De Trimaran PC en RK Basisschool

Marsdiepstraat 278 1784 AW Den Helder

 • Op het benedenplein staat de Ark. Hier kunnen de leerlingen naar hartenlust spelen.
 • Op het bovenplein kunnen de leerlingen sporten in de basketbal/voetbalkooi. Ook worden hier voetbaltoernooien gehouden en basketbalclinics.
 • M.b.v. de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders op een prettige manier met elkaar om te gaan.
 • Jonge kinderen ontwikkelen zich door te spelen. In groep 1/2 en 3 is spelen het uitgangspunt bij het thematisch werken.
 • In de hele school werken wij vanuit thema's en koppelen daar zoveel mogelijk activiteiten aan. Zo ontstaat een netwerk van kennis.

Het team

Toelichting van de school

Het schoolteam bestaat uit de directeur, de kwaliteitscoördinator/intern begeleider, de leerkrachten en het onderwijsondersteund personeel. Het team geeft samen vorm aan het onderwijs op school. Zij hebben regelmatig overleg over onderwijsinhoudelijke en praktische onderwerpen in team- en bouwvergaderingen, werkgroepoverleg en tijdens studiedagen.

De leerkrachten begeleiden de kinderen in de groep, zij volgen de ontwikkeling van kinderen en informeren hierover de ouders.  Leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten ondersteunen het werk van de leerkracht door met kinderen in kleine groepjes te werken. Dit gebeurt binnen of buiten de groep. Er vindt overleg plaats om kinderen het juiste aanbod te bieden.

De intern begeleider volgt de ontwikkelingen van de kinderen en de groepen. Zij ondersteunt leerkrachten bij het aansluiten van het onderwijsaanbod bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Daarnaast bewaakt de intern begeleider samen met de directeur de kwaliteit van het onderwijs. 

De school wordt geleid door de directeur. Zij bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, de financiën en is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Daarnaast stuurt de directeur de praktische zaken, zoals onderhoud en beheer. Binnen het team hebben een aantal leerkrachten een coördinerende taak vanwege specifieke expertise, zoals coördinator Jonge Kind en lees-, taal- en rekencoördinatoren. De directeur voert samen met de coördinatoren regelmatig overleg. De coördinatoren dragen verantwoordelijkheid voor de gang van zaken en de onderwijskundige doorgaande lijn in de onder- en bovenbouw. Zij geven samen met de directeur sturing aan het beleid van de school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervangingen binnen Stichting Sarkon worden gecoördineerd vanuit de interne vervangingspool. Bij afwezigheid van een leerkracht door ziekte of verlof wordt er door de school naar vervanging gezocht. Helaas is het niet altijd mogelijk om een vervangende leerkracht te vinden. Op zo'n moment zetten wij gediplomeerde leerkrachtondersteuners of LIO'ers (leraar in opleiding) in.

In uitzonderlijke gevallen zijn wij genoodzaakt andere oplossingen te zoeken. Hierbij kunt u denken aan de opvang van leerlingen in andere groepen. Ook kan het voorkomen dat leerlingen thuis moeten blijven. In dat geval worden de ouders z.s.m. op de hoogte gebracht. Leerlingen voor wie geen opvang is, zullen dan op school worden opgevangen. 

Het lerarentekort heeft grote prioriteit bij Stichting Sarkon, alsook bij de landelijke politiek. In het verleden heeft het team van De Trimaran aandacht gevraagd voor deze problematiek door deel te nemen aan landelijke stakingsdagen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Trimaran werken we met 7 groepen. In de kleuterbouw werken we met combinatiegroepen. Er zijn twee groepen 1/ 2. Leerlingen die 4 jaar worden, stromen gedurende het jaar in. De overige groepen zijn als volgt ingedeeld: groep 3, groep 4, groep 5, groep 6 en groep 7/8. 

De gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht, Marvin van Betuw. 

Petra Hollebeek en Manon Nienkemper zijn leerkrachten met een certificaat 'Rots & Water-trainer'. Eén keer per week wordt er Rots & Water-training gegeven. 

De Trimaran is partnerschool van Triade, centrum voor kunst en cultuur. Gedurende een jaar wordt de school gekoppeld aan een discipline, zoals media, drama of beeldend. Deze vakleerkracht verzorgt lessen voor de kinderen en scholing voor de leerkrachten.

Er zijn verschillende momenten waarop wij groepsdoorbrekend werken. De groepen 1/2 en 3 werken 1 x per week groepsdoorbrekend waarbij kinderen ingedeeld worden op basis van hun onderwijsbehoefte. Daarnaast houden wij talentenmiddagen, doen wij aan groepsoverstijgend lezen en hebben wij een kinderkookclub en organiseren wij regelmatig een sportinstuif. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouwgroepen (groep 1 en 2) van De Trimaran wordt er gewerkt vanuit thematisch spel waarbij het aanbod, met betekenisvolle activiteiten, wordt afgestemd op de verschillende ontwikkelingsfasen en interesses van het jonge kind. Door interactie en actief betrokken te zijn leren de kinderen spelenderwijs allerlei vaardigheden en ontwikkelen ze hun eigen identiteit. De leerkracht zorgt voor een rijke leeromgeving en begeleidt de leerlingen d.m.v. lerend spelen in de verschillende spelhoeken. 

De kleutergroepen werken intensief samen met de peuterspeelleergroepen van SKDH (Monter-groep). 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Kinderen van basisschool De Trimaran zijn iedere dag 5,5 uur op school. Zij hebben dagelijks een half uur pauze. De onderwijstijd wordt verdeeld over de verschillende vakken. Hierbij wordt gekeken naar het specifieke aanbod per leerjaar en de tijd die nodig is om de leerlingen de doelen te laten behalen. Sommige vakken worden in samenhang aangeboden. Indien nodig worden er vakken geïntensiveerd. Op deze manier sluiten wij aan bij de behoefte van onze leerlingen. 

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) let er op dat scholen voldoende uren onderwijs geven. 

De MR ziet toe op het aantal uren dat leerlingen naar school gaan in combinatie met de vakantieregeling en het aantal studiedagen. 


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school streeft ernaar leerlingen de juiste ondersteuning te bieden om te komen tot een optimale ontwikkeling en kijkt samen met ouders, specialisten en externen naar de (on)mogelijkheden. Het welbevinden van de kinderen is daarbij een belangrijk uitgangspunt. 

De school biedt onder andere aan de volgende doelgroepen specifieke ondersteuning:

 • leerlingen met een spraak/taalachterstand
 • leerlingen met dyslexie of dyscalculie
 • leerlingen met een achterstand in de cognitieve ontwikkeling
 • leerlingen met een voorsprong in de cognitieve ontwikkeling
 • leerlingen die hulp nodig hebben bij het vergroten van de weerbaarheid.

In het POS schoolrapport kunt u lezen welke specifieke ondersteuning wij bieden. U kunt deze vinden op de website van school of op onze schoolpagina binnen Scholen op de kaart.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Als team scholen wij ons steeds opnieuw in het omgaan met leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. We sluiten hiermee aan bij de leerlingpopulatie en de geconstateerde ontwikkelpunten. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samen met SKDH (monter-groep) bieden wij kinderopvang en onderwijs aan voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Voor de afname van kinderopvang betalen ouders een bijdrage. 

Terug naar boven