakeld vindt eerst een gesprek met ouders plaats om hulpvragen en verwachtingen ten aanzien van externe hulp op één lijn te krijgen. Er kan hulp worden ingeroepen worden van het samenwerkingsverband of via het maatschappelijk team van de gemeente. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Delflanden (PPO Delflanden). Dit samenwerkingsverband bestaat uit de basisscholen, die gehuisvest zijn in Delft, Den Hoorn, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Schipluiden. Hieronder vallen ook de scholen voor speciaal basisonderwijs. Op www.ppodelflanden.nl vindt u het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Doel van deze samenwerking is om kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar een passende onderwijsplek aan te bieden. Alle scholen houden zich aan de zorgplicht. Dit betekent dat de school waarbij u uw kind aanmeldt zorgt voor een passende onderwijsplek. Dit kan zijn op de eigen school, maar ook op een andere basisschool of in het speciaal onderwijs. Wanneer hier sprake van is zal de school samen met de ouders en het samenwerkingsverband intensief samenwerken om de best passende plek voor uw kind te realiseren.  

Het schoolondersteuningsprofiel van onze school vindt u op de site: www.scholenopdekaart.nl/

Het ondersteuningsplan van PPO Delflanden vindt u op de site: www.ppodelflanden.nl

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Onze school werkt samen met de Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ). In groep twee worden alle leerlingen uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek, in groep zeven krijgen de leerlingen een gezondheidsles van de jeugdverpleegkundige en ouders ontvangen oproepen voor het rijksvaccinatieprogramma. Ouders kunnen voor (preventieve) vragen over opvoeding en gezondheid van de kinderen contact opnemen met de JGZ. U vindt meer informatie op www.scholenopdekaart.nl bij onze eigen school onder het kopje “ouders en school”. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De kinderdagverblijven waar onze school mee samenwerkt zijn:

  • 'Kindercentrum 't Kickertje' adres: Achterdijkshoorn 11, 2635 MK Den Hoorn, website: https://www.kickertje.nl
  • 'Kinderopvang ZON!' adres: lookwatering 62b, 2635 EA Den Hoorn; website: https://www.kinderopvangzon.nl
  • Kinderopvang Reki BV: Kluizenaarsbocht 2, 2614 GT Delft; website: reki.nl

Terug naar boven