De Maten

Broekmaten 6 7683 XH Den Ham (Overijssel)

  • Schoolfoto van De Maten
  • Schoolfoto van De Maten
  • Schoolfoto van De Maten
  • Kindcentrum 'Broekmaten'
  • Schoolfoto van De Maten

Het team

Toelichting van de school

Op onze school zijn v.w.b. de leerkrachten alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd. Het team bestaat uit 17 leerkrachten waarvan slechts één mannelijke leerkracht. Het komende schooljaar beschikken we over een onderwijsassistent voor 3 dagdelen. Zij biedt ondersteuning aan verschillende leerlingen zowel binnen als buiten de groep.

Alle collega's zijn gediplomeerde daltonleerkrachten. Nieuwe collega's moeten na een jaar te hebben gewerkt de cursus daltonleerkracht volgen. 

'De Maten’ is een opleidingsschool voor leerkrachten. Dat betekent dat stagiaires van de Pedagogische Academie deels op onze school hun studie volgen. Onze leerkrachten worden geschoold op 'Windesheim' om deze stagiaires te begeleiden. 

Jaarlijks volgen de collega's BHV cursussen start en herhaling. 

Ook zijn er mogelijkheden voor leerkrachten om zich individueel verder te bekwamen door middel van een door hen zelf gekozen cursus of een cursus passend bij de ontwikkeling van de school. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen de Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand (SCOT) hebben we overkoepelend een pool van mensen die vervangen tijdens ziekte of bij ander verlof. Doordat deze medewerkers in dienst zijn binnen onze stichting zijn ze bekend met onze scholen en de onderwijsconcepten. Op school wordt een 'vervanger' begeleid door een teamlid.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

‘De Maten’ werkt met 8 groepen waarvan 6 enkele en 2 combinatiegroepen. De school werkt met jaargroepen. In de loop van de schooljaren kunnen er wel wisselingen komen door het vormen van combinatiegroepen. De meeste kinderen komen met hun vierde jaar op school. Aan het eind van groep 8, soms groep 7, gaan de leerlingen naar de diverse vormen van voortgezet onderwijs in de regio. Hoewel elke groep een leerstoflijn kent, betekent dit niet dat alle leerlingen op hetzelfde niveau met de leerstof bezig zijn. Leerlingen, die de lesstof van de groep moeilijk vinden, krijgen vanaf groep 6 aangepaste lesstof. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouder(s). Deze leerlingen zitten dan op een eigen leerweg. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderbouwgroepen (1 t/m 4) krijgen wekelijks 24 uur les. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderwijstijd aan de bovenbouwgroepen (5 t/m 8) is wekelijks 26 uur. De onderbouwgroepen (1 t/m 4) krijgen wekelijks 24 uur les. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schoolondersteuningsprofiel Op ‘De Maten’ is een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het schoolondersteunings-profiel geeft aan welke zorg en ondersteuning de school kan bieden, eventueel met hulp van derden. Er kunnen onder meer afspraken uit voorkomen over de deskundigheidsbevordering van het personeel. 

1.     De missie

De missie van ’De Maten’ sluit aan bij die van het SWV Twente Noord. ‘De Maten’ biedt passend basisonderwijs zodat dit onderwijs en de begeleiding van kinderen zo snel, zo normaal, zo dichtbij en zo goed mogelijk wordt georganiseerd. De school volgt hier de afspraken, zoals die in SWV Twente Noord zijn gemaakt. De missie van het SWV is leerlingen kwalitatief goed passend onderwijs te bieden in een omgeving, die zo thuisnabij en zo regulier als mogelijk is. De ontwikkelmogelijkheden en het welbevinden van de leerlingen sluiten zo goed mogelijk aan bij de passend onderwijsplek.  

2.     De visie

‘De Maten’ maakt dit mogelijk door:

De afspraken rondom basiszorg en kwaliteitszorg volgens de eisen van de inspectie  planmatig toe te passen;
De uitgangspunten volgens Handelingsgericht Werken (HGW) in de praktijk te brengen;
Zo vroeg mogelijk de deskundigheid van ondersteuners in het SWV in te schakelen om voor iedere leerling een onderwijsarrangement op maat mogelijk te maken.   

3.     Ambitie passend onderwijs

De school werkt samen met deskundigen binnen en buiten onze school, zodat zoveel mogelijk leerlingen passend onderwijs kunnen volgen. Het team streeft bij alle leerlingen tot een zo ruim mogelijk passend aanbod te komen. De school beschrijft in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) waar de grenzen van de mogelijkheden van ons schoolteam liggen. De school zoekt steeds naar mogelijkheden om deze grenzen op te schuiven. Ter ondersteuning van het team beschikt de school over gespecialiseerde leerkrachten en extra ondersteuningsmogelijkheden. Te weten: Gedragsspecialist, Begaafdheidsspecialist, Orthopedagoog, HBO Toegepast Psycholoog (psycho-diagnosticus), onderwijsassistent en kindercoach. De school beschikt over een team dat goed is voorbereid om onderwijs- en opvoedproblemen te voorkomen en te verhelpen.

4.     Ondersteuningsstructuur

De school wordt op verzoek ondersteund vanuit het SWV via de inzet van een Expertise en Dienstenteam (E&D). Dit team bestaat uit specialisten uit cluster 3 en 4. Via de afdeling en het schoolbestuur is de inzet mogelijk van een orthopedagoog. De school heeft een schoolondersteuningsteam (SOT). Dit SOT houdt volgens een vaste planning groeps- en leerlingbesprekingen. Deze groeps- en leerlingbesprekingen vinden plaats volgens de zogenaamde HGW werkwijze. Binnen deze werkwijze staat planmatig en doelgericht werken voorop. Vragen rondom leerlingen worden besproken op basis van hun ondersteuningsbehoefte. Leerlingbesprekingen verlopen volgens planning maar kunnen ook op afroep plaats vinden. Dit als snel en direct gehandeld moet worden. Bij het SOT overleg kunnen zowel deskundigen uit de school, het bestuur als het SWV aansluiten. Ook is het mogelijk dat deskundigen uit de gemeentelijke jeugdzorg aansluiten, zoals de maatschappelijk werker, schoolverpleegkundige, schoolarts, leerplichtambtenaar of wijkagent. De school maakt hierdoor effectief gebruik van nuttige en noodzakelijke adviezen van externe partners. Over een SOT overleg worden ouders altijd geïnformeerd. Ouders worden altijd betrokken bij besprekingen en besluiten over hun kind. Het SOT kan aan het SWV ook advies en ondersteuning vragen in de vorm van trajectbegeleiding. Trajectbegeleiding is een aanvullende ondersteuningsmogelijkheid voor de school. Het SWV biedt deze ondersteuning om samen met het SOT en ouders te onderzoeken of binnen onze school nog kansen liggen om passend onderwijs te bieden. Trajectbegeleiders zijn door het SWV speciaal opgeleid om dit te bespreken samen met ouders en SOT. Trajectbegeleiding wordt pas ingezet als eerdere aanpak niet heeft geleid tot een blijvende oplossing. Het is mogelijk dat ondanks inzet van extra deskundigen het verwachte doel niet wordt bereikt. De ondersteuningsstructuur van het eigen bestuur, afdeling of SWV is dan vaak al actief geweest ten behoeve van de leerling. Een groeidocument geeft aan welke acties al dan niet met succes reeds zijn ingezet. Er is echter nog geen zicht op een blijvende oplossing. Hierdoor zijn andere acties nodig om voor de leerling passend onderwijs te kunnen organiseren. De intern begeleider (IB-er) neemt in zo’n situatie contact op met het SWV om ondersteuning van een trajectbegeleider te vragen. Samen bereiden de IB-er en de trajectbegeleider  het verdere verloop van het proces voor. In ieder geval worden de ouders en de leraren betrokken bij het overleg. Het traject met de trajectbegeleider zoekt in de eerste plaats naar oplossingen binnen de eigen of een andere basisschool. Het overleg kan echter ook tot een advies leiden, waarbij een toelaatbaarheid tot het S(B)O aan de orde is.  

5.     Basisprofiel van ‘De Maten’

‘De Maten’ biedt basisondersteuning. Dit zijn afspraken over de ondersteuningsmogelijkheden, waar alle basisscholen in Twente Noord naar streven. De school heeft in het SOP aangegeven hoe de stand van zaken is t.a.v. deze afspraken.

‘De Maten’ heeft haar onderwijs zo ingericht dat:
- vroegtijdig leer-, opgroei- en opvoedproblemen worden gesignaleerd;
- een veilig (sociaal) schoolklimaat voor alle leerlingen geboden wordt;
- er een aanbod is voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie;
- er een aanbod is  voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie;
- er een aanpak is, gericht op het voorkomen van gedragsproblemen.   

‘De Maten’ werkt met duidelijke afspraken  om sociaal emotionele problematiek en gedragsproblemen te voorkomen. De school ontwikkelt een pedagogische aanpak waarin leerlingen met ontwikkelingsproblemen, zoals ADHD en autisme goed gedijen. ‘De Maten’ staat open voor een gesprek met ouders over de opvang van leerlingen met meer ingewikkelde of intensieve ondersteuningsvragen. In het SOP heeft de school aangegeven bij welke specifieke ondersteuningsvragen het schoolteam zich meer of minder ervaren vindt. De ondersteuningsmogelijkheden van de school kunnen begrensd worden door verschillende oorzaken. De complexiteit of meervoudigheid van de problematiek bij een individuele leerling kan een grens voor de school zijn. ‘De Maten’ heeft ook deze grenzen verwoord in haar eigen SOP. 

De volgende redenen kunnen grenzen van de school bepalen:

Veiligheid van medeleerlingen en leerkracht;
Mate van zelfredzaamheid;
Mate van fysieke en/of medische verzorging;
Kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs dat mogelijk is;
Benodigde materiële ondersteuning van hulpmiddelen.    

6.     Aanmeldingsprocedure

Bij aanmeldingen van kinderen, die voor het eerst naar de  basisschool gaan, is de zorgplicht van kracht. ‘De Maten’ zal samen met de ouders onderzoeken of in het geval van specifieke ondersteuningsbehoeften de school de aangemelde leerling voldoende onderwijs kan bieden. Leerlingen binnen de basisondersteuning worden geplaatst op de school van aanmelding, mits aan andere plaatsingsvoorwaarden is voldaan. Indien nodig bespreekt het SOT de ondersteuningsbehoeften. Het E&D van het SWV en ook andere deskundigen kunnen hierbij adviseren en ondersteunen. Kan de school onvoldoende tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoeften, dan is het schoolbestuur verantwoordelijk een plek te vinden binnen het eigen bestuur of in samenwerking met het SWV binnen een andere BaO- of S(B)O-school. In het laatste geval zal de school de hulp van een trajectbegeleider van het SWV inroepen (zie boven).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Maten heeft een plan 'Meerbegaafdheid bovenbouw' opgesteld en is gestart met het ontwikkelen van een plan 'Meerbegaafdheid onderbouw'. De twee begaafdheidsspecialisten begeleiden dit traject en zijn gestart met de uitvoering van dit plan. In de toekomst willen we dit verder vorm en inhoud geven om wellicht te komen tot een BegaafdheidsProfielSchool (BPS) school. 

 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterspeelzaal/kinderdagverblijf 'De Maatjes' bevindt zich op hetzelfde terrein binnen 'Kindcentrum Broekmaten'. We maken samen gebruik van het schoolplein.

Terug naar boven