Basisschool De Lichtlijn

Lekstraat 1 1784 VJ Den Helder

  • Elke week krijgen alle kinderen ICT les. Middels de VR-brillen halen we de echte wereld naar binnen en wordt het onderwijs betekeningsvol.
  • Iedere week gaan de kinderen van de bovenbouwunit naar het zwembad voor de 'natte' gymles. Zwemveiligheid en zwemplezier staan centraal.
  • Schoolfoto van Basisschool De Lichtlijn

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

 

Ondersteuning

Wij bieden op IKC De Lichtlijn passend onderwijs aan alle leerlingen die binnen ons schoolondersteuningsprofiel passen. De Intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingondersteuning die met de beschikbare middelen op school gegeven kan worden en organiseert passende ondersteuning (lichte en zware ondersteuning) volgens de procedure van het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland waarbij de school is aangesloten.

Binnen de school werken we HGW (handelingsgericht werken). We werken aan de hand van de vier fases van de cyclus:

1. signaleren: wat heeft deze groep/leerling van mij nodig;

2. analyseren: wat zijn de onderwijsbehoeften van mijn groep/leerling;

3. plannen: ik schrijf een groepsplan/ individueel plan;

4. realiseren: ik ga aan de slag met mijn(groeps)plan.

Tussenresultaten

Twee keer per jaar worden er (methode-onafhankelijke) toetsen afgenomen. Wij zijn ons ervan bewust dat niet al ons onderwijs in toetsresultaten is uit te drukken. Ons onderwijs kenmerkt zich door de aandacht voor niet toetsbare opbrengsten (denk aan kernkwaliteiten, sociaal-emotionele identiteit en geloofsopvoeding). Toch is het nodig dat wij onze leerlingen volgen met een onafhankelijk toetssysteem. Wij gebruiken de leerlinggegevens/toetsgegevens en observaties om ons onderwijs te toetsen en het didactisch handelen van de leerkrachten te verbeteren.

Naast de methodetoetsen maken wij halfjaarlijks gebruik van het leerlingvolgsysteem Leerling in Beeld. In deze toetsperiodes meten wij de resultaten voor de vakken rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spelling, taalverzoring en woordenschat. We werken in de midden- en bovenbouw met blokplannen voor de vakgebieden rekenen en spelling en met halfjaarlijkse onderwijsplannen voor technisch en begrijpend lezen, rekenen en spelling. De toetsen worden geanalyseerd om zo voor ieder kind een goede beginsituatie in het volgende blok-/groepsplan te kunnen vaststellen. Naast deze toetsen wordt gewerkt met Zien! om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te volgen. In de kleutergroepen wordt daarnaast met Onderbouwd gewerkt voor taal/rekenen. De leerlingen worden in deze methode dynamisch gevolgd in hun ontwikkeling. Individuele toetsen (nader diagnostisch onderzoek) worden afgenomen door de intern begeleider of door een externe specialist. Naast de geplande besprekingen kunnen leerlingen (op afspraak) te allen tijde door de leerkracht besproken worden met de intern begeleider. De gemaakte afspraken voor het afnemen van toetsen vindt u in het toetsprotocol. Ook is op school een uitgewerkt zorgplan aanwezig. Het is altijd mogelijk dat er afgeweken wordt van de afgesproken toetsmomenten. Dat heeft te maken met het ontwikkelingsniveau van het kind waar wij op af willen stemmen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Protocol Overdrachtsprocedure PO-VO (Regio Kop van Noord Holland)

Opbouwen van het schooladvies

Het advies leerkracht van groep 8 wordt gebaseerd op:

1. De observaties van de leerkrachten, methodetoetsen en gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Daarbij gaat het om een meerjarig beeld, ‘de film’.

2. Uitkomsten intelligentieonderzoek (verplicht voor leerlingen voor het praktijkonderwijs) voor alle leerlingen. In september / oktober wordt de NIO (Nederlands Intelligentie Onderzoek) afgenomen.

3. Overleg met ouders/leerling voor een voorlopig adviesgesprek (november/december). Deze uitkomstenworden meegenomen in het definitieve advies. 

4. Indien nodig overleg met Ondersteuningscoördinator VO. Bij twijfel over de juiste plaatsing van een leerling en/of de noodzaak van specifieke ondersteuning kan de ondersteuningscoördinator uit het VO worden gevraagd om mee te denken. Het initiatief voor bijvoorbeeld een uitnodiging voor deelname aan een OT, ligt bij het PO.  

5. Bij een hoger advies op de doorstroomtoets (begin februari) zal er opnieuw rond tafel worden gezeten en gekeken worden naar aanpassing van het advies.

Open dagen

In de maanden januari en februari stellen de Voortgezet onderwijs scholen in de regio Noord-Holland hun deuren open voor de groep 8 leerlingen en hun ouder(s)/ verzorger(s).

Aanmelding

De ouder(s)/ verzorger(s) melden hun kind uiterlijk 15 maart bij een VO school van hun keuze aan. Wij zullen de keuze voor 1 maart doorgeven in BRON. U en de school krijgen een bevestiging van de aanmelding. 

Warme overdracht en kennismaking met de nieuwe school

De warme overdracht gesprekken worden in april/ mei ingepland door het voortgezet onderwijs. De stamgroepleerkracht van groep 8 en het ondersteuningsteam van het VO zullen dan de kinderen bespreken, zodat de overgang soepel verloopt en de kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben. U kunt altijd zelf ook contact opnemen met de VO school voor een gesprek.

In de maand juni krijgen de kinderen een uitnodiging van het Voortgezet onderwijs om kennis te maken met de nieuwe school en klas. 

Samenwerking PO-VO

Wij werken intensiever samen met Scholen aan Zee. Wij doen mee met de subsidie 'gelijke kansen'. Hierdoor kunnen wij de kinderen van groep 8 zo goed mogelijk voorbereiden op de vakken die ze op Scholen aan Zee zullen krijgen. Ook willen we hiermee de overgang zo soepel mogelijk laten verlopen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Visie sociale opbrengsten

Wij vinden het belangrijk dat er op school veel aandacht wordt besteed aan de opvoedkundige atmosfeer binnen de school. Ouder(s)/ verzorger(s) worden bij de school betrokken om hier samen met het team inhoud aan te geven. Een goed pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde om kinderen goed te laten functioneren. 

Een klimaat gebaseerd op openheid, zorg, respect en naastenliefde is ook van groot belang voor het veiligheidsgevoel van de kinderen. In zo'n klimaat zijn er betere kansen op een evenwichtige ontwikkeling. Er wordt zo gewerkt aan een positief klimaat, zodat ouder(s)/ verzorger(s) en kinderen zich thuis voelen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen
  • liefde
  • veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectiebezoek 2020/2021

In schooljaar 2020/2021 is de inspectie op gesprek geweest. Naar aanleiding van de Eindtoets waren er 3 opvallendheden: taalverzorging, rekenen en het uitsluiten van leerlingen van de Eindtoets. De Lichtlijn voldoet op gebied van rekenen en taalverzorging aan het minimale niveau, maar onze ambitie is om ook op deze onderdelen weer op of boven het landelijk gemiddelde te scoren.

Om deze reden hebben we op het gebied van rekenen een verbeterplan opgesteld. De belangrijkste onderdelen van dit plan zijn: toetsbare en hoge doelen, doorgaande lijn in het aanbod en een beredeneerd aanbod, kwalitatief goede instructie, differentiatie, monitoren, signaleren en reageren. 

Daarnaast nemen we voor taalverzorging vanaf dit schooljaar ook eens per jaar de Cito taalverzorging af. Dit doen we in januari zodat de resultaten geëvalueerd worden en de leerkrachten hun handelen meteen kunnen aanpassen naar de behoeften van de groep, subgroepjes en individuele leerlingen. 

Het aantal leerlingen dat wij de afgelopen jaren hebben uitgesloten ligt procentueel te hoog. Echter, alle leerlingen die zijn uitgesloten zijn op wettelijke basis uitgesloten: hoofdreden hiervan is onze grote populatie NT2 leerlingen. Deze leerlingen zijn bij de afname van de Eindtoets meestal korter dan 4 jaar in Nederland en worden om deze reden uitgesloten. 

Terug naar boven