Rooms Katholieke Basisschool De Fontein

Laan van Wateringse Veld 462 2548 CK Den Haag

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Basisschool De Fontein neemt ieder schooljaar de verplichte landelijke eindtoets af. Hiervoor gebruiken wij de IEP eindtoets. De resultaten van onze IEP eindtoets voldoen aan de inspectienorm.
Het uitstroomniveau van de afgelopen 5 schooljaren kunt u bekijken in onze schoolgids.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Dagelijks volgt de leraar de ontwikkeling van de leerlingen. Twee maal per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats. Naast deze groepsbesprekingen vinden er ook nog diverse besprekingen op school- en leerlingniveau plaats. Bij deze besprekingen zijn de groepsleerkracht en de intern begeleider aanwezig. Op basis van deze besprekingen wordt bekeken of aanvullende maatregelen noodzakelijk of wenselijk zijn.

Aan de hand van ons leerlingvolgsysteem wordt gekeken naar de werkhouding, concentratie, de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling van het kind. De leerkracht heeft hierover altijd contact met de intern begeleider.

Zorg op groepsniveau (cyclus van minimaal 2 tot 3 keer per jaar):

 • Groepsbesprekingen en leerlingbespreking
 • Analyseren van toetsen
 • Observeren van leerlingen
 • Praten met kinderen
 • Praten met ouders

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij doen er alles aan om de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Aan het eind van leerjaar 7 krijgen alle leerlingen een eerste indicatie voor het voortgezet onderwijs mee naar huis. Deze eerste indicatie komt tot stand op basis van IEP LVS-toetsen en methode gebonden toetsen. Ook wordt hierbij rekening gehouden met de werkhouding, motivatie en inzet van de leerling en indien relevant de thuissituatie en specifieke onderwijsbehoeften in het kader van passend onderwijs. Bij het maken van deze indicatie is de leerkracht van groep 7, een leerkracht van groep 8 en de intern begeleider betrokken. Met deze indicatie geven wij onze mening over de mogelijkheden van de leerling gebaseerd op wat de leerling op dat moment laat zien. Wij organiseren voor alle ouders van kinderen uit groep 8 in de tweede schoolweek een informatieavond met als thema ‘de overstap naar het voortgezet onderwijs’. In december ontvangen leerlingen uit groep 8 hun voorlopige advies. Na de doorstroomtoets die in februari plaatsvindt, wordt in maart het definitieve advies vastgesteld. Na ontvangst van het definitieve advies kunnen leerlingen zich aanmelden voor het voortgezet onderwijs. Wij begeleiden de kinderen en ouders in alle stappen van het proces.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze visie Gewenst gedrag 

Een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat is noodzakelijk voor de ontwikkeling van uw kind. Alleen als kinderen graag naar school gaan, komen ze tot goede leerprestaties. Op De Fontein streven wij daarom naar een open en veilig klimaat door samen te werken met kinderen, ouders en leerkrachten. Hierbij spelen wederzijds respect, vertrouwen en medeverantwoordelijkheid een belangrijke rol binnen en buiten de school. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Oog voor elkaar
 • Ruimte en verbinding
 • Wederzijds respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven