Algemene Hindoeschool

Mackaystraat 6 2571 AR Den Haag

Schoolfoto van Algemene Hindoeschool

Het team

Toelichting van de school

Ons ervaren schoolteam bestaat uit leerkrachten en ondersteunend personeel van voornamelijk Hindoestaans-Surinaamse afkomst uit zowel de jongere als de oudere generatie. Het ondersteunend personeel heeft zowel leservaring in zowel Suriname als Nederland opgedaan. Een aantal van hen heeft in Nederland hun diploma gehaald. Sommigen zijn - als ze een Surinaams kweekschooldiploma behaald hebben - met een speciaal opleidingstraject bezig op een Hogeschool om hun pabo-diploma gelijk te schakelen met hun Surinaamse onderwijsacte.

Elke groep heeft zijn eigen bevoegde groepsleerkracht en de school werkt met vaste invalkrachten bij ziekte en eventuele seniorenverlofdagen. Zo vormen we een hecht schoolteam met een collectieve ambitie om goed onderwijs te beiden. Leerkrachten en bouwcoördinatoren werken goed met elkaar samen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school prijst zich gelukkig met een grote pool van medewerkers, sommigen daarvan zijn reeds gepensioneerd, waardoor er zelden problemen zijn met de bemensing in het geval van ziekte. Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht wordt er zonder al teveel moeite vervanging gevonden. Een groot goed in deze tijden waarin het lerarentekort op andere scholen enorm groot is!

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen worden vakgebieden geïntegreerd aangeboden. Een liedje dat aangeleerd wordt kan een telliedje zijn, een verhaal dat voorgelezen wordt kan een relatie hebben met burgerschap. In dat geval worden twee vakgebieden gecombineerd. In de kleutergrepen wordt thematisch gewerkt. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovengenoemde urentabel is bij benadering. We streven ernaar de genoemde tijd per vak te besteden, maar maken ook keuzes in het belang van wat een groep op een bepaald moment nodig heeft. Het kan daarom voorkomen dat een groep tijdelijk meer tijd aan rekenen besteed en minder aan bijvoorbeeld wereldoriëntatie, omdat de resultaten van een groep die investering nodig hebben. Daar komt bij dat er tijdverlies optreedt bij het busvervoer/omkleden i.v.m. het schoolzwemmen in de groepen 5 en 6.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij verlenen ondersteuning aan alle leerlingen in onze school. Wij stellen veel in het werk om leerlingen een gevoel van veiligheid en vertrouwen te geven. Daarnaast willen wij leerlingen een zo groot mogelijk leerrendement laten behalen. Iedere school heeft in het ondersteuningsprofiel omschreven welke ondersteuning de school kan bieden. Ons schoolondersteuningsprofiel is op te vragen bij de directie.

In dit profiel is te lezen op welke wijze we de begeleiding aan leerlingen vormgeven en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning onze school heeft. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werkt de school vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken. Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. De samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen zijn een belangrijk aandachtspunt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is een VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met de peuterspeelzaal in de school. Zowel het kinderdagverblijf als de peuteropvang/peuterspeelzaal zijn VVE-locaties voor voorschoolse educatie. Het doel is om peuters beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat de kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Vooral de taalontwikkeling heeft daarbij alle aandacht. De kosten voor de peuterleerplek zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Zo is de Peuterleerplek gratis wanneer u in het bezit bent van een Ooievaarspas. Het berekenen van de kosten, openingstijden, en meer praktische en inhoudelijke informatie over de Peuterleerplek kunt u vinden op de website van APNA.

Terug naar boven