Basisschool Schoter Duijn

Heiligharn 125 1785 SZ Den Helder

  • Wij sparen voor Schoter Tuijn en daarmee het integreren van natuuronderwijs op Schoter Duijn. 

Spaart u mee?
  • Wij genieten van spelen en leren van natuurlijke materialen. Water en zand kan kinderen heel veel leren, kijk maar!
  • Buitenschoolse activiteiten geven net dat beetje extra aan een schooljaar. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het bezoeken van Sail.
  • Les van een ervaringsdeskundige, zoals een echte verzetsstrijder. Dat doe je op Schoter Duijn!
  • Wanneer het kan werken we samen met kinderen die ouder of juist jonger zijn. Zoals bijvoorbeeld bij de Koningsspelen

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij geloven dat een kind meer is dan taal en rekenen. Daarom kijken we met de toetsen van het IEP Leerlingvolgsysteem ook naar sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen: hoofd, hart en handen.

Kinderen ontwikkelen zich iedere dag, en elk kind volgt daarin zijn eigen pad en tempo. Het IEP Leerlingvolgsysteem legt de focus op groei, niet op prestatie. En belangrijk: we vergelijken uw kind niet met zijn klasgenootjes. Het gaat immers om de individuele ontwikkeling van uw kind! Alle toets- en meetinstrumenten van IEP sluiten aan bij de wereld van het kind. Zo motiveren we leerlingen om lekker aan de slag te gaan en, zonder druk, te laten zien wat ze al beheersen.

Wat is een leerlingvolgsysteem? Basisscholen zijn verplicht om te werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Een LVS laat de leerkracht zien hoe een leerling, of een groep leerlingen, zich ontwikkelt. Heeft uw kind de lesstof goed opgepakt? Is hij of zij gegroeid? Welke lesstof moet de leerkracht de komende periode (extra) aanbieden? Daar geeft het IEP LVS inzicht in.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de maatschappij.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Waardering

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De laatste jaren volgt de onderwijsinspectie de scholen via het bestuur van Kopwerk. Jaarlijks wordt in oktober bij de scholen van onze stichting de prestatieanalyse gedaan om te kijken hoe de school er voor staat. Wanneer daartoe aanleiding bestaat, gaat de onderwijsinspectie met het bestuur in gesprek over de school. Vanuit de prestatieanalyse blijkt dat Schoter Duijn op een voldoende niveau functioneert, onder andere op het gebied van de eindresultaten van de leerlingen van groep 8, de wettelijke voorschriften waaronder de onderwijstijd, veiligheid en doorstroom. Schoter Duijn behoudt hiermee haar basisarrangement.

Terug naar boven