Algemene Hindoeschool

Mackaystraat 6 2571 AR Den Haag

Schoolfoto van Algemene Hindoeschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Dankbaarheid
  • Verbondenheid
  • Inspanning
  • Beheersing

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal va onze school kent een licht dalende trend. Wij werken er hard aan om deze dalende trend te keren. Ouder- en leerling-tevredenheid zijn voor ons daarom belangrijke pijlers, evenals een goede communicatie en zorgdragen voor sterke onderwijskwaliteit. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Algemene Hindoe Basisschool is sinds 11 mei 2009 gehuisvest in een prachtig goed onderhouden schoolgebouw. Het telt 25 leslokalen, een conciërgekamer, een leescafé waarin ook de orthotheek is ondergebracht, een directiekamer, een administratieruimte, een personeelsruimte, een kleuterspeellokaal en een gymzaal. De school beschikt over twee ruim ingerichte Chromebook lokalen waar alle groepen, volgens een vast rooster, gebruik van kunnen maken. Hier worden o.a. de kernvakken geoefend zoals taal en rekenen maar ook de zaakvakken. Alle groepen beschikken ook over een digitaal schoolbord met toebehoren en twee leerlingcomputers. De lessen kunnen daardoor nog aanschouwelijker worden gegeven. Daardoor sluiten de lessen goed aan op de nieuwe en snelle manier van digitale informatieoverdracht waar de leerlingen in hun dagelijks leven steeds meer mee te maken krijgen. Daarnaast is er voldoende ruimte om individuele gesprekken te voeren met bijvoorbeeld de maatschappelijk werker, schoolarts, vertrouwenspersonen, psycholoog en ambulante begeleider e.d.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid vinden wij als school erg belangrijk. Er is een Veiligheidsplan, op te vragen bij de directie. Dit plan wordt in het najaar van 2020 geactualiseerd. Er is een incidentenregister aanwezig in de conciërgekamer. Eventuele incidenten worden hierin genoteerd. Bij dergelijke gebeurtenissen wordt zo snel mogelijk de klassendocent geïnformeerd die de kwestie dan bespreekbaar maakt en de betrokkenen bij elkaar roept. Het zo zelfstandig mogelijk oplossen van problemen door in dialoog met elkaar te gaan wordt daarbij gestimuleerd. Regelmatig worden dergelijke casussen besproken in de teamvergaderingen waarbij ook het gedragsprotocol wordt nagelopen.

Verder beschikt de school over een eigen automatische externe defibrillator (AED). We houden ook elk jaar ontruimingsoefeningen in geval van calamiteiten zoals bij brand. We nodigen ook lokale organisaties zoals de politie en brandweer uit om over hun werk te vertellen. Zo worden ook de leerlingen bewust gemaakt hoe actief te handelen bij calamiteiten waarbij we ze leren vooral de rust te bewaren. Vanzelfsprekend krijgt ook preventie daarbij aandacht.

Terug naar boven