De Trimaran PC en RK Basisschool

Marsdiepstraat 278 1784 AW Den Helder

  • Op het benedenplein staat de Ark. Hier kunnen de leerlingen naar hartenlust spelen.
  • Op het bovenplein kunnen de leerlingen sporten in de basketbal/voetbalkooi. Ook worden hier voetbaltoernooien gehouden en basketbalclinics.
  • M.b.v. de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders op een prettige manier met elkaar om te gaan.
  • Jonge kinderen ontwikkelen zich door te spelen. In groep 1/2 en 3 is spelen het uitgangspunt bij het thematisch werken.
  • In de hele school werken wij vanuit thema's en koppelen daar zoveel mogelijk activiteiten aan. Zo ontstaat een netwerk van kennis.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen maakt de school gebruik van een leerlingvolgsysteem (LVS). Het leerlingvolgsysteem bestaat uit methode-onafhankelijke toetsen die de ontwikkeling van de basisvaardigheden van leerlingen meten. De leerkrachten analyseren deze toetsen en kunnen het onderwijsaanbod indien nodig aanpassen om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften van een leerling.

De school maakt gebruik van het leerlingvolgsysteem van IEP. De meetmomenten vinden plaats in januari en mei / juni. De resultaten van de methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen worden op het rapport weergegeven en besproken tijdens de oudergesprekken.

De gegevens uit het Leerlingvolgsysteem worden geduid in relatie tot het dagelijks werk van de leerlingen, de resultaten op de methodetoetsen en de observaties van de leerkracht. 

Voor de kleutergroepen maken wij gebruik van het registratiesysteem KIJK. Gedurende het jaar verzamelen de leerkrachten waardevolle observaties om in kaart te brengen waar de leerlingen zich bevinden op de ontwikkelingslijn. 

Naast het leerlingvolgsysteem voor de basisvaardigheden meet de school ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. De school maakt hierbij gebruik van Kanvas, het leerlingvolgsysteem bij De Kanjertraining.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Hier vindt u het overzicht naar welk type vervolgonderwijs de leerlingen van groep 8 van De Trimaran zijn doorgestroomd.

Belangrijker dan deze gegevens en aantallen is onze zorg voor een goede aansluiting en succes op het voortgezet onderwijs. Met andere woorden: maken de leerlingen de gekozen richting af? De afgelopen jaren hebben aangetoond dat leerlingen van de Trimaran na een aantal jaren in het voortgezet onderwijs, gemiddeld in 94 procent van de gevallen het type onderwijs volgt waarvoor in groep 8 het advies is gegeven.

Er is goed contact met de scholen voor voortgezet onderwijs. Zo worden alle leerlingen van groep 8 besproken tijdens de warme overdracht. Ook is er sprake van een terugkoppeling met betrekking tot resultaten op het voortgezet onderwijs. Onze intern begeleider neemt deel aan de werkgroep PO-VO om de verwijzingsprocedure zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op De Trimaran vinden we het belangrijk dat er een sfeer heerst, waar iedereen zich thuis voelt. Dit geldt voor kinderen, ouders en leerkrachten. Om een veilige omgeving te creëren, waarin we op een respectvolle wijze met elkaar omgaan, werken we met de Kanjertraining. Kinderen leren op een positieve manier naar zichzelf en elkaar te kijken en leren omgaan met verschillende sociale situaties. 

Via de methode Trefwoord behandelen we op De Trimaran dagelijks verschillende levensbeschouwelijke onderwerpen. Via verhalen en gesprekken leren de kinderen open te staan voor verschillen in de samenleving, zoals mensen met een andere culturele achtergrond, religie of afkomst, zonder de eigen identiteit en tradities te verliezen.

Verantwoordelijkheid, verbinding, vertrouwen, liefde en respect zijn belangrijke waarden op De Trimaran. Deze waarden zijn de basis van het dagelijks handelen van de leerkrachten. Zij zijn een voorbeeld voor de leerlingen. De school probeert op die manier de leerlingen de waarden te laten ervaren.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Verbinding
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wat doet de Onderwijsinspectie?

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren.

het toezicht op de scholen loopt via het bestuur. Vanuit deze gesprekken worden scholen uit een bestuur geselecteerd om te bezoeken. De inspectie streeft er naar de scholen eens in de vier jaar te bezoeken. Een themaonderzoek vanuit de inspectie kan ook gezien worden als 'schoolbezoek'. Hier wordt geen schoolrapport of oordeel aan gekoppeld, maar kan wel aanleiding zijn tot het inplannen van een schoolbezoek om het gehele inspectiekader te toetsen. In 2020 heeft De Trimaran deelgenomen aan het themaonderzoek 'Onderwijs tijdens COVID-19'. 

Hieronder vindt u de verbeterpunten uit het rapport van 2017. In de afgelopen jaren zijn deze verbeterpunten vertaald naar de praktijk.

2017: De resultaten aan het einde van de schoolperiode zijn nog niet van voldoende niveau. De versterkte kwaliteitszorg en betrokkenheid van het team geven vertrouwen dat de ontwikkeling niet zal stagneren. 2021: Inmiddels gebruikt de inspectie een andere wijze van beoordelen van eindresultaten. Er wordt gekeken naar het percentage leerlingen wat het Fundamenteel niveau haalt (F1) en het Streefniveau (1S of 2F). Deze percentages worden vergeleken met scholen met dezelfde leerlingpopulatie en de inspectienorm. Het gemiddelde van drie jaar bepaalt of de resultaten van voldoende niveau zijn. Voor de Trimaran zijn deze resultaten sinds schooljaar 2017-2018 voldoende.

2017: Visie verder uitwerken, waarbij het eigenaarschap van leerlingen op hun eigen leerproces een belangrijke plaats inneemt. 2021: Het eigenaarschap van de leerlingen neemt een belangrijke plaats in binnen onze visie en in ons onderwijs. Door het werken met portfolio's, kindgesprekken en feedback maken we leerlingen bewsut van hun eigen rol op hun ontwikkeling. We kijken naar ontwikkeling in de breedste zin van het woord: niet alleen de cognitieve ontwikkeling, maar ook de sociaal-emotionele en persoonlijke ontwikkeling.

2017: Borgen van het didactisch handelen van de leraren. Hierbij ligt de nadruk op het afstemmen van de instructie op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en het toepassen van activerende werkvormen. 2021: Het didactisch handelen wordt geborgd door groepsbezoeken van de Intern Begeleider, vakcoördinatoren en de directie. Daarnaast werken we ook met collegiale consultaties, waardoor leerkrachten zicht hebben op elkaars handelen, de doorgaande lijn en er een professionele cultuur ontstaat.

2017: Het borgen van het handelingsgericht analyseren van de onderwijsresultaten. 2021: Er wordt sinds 2017 gewerkt met datadagen waarop we als team samen naar de data kijken. Het gaat hier om data op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak. We kijken op leerling-, groeps- en schoolniveau en bespreken de interventies die nodig zijn om ons onderwijs verder te verbeteren. Om de kwaliteit van analyseren te vergoten wordt scholing gevolgd. 

De positieve ontwikkeling die bij het onderzoek naar kwaliteitsverbetering in 2016 werd vastgesteld, is doorgetrokken. Alle normindicatoren van het onderwijsleerproces zijn van voldoende niveau. Het proces van kwaliteitsbehoud en -verbetering is nu een prima basis om de onderwijskwaliteit verder te ontwikkelen. De betrokkenheid van het team bij de schoolontwikkeling zal bijdragen aan een verdere verbetering van het onderwijs.

Terug naar boven