De Smithoek

Roelofsbrink 12 7683 CK Den Ham (Overijssel)

  • In onze Brede school! Samen met KDV de Cirkel, basisschool Domino en de openbare Bibliotheek zijn we gehuisvest in BREDE SCHOOL ZUIDMATEN.
  • Naast Nederlands bieden we in alle groepen Engels en Duits als vreemde taal aan.
  • We ontwikkelen de gehele persoon. Daar hoort ook voordragen, presenteren, musiceren en acteren bij. Daar hebben we alle ruimte voor.
  • Als Leader in Me-scholen rusten we kinderen toe met zelfvertrouwen, waarden en levensvaardigheden.
  • Online of op school; kinderen ontdekken door hun talenten dat ze tot veel meer in staat zijn.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging van leerkrachten is bovenschools op Stichtingsniveau geregeld.
Er is een poule met vaste vervangers.
We trachten ten alle tijde de best mogelijk passende oplossing te vinden, zodat het te bieden onderwijs gecontinueerd kan worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We werken in de kleuterklassen met ONDERBOUWD (en VIERKEERWIJZER in de thema's geclusterd).
Kinderen worden daarbij digitaal gevolgd in ons LeerlingVolgSysteem (LVS) in hun ontwikkeling. Om kleuters spelend te laten leren en ontwikkelen achten wij deze werkwijze om te 'toetsen'en te observeren voldoende.

We nemen mede daarom geen CITO toetsen af bij de kleuters.

Het geheel van ONDERBOUWD en VIERKEERWIJZER is gebaseerd op het hebben van verschillende talenten (zie hiervoor ook meervoudige intelligentie)

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wereldoriëntatie heet bij ons op het rooster: VIERKEERWIJZER.
Naast het feit dat er van alle genoemde vakgebieden onderdelen in VIERXWIJZER zijn opgenomen, vinden we dat er extra aandacht moet zijn voor: 
Godsdienst: Wij zijn een Protestant Christelijke school en kiezen ervoor om dagelijks te onderwijzen vanuit de Bijbel. Iedere ochtend is daar een half uur voor gereserveerd binnen het lesrooster.
Verkeer
Culturele en Kunstzinnige Vorming 
Er wordt naast deze genoemde vakken ook regelmatig (passend bij het thema van VIERKEERWIJZER) een uitstapje gemaakt naar een museum, bedrijf, theatervoorstelling, een tentoonstelling of concert.   
Ook is het mogelijk om bij ons Smithoek schoolkoor mee te zingen.       

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Door goede organisatie en eigentijdse aanpak maken we tijd vrij voor meer en beter onderwijs!
Per onderdeel van de effectieve instructie is er differentiatie naar:
1.       Strategisch handelen(pedagogische onderwijsbehoefte van de individuele leerling)
2.       Uitvoerend handelen (diversiteitaan cognitieve onderwijsbehoefte)
3.       Differentiatie in instructie:
         o  In tempo
         o  In niveau
         o  Pre-teaching(voorinstructie)
         o Verlengde instructie
4.       Differentiatie in tempo
5.       Differentiatie in niveau

Dit alles gebeurt binnen de groep op klassenniveau. Wanneer kinderen niet voldoende hebben aan het * niveau en meer begeleiding behoeven krijgen zij Remedial Teaching of andere ondersteuning buiten de groep in de zogenaamde Planeetgroep.

Wanneer kinderen niet voldoende uitdaging krijgen door het aanbod binnen het *** niveau van de groep te volgen, worden zij doorverwezen naar de Plusgroep taken, die soms klassen-doorbrekend worden uitgevoerd en aansluiten bij de leerbehoefte van het kind.
Wanneer dit niveau kinderen problemen ervaart op gebied van 'leren leren' en 'leren leven' worden zij doorverwezen naar de Komeetgroep.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij verblijven in een optimaal gebouw, geschikt om onze visie als BREDE SCHOOL samen gestalte te geven.
We werken in één modern gebouw nauw samen met onze partners van de kinderopvang, de gemeentelijke bibliotheek en peuterspeelzaal.

Daarnaast bieden ook medewerkers van de logopedie TWEESPRAAK en kinderfysio DE HAERE meerdere keren per week therapie aan.

Terug naar boven