Koningin Julianaschool

Lombokstraat 2B 1782 SR Den Helder

  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanwege het Coronavirus is er in het schooljaar 2019/2020 geen eindtoets afgenomen, daarom ontbreken deze gegevens.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen uw kinderen vanaf dat ze op de Koningin Julianaschool zijn door middel van een leerlingvolgsysteem en van groep 3 t/m 8 door middel van citotoetsen en methodetoetsen. De tussentijdse CITO-toetsen en de methode-afhankelijke toetsen geven ons, naast wat wij zien in de groep, een goed beeld van de ontwikkeling van uw kind. Het geeft ons mogelijkheden om extra hulp te verlenen waar nodig en leerlingen meer uitdaging te bieden als dit gewenst is.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Opbrengsten van onderwijs bestaan niet alleen uit leerprestaties. Naast kwalificatie is socialisatie een belangrijke taak van scholen. De sociale opbrengsten van onderwijs zijn belangrijk voor de individuele ontplooiing en persoonsvorming van iedere leerling. Onder ‘sociale opbrengsten van onderwijs’ verstaat de inspectie de competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Sociale competenties hebben ook een voorwaardelijke functie: ze dragen bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school en bevorderen de leerprestaties (Dijkstra, 2012).

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Welbevinden
  • Oog voor elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven