Basisschool De Lichtlijn

Lekstraat 1 1784 VJ Den Helder

 • Elke week krijgen alle kinderen ICT les. Middels de VR-brillen halen we de echte wereld naar binnen en wordt het onderwijs betekeningsvol.
 • Iedere week gaan de kinderen van de bovenbouwunit naar het zwembad voor de 'natte' gymles. Zwemveiligheid en zwemplezier staan centraal.
 • Schoolfoto van Basisschool De Lichtlijn

Het team

Toelichting van de school

Stamgroepen en leraren

We hebben 4 stamgroepen waar de stamgroep leerkrachten verantwoordelijk voor zijn. We hebben daarnaast ook pleinmedewerkers. Dit zijn leerkrachten en/ of onderwijsondersteuners die op de pleinen de kinderen in kleinere groepjes instructies geven of ondersteuning bieden. Er is een onder- en bovenbouwunit. In de Units zitten gemiddeld 60 kinderen en minimaal drie medewerkers. We hebben ook een onderwijsondersteuner voor de individuele leerlingen en/of de kinderen die extra ondersteuning op het gebied van taal (NT2 leerlingen) nodig hebben. Iedere leerkracht heeft naast lesgevende taken ook een specialisme. Via de netwerken die de LEV-WN Academie uitzet en het bijwonen van studiedagen/ cursussen en opleidingen blijven de leerkrachten op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hun specialisme. 


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We werken met vaste invallers op school. 

Bij vervangingen vragen we eerst de duo collega of de pleinmedewerkers, daarna de vaste invallers of medewerkers van andere LEV-WN scholen. In het uiterste geval zullen we de stamgroep verdelen over andere groepen of de klas naar huis sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We streven concrete onderwijsdoelen na:

 1. Mediawijs
 2. Taalontwikkeling
 3. Kindgericht onderwijs 
 4. Samenwerken 

Mediawijsheid geeft een voorsprong

Mediawijsheid houdt veel meer in dan het gebruik van Chromebooks in onze klassen. Dat De Lichtlijn voorop loopt in het inzetten van digitale leermiddelen zien we als buitenkans. Intensief benutten van ICT en het gesprek erover (digitale geletterdheid) geeft onze leerlingen een stevige basis in een samenleving die steeds meer afhankelijk wordt van online kennis en kunnen. Die afhankelijkheid heeft voordelen, maar ook risico’s. Het met elkaar onderzoeken en ontdekken hiervan is winst die onze leerlingen wijs en weerbaar maakt.

 Taalontwikkeling

Taal is overal en altijd, daarom is taalontwikkeling een speerpunt op De Lichtlijn. Dat begint in de kleutergroepen en gaat door tot het einde van groep 8: op elk moment en in elke situatie willen we taalkansen herkennen en benutten.  We bieden begeleiding op maat aan kinderen die Nederlands als tweede taal hebben. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben kunnen Spaanse les volgen. Al onze leerlingen krijgen vanaf groep 1 Engels omdat deze taal steeds meer gebruikt en gesproken wordt in onze samenleving.

Kindgericht onderwijs

Op De Lichtlijn maken we de beweging van leerstofgericht naar kindgericht onderwijs. Wij willen dat ieder kind inzicht krijgt in zijn eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Groepsdoorbrekend werken binnen de Unit is hier onderdeel van, omdat het ruimte biedt voor onderlinge verschillen. Leertrajecten kunnen qua inhoud en tempo worden afgestemd op het individu waarbij het kind invloed heeft op de vormgeving van het eigen leerproces. Dit wordt beschreven in het portfolio. Wij hebben twee Units, een onder- en bovenbouwunit. Binnen de Unit zijn er twee stamgroepen met ieder een stamgroepleerkracht en minimaal één pleinmedewerker. Dit kan een onderwijondersteuner of een leerkracht zijn. In de stamgroep beginnen en eindigen de kinderen de schooldag. De kinderen hebben naast hun stamgroep ook toegang tot één van de pleinen waar ze instructie of zelfstandig verder kunnen werken

Samenwerken

Succesvol onderwijs van betekenis bieden doe je samen. Daarom zien wij leerkrachten, schoolpersoneel, ouders en kinderen als één team dat in harmonie, open communicatie en respect met elkaar optrekt. We zijn namelijk samen verantwoordelijk voor de groei en ontwikkeling van het kind. Het samenzijn maken we graag wekelijks tastbaar tijdens de weekopening en stimuleren we door schoolactiviteiten en een gezellige sfeer op het schoolplein. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat wij onze leerlingen voorbereiden op hun toekomstige plaats in de samenleving. Daarbij is het nodig dat ze kennis hebben van de sociale, politieke en culturele ontwikkelingen in die samenleving. Via het vak burgerschap leren we kinderen om hun positie in te nemen en vanuit onze waardevolle levensovertuiging daaraan een zinvolle bijdrage te leveren. Denk hierbij aan het schoonhouden van de buurt, samenwerken met verpleeghuizen en inzetten voor (lokale) goede doelen.  

De zegen van onze liefdevolle Vader

We hebben er alle vertrouwen in dat onze leerlingen groeien in kennis, vaardigheden en persoonlijkheid. Met vallen en opstaan, maar dat mag. Zij zijn de toekomstige lichtdragers. Het vult ons met trots en enthousiasme om hen daarbij te helpen en te coachen, in het vertrouwen dat onze liefdevolle Vader het zegent.

Leerstofaanbod

 • Bijbelonderwijs

De Bijbel (het woord van God) staat in ons hele onderwijs centraal. Het is de richtsnoer voor ons handelen. Het bijbelonderwijs heeft allereerst als doel de kinderen kennis bij te brengen van Gods grote daden. Een ander doel is de kinderen te leren om in liefde en eerbied voor God en de naaste te leven. Elke dag wordt er met de kinderen gebeden en wordt een Bijbelverhaal verteld. Verder zingen en leren we christelijke liederen aan. In alle groepen werken we met de methode van 'Levend Water'.

Burgerschap

Wij vinden het belangrijk dat wij onze leerlingen voorbereiden op hun toekomstige plaats in de samenleving. Via het vak burgerschap leren we de kinderen om hun positie in te nemen vanuit onze waardevolle levensovertuiging daaraan een zinvolle bijdrage te leveren. Ons onderwijs bevordert actief burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende wijze, waarbij het onderwijs zich in ieder geval herkenbaar richt op:

a) Het bijbrengen van respect voor en kennis van basiswaarden van de democratische rechtsstaat, zoals verankerd in de Grondwet, en de universeel geldende fundamentele rechten en vrijheden van de mens, en het handelen naar deze basiswaarden op school;

b) het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan de Nederlandse democratische samenleving;

c) het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid alsmede de waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden.

In ons rooster is er structurele aandacht en zijn er evaluatiemomenten voor burgerschap. Het vak burgerschap is geïntergreerd in diverse vakken/ methodes zoals Bijbelonderwijs, Wonderlijk gemaakt, ZIEN, Kanjertraining enThematisch werken volgens de sociaal culturele praktijk.  

 • Nederlandse Taal

In stamgroep 1/2 maken we gebruik van de methode Onderbouwd. Hierin wordt doelgericht gewerkt aan de taal leerlijnen in de vorm van spel en activiteiten. De methode 'Lijn 3' die in stamgroep 3 wordt gebruikt sluit aan op het onderwijs aan het Jonge Kind. De kinderen leren lezen en schrijven doordat we eerst de letters aanleren en daarna de woorden. De methode maakt gebruik van diverse werkvormen voor samenwerkend leren.  Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met leerlijnen. De leerlijnen worden deels geïntegreerd in de thema's. Taal neemt in onze samenleving een belangrijke plaats in. Gelet op onze grote NT2- populatie willen we ons taalaanbod verrijken door het betekenisvol aan te bieden. Steeds werken we aan een taalontwikkeling van leerlingen: in doorgaande lijn van de voorschool, de kleuters t/m groep 8. In elke situatie moeten taalkansen herkend en benut worden. Met spelling gebruiken wij Gynzy, spellingoefenen.nl en de methode 'Taalverhaal'. De stamgroepen 4-8 malen hun spellingwerk deels op de Chromebooks. Het voordeel is dat ze direct feedback krijgen op hun gemaakte werk, waardoor fouten direct kunnen worden verbeterd. Daarnaast werken ze ook heel doelgericht. Als kinderen een doel goed beheersen, kunnen zij werken aan doelen die ze nog onvoldoende beheersen. Dit registeren de kinderen op hun doelenblad.

 •  Engelse Taal

Alle kinderen krijgen bij ons op school Engelse taal aangeboden. We maken 1 x per twee weken gebruik van de digitale methode 'Take it Easy'. In de samenleving zien we dat de Engelse taal een steeds belangrijkere rol inneemt, bijvoorbeeld in de ICT- wereld. We zien ook het belang voor de moedertaal van het aanleren van een tweede taal, want als je iets leert over een vreemde taal, leer je niet alleen iets over die specifieke taal, maar ook over taal in het algemeen.

 • Spaanse Taal

Kinderen die mer uitdaging nodig hebben kunnen 1 x per week Spaanse les volgen. We maken hierbij gebruik van de methode 'Topklassers' voor de theorie en de methode 'Juan y Rosa' voor de uitspraak. De kinderen van de bovenbouw die de Spaanse les volgen, krijgen ook huiswerk mee voor Spaans.

 • Begrijpend/ studerend lezen

In de onderbouw wordt er veel aandacht besteed aan begrijpend luisteren. Vanaf groep 4 wordt wekelijks de Kidsweek aangeboden. Daarnaast maken we, indien nodig, gebruik van de methode 'Estafette'. De aangeboden strategieën van de Kidsweek komen ook terug bij het thematisch werken. Voor de kinderen uit de stamgroep 7/8 maken we voor studerend lezen gebruik van de methode Blitzz voor studerend lezen. Dit ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs.

 • Rekenen

Stamgroep 1/2 werkt doelgericht aan de rekendoelen door middel van de methode 'Onderbouwd' en 'Getal en Ruimtje Junior'. Zij doen diverse activiteiten en spelletjes om de doelen te beheersen. De kinderen van groep 3 t/m 8 werken met de methode 'Getal en Ruimte Junior'. De kinderen van stamgroep 3 t/m 8 maken de sommen in hun schrift en daarnaast werken zij met behulp van Gynzy aan de doelen. We hebben het afgelopen jaar gezien dat een hybride vorm van het aanbieden van het rekenwerk beter werkt voor de kinderen. De resultaten zijn beter door op deze manier te werken.

 • ICT

Mediawijsheid houdt veel meer in dan het gebruik van Chromebooks binnen de Units. Intensief benutten van ICT en het gesprek erover (digitale geletterdheid) geeft onze leerlingen een stevige basis in een samenleving die steeds meer afhankelijk wordt van online kennis en kunnen. Het mer elkaar onderzoeken en ontdekken is de winst die onze leerlingen wijs en weerbaar maakt. Op school hebben wij VR brillen om de echte wereld naar binnen te halen, maken we gebruik van de Google omgeving, krijgen de kinderen uit de bovenbouw 1x per twee jaar een typecursus aangeboden en maken we gebruik van diverse programma's en materialen zoals het schaakprogramma Chessity, Lego WeDO, BEEbot en iPads. Alle kinderen krijgen op de Lichtlijn 1 x per week ICT onderwijs.Wij maken hierbij gebruik van de LEV en BOS leerlijnen en uitgangspunten.

Ik gebruik ICT om...

.. samen te leven en werken!

.. te leren!

.. er de baas over te zijn!

.. te maken!

..  handig te zijn!

 • schrijven

De schrijfmethode 'Pennenstreken' wordt gebruikt vanaf groep 3. In de jaren daarvoor leren de leerlingen hun motoriek ontwikkelen, zodat zij in groep 3 in staat zijn om een potlood en pen op de juiste manier te kunnen hanteren. Door het leren schrijven van een methodisch handschrift zijn de leerlingen in staat leesbare en nette teksten te schrijven. In de onderbouw wordt minimaal 2x per week geschreven en in de bovenbouw 1x per week.

 • Bewegingsonderwijs

De kinderen van de onderbouwunit krijgen 1x per week gym in de gymzaal aan de Marsdiepstraat door een vakleerkracht van Sportservice. Daarnaast hebben ze extra buitenspeeltijd ingepland waarin een activiteit wordt aangeboden om zo toch te voldoen aan het aantal minuten bewegingsonderwijs. De kinderen van de bovenbouwunit hebben één keer per week gym in de gymzaal aan de Marsdiepstraat door onze vakleerkracht meester Ben en daarnaast nog één keer een 'natte' gymles door zweminstructeurs in het zwembad Het Heersdiep. Hierbij staat zwemveiligheid en zwemplezier centraal. Er wordt verwacht dat alle kinderen in de bovenbouw hun zwemdiploma A hebben gehaald.

 • Sociale redzaamheid, Sexuele vorming en Gezond gedrag

De kinderen wordt geleerd goed en verantwoord om te gaan met hun eigen lichaam, met anderen en met Gods schepping. Het geleerde zal uiteindelijk zijn weerslag moeten hebben op het gedrag van leerlingen. Ze moeten onder andere kunnen omgaan met regels, met gevoelens van anderen, contact kunnen leggen, gevoelens kunnen uiten en luisteren naar elkaar. We maken gebruik van Postive Behavior Support (PBS). Het doel van PBS is om een positieve, sociale omgeving te creëren die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Ook bieden we 1x per twee weken de Kanjertraining aan. De methode 'Wonderlijk gemaakt' wordt 2x in het jaar een week aangeboden. Dit is een seksuele vormingsmethode die geschreven is vanuit de christelijke levensvisie. Er is ook een boekje voor de ouders, zodat zij thuis kunnen doorpraten over wat er op school is aangeboden. 

Werken in thema's

Wij hebben de vakken taal, geschiedenis, natuuronderwijs, aardrijkskunde en creatieve vorming geïntegreerd in het thematisch onderwijs. Uitgangspunt is ger vergroten van de betrokkenheid en aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Een belangrijk onderdeel bij thematisch werken is het onderzoekend leren. We gaan uit van de sociaal culturele praktijk.Functioneren in een sociaal-culturele praktijk betekent dat de leerlingen vaardigheden moeten leren die daarbij horen. Bijvoorbeeld klantvriendelijk taalgebruik bij een winkel, een ontwerp kunnen maken bij een architectenbureau of een partijprogramma schrijven bij het thema ‘verkiezingen’. Om te leren hoe dat moet, verrichten ze onderzoek in de praktijk, in bronnen of door te experimenteren. Op die manier doen zij kennis op en oefenen zij vaardigheden. De kinderen bepalen de onderzoeksvragen, terwijl de leerkracht begeleidt, bijstuurt en de kennis- en vaardigheidsdoelen in de gaten houdt. Zo is er een balans tussen de inbreng van de kinderen en van de leerkracht.Binnen ieder thema oefent het kind ook in vaardigheden die bijdragen aan de persoonsvorming, zoals initiatief nemen, creatief denken, onderzoeken, redeneren, probleem oplossen, zelfsturing en reflectie. Daarnaast is het een sociaal proces waarin samenwerken, communiceren en maatschappelijke betrokkenheid belangrijke elementen zijn. We trekken er graag op uit tijdens een thema of we halen de experts de school in.

Een thema duurt gemiddeld 6-8 weken (van vakantie tot vakantie). De kinderen verzamelen materiaal en hebben gesprekken met de leerkrachten over de inhoud en inzet. Dit wordt verzameld in hun portfolio. 

 • Topografie

De kinderen vanaf stamgroep 6 krijgen topografie mee als huiswerk.Op school krijgen ze extra informatie over de provincie of land en thuis leren ze de plaatsen. In groep 6 leren ze Nederland, groep 7 Europa en groep 8 de wereld. 1x per twee weken komt topografie aan bod.

 • Verkeer

In alle groepen wordt verkeer aangeboden. Verkeer kan worden geïntegreerd in een thema, maar kan ook apart worden gegeven. We zijn ons aan het oriënteren op een nieuwe verkeersmethode. In groep 7 krijgen de kinderen een theorie examen en een praktijk examen. Voor het praktijkexamen zullen de fietsen van de kinderen worden gecontroleerd door een verkeersouder. 

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De tijden zijn afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de groep. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De uren per vak kunnen per schooljaar wisselen. De stamgroepleerkrachten overleggen met de intern begeleider en directie over de onderwijsbehoeften van de stamgroep. De instructies van de vakken worden gegeven in de stamgroepen als ook op één van de pleinen in de school. De Kanjertraining, Levensbeschouwing, bewegingsonderwijs en Seksuele vorming worden gegeven in de stamgroep.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Vanwege onze identiteit zullen wij er alles aan doen om de kinderen zo lang mogelijk op onze school te houden. Hierbij maken we gebruik van de expertise van het samenwerkingsverband en onze orthopedagoog. Wij bieden naast de gebruikelijke zorg ook extra ondersteuning aan kinderen met Nederlands als tweede taal door middel van een NT2 programma. De kinderen krijgen extra/ aparte instructie van een onderwijsassistent die gespecialiseerd is in NT2.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In schooljaar 2021/2022 zijn we teambreed gestart met de training 'Krachtgericht Coachen'. Dit zullen we in schooljaar 2022/2023 vervolgen en verdiepen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

IKC

In Kindcentrum De Lichtlijn wordt samen met ouders en de professionals van het onderwijs en opvang De Kleine Reiziger vanuit eenzelfde passie gewerkt aan een optimale omgeving en een rijk aanbod waarin de ontwikkeling van elk kind wordt gestimuleerd. Ouders hoeven kinderen slechts één keer aan te melden bij het kindcentrum waarna zowel opvang als onderwijs kan worden afgenomen. Kinderen van 2 tot 13 jaar zijn welkom bij ons om te leren, spelen, ontdekken en ontspannen. 5 dagen per week van 7 uur tot 18 uur bieden wij een compleet dagprogramma vol afwisseling en uitdaging. In schooljaar 2020-2023 staat er een vernieuwbouw gepland. De kinderopvang zal uitbreiden naar een opvang van 0 tot 13 jaar. 

Wanneer naar school

Wanneer uw kind 4 jaar is, mag hij/zij op of na de verjaardag op school komen. De kinderen gaan vijf dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. Kinderen die na 1 januari 4 jaar worden, komen in groep 0. Naar de kinderen benoemen we dit zo niet en zijn ze gewoon onderdeel van de stamgroep 1/2.  Indien uw kind rondom de zomer- of kerstvakantie jarig is, wordt er contact met u opgenomen om de startdatum en wen momenten (in overleg met u) te bepalen. Uw kind mag alle dagen naar school, maar is nog niet leerplichtig. In overleg met de stamgroepleerkracht kunt u de dagen dat uw kind op school komt overleggen. Vanaf 5 jaar geldt de leerplicht.

Najaarskinderen

De kinderen die in oktober, november of december vier jaar worden, worden automatisch ingedeeld in groep 1. De kinderen die vanaf januari vier jaar worden, komen in de instroomgroep en gaan het schooljaar erop naar groep 1. Nu kan het zijn dat de zogenoemde oktober-november-december leerlingen baat hebben bij een verlengd kleuterjaar. Dit kan zijn bij de overgang van groep 1 naar groep 2 of bij de overgang van groep 2 naar groep 3. Als er twijfels zijn over de overgang naar het volgende schooljaar, vanuit ouders of school, zijn er beslissingslijsten beschikbaar die als ondersteuning kunnen dienen voor de keuze van een eventueel verlengd kleuterjaar. 

Kennismaken en wennen

Voordat uw kind 4 jaar wordt krijgt u een brief van de stamgroepleerkracht. In de brief staat onder andere extra informatie over de gewoontes in de stamgroep en wanneer uw kind mag komen wennen op school. Uw kind mag 3 keer komen wennen. De eerste keer dat uw kind komt wennen, mag u erbij zijn. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u deze altijd stellen aan de stamgroepleerkracht of één van de unitmedewerkers.

Jonge Kind

Kinderen leren het beste door bezig te zijn met wat voor hen echt betekenis heeft. Daarom sluiten we zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van de kinderen, want betekenisvolle activiteiten zorgen voor echte betrokkenheid. In de onderbouw werken we dan ook steeds vanuit een thema dat de kinderen aanspreekt. Wanneer we met een nieuw thema beginnen, richten we samen met de kinderen een bijpassende hoek in. Vanuit het thema worden de leeractiviteiten  opgebouwd rond de volgende kerngebieden:

 • Spelactiviteiten
 • Constructieve
 • activiteiten Lees-/schrijfactiviteiten
 • Reken-/wiskunde activiteiten
 • Gespreksactiviteiten

Leerlingvolgsysteem kleuters 

In de kleuterbouw wordt er handelingsgericht gewerkt met de methode Onderbouwd. In de online omgeving worden de leervorderingen en meervoudige intelligentie van de leerlingen geregistreerd. We gebruiken ZIEN als leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor vullen wij de vragenlijsten in die betrekking hebben op het welbevinden en de betrokkenheid. Voor de screening van de meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt het DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) ingezet. 

Een dag van de kleuter

De schooldeur is om 8.15 uur open. Vanaf die tijd mogen de kinderen naar binnen. U mag afscheid nemen van uw kind in de hal. De leerkracht staat bij de deur om de kinderen op te vangen. Op sommige dagen kunt u mee naar binnen en kunt u samen met uw kind een spelletje spelen die klaarliggen op de tafels binnen de unit. De dagen dat dit mag, staan in het kleine infogidsje. Om 8.30 uur begint de school en verwachten wij van u dat u de unit heeft verlaat. De kinderen starten in de stamgroep en zullen gedurende de dag zich verspreiden binnen de unit. We werken met een planbord waarin de kinderen zien of ze aan een 'verplichte' activiteit moeten deelnemen. Is dit niet het geval, dan mag het kind een activiteit van het planbord kiezen. Om 9.45 uur gaan de kinderen fruit eten en indien een kind jarig is, mag hij/ zij rond dit tijdstip trakteren en om 11.30 uur gaan de kinderen eten. Na het (fruit) eten hebben de kinderen pauze. Naast de pauzes spelen de kinderen ook extra buiten. Tijdens het werken in de unit wordt er op niveau groepen samengesteld. Het kan dus zijn als bijv. een kind in groep 2 al kan lezen, hij/zij aansluit bij de instructiemomenten van groep 3. Tijdens het werken in thema's wordt er binnen de unit veel samengewerkt met stamgroep 3/4. Om 13.45 uur is er weer een stamgroepmoment in de kring en om 14.00 uur kunt u uw kind ophalen vanaf het kleuterplein. 

Contact leerkracht

De medewerkers van de onderbouwunit hebben van ongeveer 14.05 uur tot 14.35 uur verplicht pauze, dit omdat zij de hele dag bij de kinderen aanwezig zijn. Indien u de leerkracht wilt spreken, kunt u haar altijd mailen of bellen via de schooltelefoon. De werkdagen van de leerkrachten staan in het infogidsje. Wij vinden het contact met de ouder/ verzorger erg belangrijk. Indien u iets kwijt wilt of er is iets niet duidelijk, geeft u dit alstublieft door aan de stamgroepleerkracht. Gesprekken kunnen altijd worden aangevraagd door u of de stamgroepleerkracht. Wij houden de lijntjes graag kort. 

PUK

Indien mogelijk doen wij mee met de PUK klas, dit is een initiatief van het samenwerkingsverband. De PUK klas biedt dagelijks extra taalonderwijs aan leerlingen van groep 1 die een D/E score halen op de TAK toets. Dit jaar hebben wij onvoldoende leerlingen die uitvallen op de TAK toets.

Terug naar boven