RKBS De Windwijzer

Pasteurstraat 4a 1782 JD Den Helder

 • Schoolfoto van RKBS De Windwijzer
 • Schoolfoto van RKBS De Windwijzer
 • Schoolfoto van RKBS De Windwijzer
 • Schoolfoto van RKBS De Windwijzer
 • Schoolfoto van RKBS De Windwijzer

Het team

Toelichting van de school

#TeamWindwijzer bestaat uit betrokken medewerkers die dagelijks werken aan goed onderwijs. In hun werk kijken zij door ‘dezelfde bril’; met het lerende kind voor ogen. De medewerkers passen de zeven gewoonten van (zelf)leiderschap toe in hun werk, waardoor zij een voorbeeld zijn voor de leerlingen. Meer informatie is te vinden op de pagina van #TeamWindwijzer op onze website

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een medewerker door ziekte of verlof wordt er door de school samen met Sarkon naar vervanging gezocht. De school streeft ernaar om de continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen. Als er geen vervanging beschikbaar is zullen de leerlingen op de eerste dag worden begeleid door overige de medewerkers in de bouwafdeling. In uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat leerlingen de hierop volgende dag thuis moeten blijven. De school zorgt hierbij voor passende opvangmogelijkheden voor ouders die hun kind die dag thuis niet op kunnen vangen. De schoolleiding en de interne begeleiding doen in beginsel geen vervangingswerkzaamheden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Windwijzer heeft de organisatie van het onderwijs zo ingericht, dat het onderwijs kind- en toekomstgericht is, waarbij de medewerkers veel oog heeft voor de ontwikkeling van ieder kind. De Windwijzer werkt daarom met het groepsdoorbrekend, waarbij medewerkers samen verantwoordelijk zijn voor de kinderen in de bouw.  

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw spelen en leren kinderen van de peutergroep De Sterrenwachters en leerjaar 1, 2 en 3. Kinderen in de onderbouw leren door te spelen in betekenisvolle thema’s. Naast het spelen in hoeken in de basisgroepen, spelen de kinderen groepsoverstijgend in het Wijzerlaantje, een gemeenschappelijke ruimte met speelhuisjes, themahoeken, bouwhoeken en verkleedkleding. Kinderen maken een spelplan en passen het geleerde toe in (rollen)spel. De medewerkers observeren het spel van de kinderen en kijken of een kind welbevinden ervaart en betrokken is. Zij creëren spelsituaties die passen bij het betrokkenheidsniveau van de kinderen, zodat ieder kind tot optimale groei komt. Hierbij is veel aandacht voor taal en woordenschat. De medewerkers begeleiden het spel, waarbij zij de spelkwaliteit vergroten. Dit doen zij door het toevoegen van rijk taalgebruik aan de interactie tussen kinderen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Een kind legt op school de basis voor een leven lang leren. Kinderen verwerven op school kennis, vaardigheden en een houding die een mens nodig heeft om actief deel te nemen aan de maatschappij. Hiermee leren kinderen zich persoonlijk te ontwikkelen en wat de sociale en culturele waarden zijn. Hierdoor denken wij na over hoe wij ons verhouden met anderen. In onze schoolgids is een beschrijving te vinden over de invulling van de verschillende vakgebieden. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Er zijn op school diverse faciliteiten voor zorgleerlingen. Een aantal leraren en onderwijsondersteuners wordt specifiek ingezet voor de leerlingenzorg. Hierbij hanteert de school de volgende uitgangspunten:

 • De leraar verzorgt dagelijks voor- en verlengde instructie m.b.t. de basisstof aan leerlingen die dat nodig hebben. Dit vindt plaats aan de instructietafel in de groep. Deze is te vinden nabij het digibord, zodat deze bij de instructie kan worden ingezet.
 • De overige zorg aan leerlingen vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen leeromgeving van de leerlingen (in de eigen groep).
 • De zorg wordt zoveel mogelijk verzorgd door de eigen leraar. Een onderwijsondersteuner zorgt dan voor ‘extra handen’ in de groep.
 • Leraren bespreken leerlingen met een specifieke zorgvraag met collega’s in de leerlingbespreking.
 • Als er een structureel zorgprogramma wordt aangeboden, dan wordt hiervoor door de groepsleraar een handelingsplan gemaakt. De ouders worden betrokken bij de samenstelling en het evalueren van het programma.
 • In bijzondere situaties (bijvoorbeeld bij leerlingen met een persoonsgebonden budget) wordt extra zorg aangeboden in een andere ruimte in de school. In dit geval gebeurt dit door een van de zorgondersteuners of door ambulant begeleiders van een externe organisatie. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de onderbouw spelen en leren kinderen van de peutergroep De Sterrenwachters en leerjaar 1, 2 en 3. Kinderen in de onderbouw leren door te spelen in betekenisvolle thema’s. Naast het spelen in hoeken in de basisgroepen, spelen de kinderen groepsoverstijgend in het Wijzerlaantje, een gemeenschappelijke ruimte met speelhuisjes, themahoeken, bouwhoeken en verkleedkleding. Kinderen maken een spelplan en passen het geleerde toe in (rollen)spel. De medewerkers observeren het spel van de kinderen en kijken of een kind welbevinden ervaart en betrokken is. Zij creëren spelsituaties die passen bij het betrokkenheidsniveau van de kinderen, zodat ieder kind tot optimale groei komt. Hierbij is veel aandacht voor taal en woordenschat. De medewerkers begeleiden het spel, waarbij zij de spelkwaliteit vergroten. Dit doen zij door het toevoegen van rijk taalgebruik aan de interactie tussen kinderen.

Terug naar boven