Rooms Katholieke Basisschool De Fontein

Laan van Wateringse Veld 462 2548 CK Den Haag

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

rk basisschool De Fontein heeft in april 2017 de verplichte landelijke eindtoets afgenomen. Hiervoor gebruiken wij de IEP toets. 
Dit is het derde jaar dat wij deze toets bij ons op school gebruiken. De resultaten van onze IEP toets voldoen aan de inspectienorm.
Het uitstroomniveau van de afgelopen 5 schooljaren kunt u bekijken in onze schoolgids.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Dagelijks volgt de leraar de ontwikkeling van de leerlingen. Twee maal per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats. Naast deze groepsbesprekingen vinden er ook nog diverse besprekingen op school- en leerlingniveau plaats. Bij deze besprekingen zijn de groepsleerkracht en de intern begeleider aanwezig. Op basis van deze besprekingen wordt bekeken of aanvullende maatregelen noodzakelijk of wenselijk zijn.

Aan de hand van ons leerlingvolgsysteem wordt gekeken naar de werkhouding, concentratie, de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling van het kind. De leerkracht heeft hierover altijd contact met de intern begeleider.

Zorg op groepsniveau (cyclus van minimaal 2 tot 3 keer per jaar):

  • Groepsbesprekingen en leerlingbespreking
  • Analyseren van toetsen
  • Observeren van leerlingen
  • Praten met kinderen
  • Praten met ouders

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij doen er alles aan om de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. In groep 7 bespreekt de groepsleerkracht, tijdens de rapportgesprekken van het 2e rapport, de indicatie voor het voortgezet onderwijs met de ouders en hun kind. Deze eerste indicatie komt tot stand op basis van Cito LVS-toetsen en methode gebonden toetsen. Ook wordt hierbij rekening gehouden met de werkhouding, motivatie en inzet van de leerling en indien relevant de thuissituatie en specifieke onderwijsbehoeften in het kader van passend onderwijs. Bij het maken van deze indicatie is de leerkracht van groep 7, een leerkracht van groep 8 en de intern begeleider 26 betrokken. Met deze indicatie geven wij onze mening over de mogelijkheden van de leerling gebaseerd op wat de leerling op dat moment laat zien. Normaal gesproken organiseren wij voor alle ouders van kinderen uit groep 8 in de tweede schoolweek een informatieavond met als thema ‘de overstap naar het voortgezet onderwijs’
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven