Basisschool De Lichtlijn

Lekstraat 1 1784 VJ Den Helder

  • Elke week krijgen alle kinderen ICT les. Middels de VR-brillen halen we de echte wereld naar binnen en wordt het onderwijs betekeningsvol.
  • Iedere week gaan de kinderen van de bovenbouwunit naar het zwembad voor de 'natte' gymles. Zwemveiligheid en zwemplezier staan centraal.
  • Schoolfoto van Basisschool De Lichtlijn

In het kort

Toelichting van de school

Een veilige, kindvriendelijke schoolomgeving met (media)wijze kinderen

Basisschool De Lichtlijn is veilige kindvriendelijke school, waar kinderen stukje bij beetje zichzelf en het leven leren ontdekken. Wij coachen hen daarbij, samen met ouders en verzorgers, gedreven door de liefde voor God en elkaar. Zo zetten wij ons van harte in om leerlingen tot zelfstandige kinderen te maken, (media)wijs en weerbaar voor een plekje in de veeleisende maatschappij.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geloof
  • Liefde
  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Lichtlijn is een warme, veilige school in Den Helder waar kinderen stukje bij beetje zichzelf en het leven leren ontdekken. Een klein deel van onze leerlingen komt uit een dorp, andere leerlingen wonen in de stad. Ze behoren overwegend tot de gereformeerde en evangelische kerkgenootschappen, maar komen ook uit andere geloofsgemeenschappen. Hiernaast kiezen ook niet-Nederlands sprekende ouders onze school voor hun kinderen. Het leerlingaantal ligt rond de 100 leerlingen en de komende jaren verwachten we in aantal te groeien. De kinderen zijn dit schooljaar verdeeld over vier stamgroepen verdeeld over twee Units. Binnen de Unit zitten ongeveer 50 kinderen verdeeld over twee stamgroepen. Ze maken gebruik van de stamgroeplokalen, het leerplein en/of het speel-werkplein.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Integraal Kindcentrum (IKC)

Onderwijs en kinderopvang zijn als van nature met elkaar verbonden. De medewerkers hebben hetzelfde hart voor kinderen. Een veilig klimaat vinden we een absolute voorwaarde in alles wat we doen. We willen bijdragen aan de ontwikkeling van ieder individueel kind. Ouders beschouwen we als belangrijke partners. Daarom werken wij toe naar een Integraal Kindcentrum. In ons kindcentrum wordt samen met ouders en de professionals van het onderwijs en de opvang vanuit eenzelfde passie gewerkt aan een optimale omgeving en een rijk aanbod waarin de ontwikkeling van elk kind wordt gestimuleerd. Ouders hoeven kinderen slechts één keer aan te melden bij het kindcentrum waarna zowel opvang als onderwijs kan worden afgenomen. Door het werken vanuit eenzelfde visie wat o.a. tot uiting komt in het gebruik van dezelfde methodes en het behandelen van dezelfde thema’s wordt een doorgaande leer- en ontwikkellijn gewaarborgd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven