Rooms Katholieke Basisschool De Fontein

Laan van Wateringse Veld 462 2548 CK Den Haag

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Basisschool De Fontein neemt ieder schooljaar de verplichte landelijke eindtoets af. Hiervoor gebruiken wij de IEP eindtoets. De resultaten van onze IEP eindtoets voldoen aan de inspectienorm.
Het uitstroomniveau van de afgelopen 5 schooljaren kunt u bekijken in onze schoolgids.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Dagelijks volgt de leraar de ontwikkeling van de leerlingen. Twee maal per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats. Naast deze groepsbesprekingen vinden er ook nog diverse besprekingen op school- en leerlingniveau plaats. Bij deze besprekingen zijn de groepsleerkracht en de intern begeleider aanwezig. Op basis van deze besprekingen wordt bekeken of aanvullende maatregelen noodzakelijk of wenselijk zijn.

Aan de hand van ons leerlingvolgsysteem wordt gekeken naar de werkhouding, concentratie, de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling van het kind. De leerkracht heeft hierover altijd contact met de intern begeleider.

Zorg op groepsniveau (cyclus van minimaal 2 tot 3 keer per jaar):

  • Groepsbesprekingen en leerlingbespreking
  • Analyseren van toetsen
  • Observeren van leerlingen
  • Praten met kinderen
  • Praten met ouders

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij doen er alles aan om de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. In groep 7 bespreekt de groepsleerkracht, tijdens de rapportgesprekken van het 2e rapport, de indicatie voor het voortgezet onderwijs met de ouders en hun kind. Deze eerste indicatie komt tot stand op basis van IEP LVS-toetsen en methode gebonden toetsen. Ook wordt hierbij rekening gehouden met de werkhouding, motivatie en inzet van de leerling en indien relevant de thuissituatie en specifieke onderwijsbehoeften in het kader van passend onderwijs. Bij het maken van deze indicatie is de leerkracht van groep 7, een leerkracht van groep 8 en de intern begeleider betrokken. Met deze indicatie geven wij onze mening over de mogelijkheden van de leerling gebaseerd op wat de leerling op dat moment laat zien. Normaal gesproken organiseren wij voor alle ouders van kinderen uit groep 8 in de tweede schoolweek een informatieavond met als thema ‘de overstap naar het voortgezet onderwijs’
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven