De Trimaran PC en RK Basisschool

Marsdiepstraat 278 1784 AW Den Helder

 • Op het benedenplein staat de Ark. Hier kunnen de leerlingen naar hartenlust spelen.
 • Op het bovenplein kunnen de leerlingen sporten in de basketbal/voetbalkooi. Ook worden hier voetbaltoernooien gehouden en basketbalclinics.
 • M.b.v. de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders op een prettige manier met elkaar om te gaan.
 • Jonge kinderen ontwikkelen zich door te spelen. In groep 1/2 en 3 is spelen het uitgangspunt bij het thematisch werken.
 • In de hele school werken wij vanuit thema's en koppelen daar zoveel mogelijk activiteiten aan. Zo ontstaat een netwerk van kennis.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Al vanaf groep 1 worden kinderen gevolgd in hun ontwikkeling. In groep 1/2 gebeurt dit middels observaties van de leerkracht. Deze worden geregistreerd in het observatie- en registratiesysteem van KIJK! Vanaf groep 3 worden kinderen met behulp van IEP gevolgd in hun ontwikkeling. Jaarlijks kijken wij met het team naar de opbrengsten van iedere groep en de groei van de kinderen op hun eigen lijn. We brengen tijdig in kaart in hoeverre de groep op weg is naar het 1F en 1S niveau. Vanaf groep 6 geven de toetsen daar een concreter beeld overen maken wij een plan van aanpak voor de groepen om de juiste niveaus te behalen. 

We analyseren de toetsen om inzicht te krijgen in de hiaten en plannen ruimte in ons onderwijsprogramma om hieraan te werken. Ook kijken we als team terug naar de leerlijn om bewust aandacht te besteden aan gebieden die uitvallen. 

Indien nodig kijken we wat individuele kinderen nodig hebben om te groeien op hun eigen lijn. 

In de afgelopen jaren is extra ingezet op lezen en rekenen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen maakt de school gebruik van een leerlingvolgsysteem (LVS). Het leerlingvolgsysteem bestaat uit methode-onafhankelijke toetsen die de ontwikkeling van de basisvaardigheden van leerlingen meten. De leerkrachten analyseren deze toetsen en kunnen het onderwijsaanbod indien nodig aanpassen om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften van een leerling.

De school maakt gebruik van het leerlingvolgsysteem van IEP. De meetmomenten vinden plaats in januari en mei / juni. De resultaten van de methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen worden in het rapportfolio weergegeven en besproken tijdens de rapportfoliogesprekken.

De gegevens uit het Leerlingvolgsysteem worden geduid in relatie tot het dagelijks werk van de leerlingen, de resultaten op de methodetoetsen en de observaties van de leerkracht. 

Voor de kleutergroepen maken wij gebruik van het registratiesysteem KIJK. Gedurende het jaar verzamelen de leerkrachten waardevolle observaties om in kaart te brengen waar de leerlingen zich bevinden op de ontwikkelingslijn. 

Naast het leerlingvolgsysteem voor de basisvaardigheden meet de school ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. De school maakt hierbij gebruik van Kanvas, het leerlingvolgsysteem bij De Kanjertraining.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van de basisschool wordt door de leerling en ouders een keuze gemaakt voor een school voor het vervolgonderwijs, op basis van het schooladvies. De leerkrachten van groep 8 formuleren samen met kwaliteitscoördinator (intern begeleider) en schoolleiding het schooladvies op basis van een aantal factoren: 

 • De profielschetsen van de verschillende niveaus in het voortgezet onderwijs. 
 • De persoonlijke ontwikkeling van het kind
 • Het niveau dat de leerling heeft met betrekking tot de verschillende vakgebieden, zoals rekenen, taal, begrijpend en technisch lezen. Hiervoor gebruiken wij het uitstroomprofiel in ons leerlingvolgsysteem IEP.

Het verwijzingstraject bestaat uit de volgende stappen:

 • Einde leerjaar 7: De school formuleert het voorlopig schooladvies. Het advies wordt besproken tijdens de voortgangsgesprekken. 
 • Najaar leerjaar 8: Leerlingen en ouders maken kennis met het VO. De verschillende scholen organiseren open dagen. De leerlingen / ouders ontvangen informatie over deze avonden via KWIEB. De leerlingen nemen deel aan de doe-dagen van het voortgezet onderwijs (VO) in Den Helder.
 • Januari leerjaar 8: De leerlingen ontvangen het tweede, voorlopige schooladvies. Het advies wordt besproken tijdens de voortgangsgesprekken. 
 • Februari leerjaar 8: De leerlingen nemen deel aan de landelijke doorstoomtoets.
 • Maart leerjaar 8: De school stelt de schooladviezen vast. Indien het resultaat van de doorstroomtoets van een hoger niveau is dan het schooladvies, kan de school in overleg met de leerling en ouders het advies aanpassen. Als het advies afwijkt van het voorlopig advies of bij bijzondere omstandigheden wordt het advies toegelicht in een gesprek met leerlingen en ouders.
 • Eind maart leerjaar 8: Ouders schrijven de leerlingen in bij de school voor het voortgezet onderwijs tijdens de landelijke inschrijfweek.
 • Mei leerjaar 8: de leraren van groep 8 zorgen voor een (warme) overdracht. De school draagt, met toestemming van de ouders, alle gegevens van de leerling over aan het voortgezet onderwijs. Deze licht de school toe tijdens een gesprek (de warme overdracht).
 • Juni-Juli leerjaar 8: De kinderen maken kennis met hun nieuwe klas tijdens een kennismakingsmiddag op het voortgezet onderwijs. 
 • Juli leerjaar 8: De leerlingen nemen afscheid van de basisschool tijdens een afscheidsavond.

Er is goed contact met de scholen voor voortgezet onderwijs. Zo worden alle leerlingen van groep 8 besproken tijdens de warme overdracht. Ook is er sprake van een terugkoppeling met betrekking tot resultaten op het voortgezet onderwijs. Onze intern begeleider neemt deel aan de werkgroep PO-VO om de verwijzingsprocedure zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op De Trimaran vinden we het belangrijk dat er een sfeer heerst, waar iedereen zich thuis voelt. Dit geldt voor kinderen, ouders en leerkrachten. Om een veilige omgeving te creëren, waarin we op een respectvolle wijze met elkaar omgaan, werken we met de Kanjertraining. Kinderen leren op een positieve manier naar zichzelf en elkaar te kijken en leren omgaan met verschillende sociale situaties. 

Via de methode Trefwoord behandelen we op De Trimaran verschillende levensbeschouwelijke onderwerpen. Door middel van verhalen en gesprekken leren de kinderen open te staan voor verschillen in de samenleving, zoals mensen met een andere culturele achtergrond, religie of afkomst, zonder de eigen identiteit en tradities te verliezen.

Verantwoordelijkheid, verbinding, vertrouwen, liefde en respect zijn belangrijke waarden op De Trimaran. Deze waarden zijn de basis van het dagelijks handelen van de leerkrachten. Zij zijn een voorbeeld voor de leerlingen. De school probeert op die manier de leerlingen de waarden te laten ervaren.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Verbinding
 • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wat doet de Onderwijsinspectie?

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren.

het toezicht op de scholen loopt via het bestuur. Vanuit deze gesprekken worden scholen uit een bestuur geselecteerd om te bezoeken. De inspectie streeft er naar de scholen eens in de vier jaar te bezoeken. Een themaonderzoek vanuit de inspectie kan ook gezien worden als 'schoolbezoek'. Hier wordt geen schoolrapport of oordeel aan gekoppeld, maar kan wel aanleiding zijn tot het inplannen van een schoolbezoek om het gehele inspectiekader te toetsen. In 2020 heeft De Trimaran deelgenomen aan het themaonderzoek 'Onderwijs tijdens COVID-19'. 

Hieronder vindt u de verbeterpunten uit het rapport van 2017. In de afgelopen jaren zijn deze verbeterpunten vertaald naar de praktijk.

2017: De resultaten aan het einde van de schoolperiode zijn nog niet van voldoende niveau. De versterkte kwaliteitszorg en betrokkenheid van het team geven vertrouwen dat de ontwikkeling niet zal stagneren. 2021: Inmiddels gebruikt de inspectie een andere wijze van beoordelen van eindresultaten. Er wordt gekeken naar het percentage leerlingen wat het Fundamenteel niveau haalt (F1) en het Streefniveau (1S of 2F). Deze percentages worden vergeleken met scholen met dezelfde leerlingpopulatie en de inspectienorm. Het gemiddelde van drie jaar bepaalt of de resultaten van voldoende niveau zijn. Voor de Trimaran zijn deze resultaten sinds schooljaar 2017-2018 voldoende.

2017: Visie verder uitwerken, waarbij het eigenaarschap van leerlingen op hun eigen leerproces een belangrijke plaats inneemt. 2021: Het eigenaarschap van de leerlingen neemt een belangrijke plaats in binnen onze visie en in ons onderwijs. Door het werken met portfolio's, kindgesprekken en feedback maken we leerlingen bewsut van hun eigen rol op hun ontwikkeling. We kijken naar ontwikkeling in de breedste zin van het woord: niet alleen de cognitieve ontwikkeling, maar ook de sociaal-emotionele en persoonlijke ontwikkeling.

2017: Borgen van het didactisch handelen van de leraren. Hierbij ligt de nadruk op het afstemmen van de instructie op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en het toepassen van activerende werkvormen. 2021: Het didactisch handelen wordt geborgd door groepsbezoeken van de Intern Begeleider, vakcoördinatoren en de directie. Daarnaast werken we ook met collegiale consultaties, waardoor leerkrachten zicht hebben op elkaars handelen, de doorgaande lijn en er een professionele cultuur ontstaat.

2017: Het borgen van het handelingsgericht analyseren van de onderwijsresultaten. 2021: Er wordt sinds 2017 gewerkt met datadagen waarop we als team samen naar de data kijken. Het gaat hier om data op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak. We kijken op leerling-, groeps- en schoolniveau en bespreken de interventies die nodig zijn om ons onderwijs verder te verbeteren. Om de kwaliteit van analyseren te vergoten wordt scholing gevolgd. 

De positieve ontwikkeling die bij het onderzoek naar kwaliteitsverbetering in 2016 werd vastgesteld, is doorgetrokken. Alle normindicatoren van het onderwijsleerproces zijn van voldoende niveau. Het proces van kwaliteitsbehoud en -verbetering is nu een prima basis om de onderwijskwaliteit verder te ontwikkelen. De betrokkenheid van het team bij de schoolontwikkeling zal bijdragen aan een verdere verbetering van het onderwijs.

Terug naar boven