De Maten

Broekmaten 6 7683 XH Den Ham (Overijssel)

  • Schoolfoto van De Maten
  • Schoolfoto van De Maten
  • Schoolfoto van De Maten
  • Kindcentrum 'Broekmaten'
  • Schoolfoto van De Maten

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school werkt aan haar opbrengsten met behulp van schoolanalyses en groepsanalyses. Er wordt gewerkt met een duidelijke structuur waarbij de opbrengsten regelmatig per groep en teambreed worden besproken. Vanuit deze analyses worden gerichte interventies uitgevoerd op school- danwel groepsniveau. Dit systeem heeft er mede toe bijgedragen dat de eindresultaten van het afgelopen schooljaar prima zijn.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan hoe de leerlingen op onze school presteren, worden regelmatig toetsen afgenomen. Vanaf groep 3 worden regelmatig methodegebonden toetsen afgenomen. Dit zijn toetsen, die horen bij de methodes voor o.a. taal, lezen en rekenen, die wij op school gebruiken. Met behulp van deze toetsen kunnen we bekijken of een leerling de stof, die behandeld is, beheerst wordt. De toetsresultaten worden per leerling genoteerd, zodat we ook kunnen kijken hoe een kind presteert over een wat langere periode. Naast methodegebonden toetsen worden ook standaardtoetsen op het gebied van spelling, lezen en rekenen afgenomen. Deze toetsen (leerlingvolgsysteem) zijn veelal ontwikkeld door het Cito. Naast het Cito leerlingvolgsysteem maken de scholen van Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand (SCOT) vanaf schooljaar 2016-2017 gebruik van de NSCCT. Dit is een niet schoolse capaciteitentest, die wordt ingezet om het leerpotentieel  van de groep en de leerling in kaart te brengen, met als doel een koppeling te maken tussen leerpotentieel en Cito scores.  De NSCCT wordt in de maand oktober afgenomen in de groepen 4 t/m 7. De leerkrachten maken met behulp van deze gegevens (Cito en NSCCT) een analyse per groep en per leerling. Deze analyse wordt besproken met de intern begeleider en de directeur. Analyse van deze gegevens levert informatie op voor kwaliteitsverbetering op leerling-, groeps-, school- en bestuursniveau en draagt bij aan de ambitie om meer uit de leerlingen te halen dan we voor mogelijk houden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Leerkrachten geven een weloverwogen schooladvies aan het eind van de basisschool. Dit advies komt tot stand in samenspraak met de intern begeleider en de directeur. Op grond van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en eigen observaties, komt de leerkracht samen met de  leerling en de ouders tot een keuze voor het vervolgonderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Samen (leerkrachten, leerlingen en ouders) vormen we een gemeenschap waarin het bewust omgaan met elkaar centraal staat. Belangrijke pijlers bij dit bewust omgaan met elkaar zijn onder meer wederzijds vertrouwen, respect, aandacht voor de ander, geduld, gezamenlijke activiteiten, vergeven, spreken met elkaar en luisteren naar elkaar en onvoorwaardelijke acceptatie (vanuit leerkrachten en leerlingen). De Bijbel en onze gezamenlijke visie op waarden en normen vormen de basis van het leefklimaat waar wij binnen onze school naar streven. Onze gezamenlijke maatschappelijke visie geven wij onder meer vorm d.m.v. onze “KlasseKids“ afspraken. Dit zijn vijf schoolregels die als doel hebben een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van onze schoolgemeenschap. We streven naar een goede, solidaire en veilige sfeer.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Wederzijds Respect
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In februari 2020 heeft het vierjaarlijks inspectieonderzoek plaatsgevonden bij het bestuur van Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand e.o. (SCOT). Aansluitend op dit onderzoek is op 'De Maten' een verificatieonderzoek uitgevoerd op dinsdag 25 februari 2020. De volgende standaarden zijn onderzocht: Didactisch handelen (OP3) en Kwaliteitscultuur (KA2). 

Beoordeling Didactisch handelen GOED

Naast de basiskwaliteit heeft de inspectie ook gekeken naar de eigen aspecten van kwaliteit, de ambities van de school en de mate waarin deze zichtbaar zijn in de praktijk. Op 'De Maten' heeft dit geleid tot de waardering Goed. CDBS De Maten is een Dalton Basisschool waar naast het werken met de Dalton principes is ingezet op het werken met leerlijnen. Beide moeten bijdragen aan onderwijs, dat is afgestemd op leerlingen en dat hen in staat stelt om in sterkere mate tot leren te komen. De inspectie constateert dat de Dalton principes en het werken met leerlijnen doorwerken in het handelen van de leraren. Dit maakt dat samenwerken, zelfstandig werken en bijvoorbeeld verantwoordelijkheid nemen natuurlijke aspecten zijn van het didactisch handelen. Daarnaast biedt het werken met leerlijnen de leraren handvatten voor een beter zicht op ontwikkeling waardoor een betere afstemming zichtbaar is. 

Beoordeling Kwaliteitscultuur GOED

Naast de basiskwaliteit heeft de inspectie ook gekeken naar de eigen aspecten van kwaliteit, de ambities van de school en de mate waarin deze zichtbaar is in de praktijk. Op 'De Maten' heeft dit geleid tot de waardering Goed. De waardering Goed schrijft de inspectie mede toe aan de manier waarop er binnen de school wordt gewerkt in leerteams. Binnen deze teams, waarin alle leraren betrokken zijn, wordt informatie van buiten de school omgezet in praktische aanpakken voor in de school. De Dalton principes en het school-/jaarplan zijn leidend voor het maken van keuzes. Deze keuzes worden vervolgens geïmplementeerd hetgeen zorgt voor een grote mate van draagvlak binnen de school 

Dalton visitatie - 24 februari 2020

Op maandag 24 februari 2020 hebben twee visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) 'De Maten' voor de derde keer gevisiteerd v.w.b. de kwaliteit van het daltononderwijs. De beoordeling was goed en voor de komende 5 jaar heeft 'De Maten' haar licentie weer ontvangen.


Terug naar boven