Rooms Katholieke Basisschool De Fontein

Laan van Wateringse Veld 462 2548 CK Den Haag

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Basisschool De Fontein neemt ieder schooljaar de verplichte landelijke eindtoets af. Hiervoor gebruiken wij de IEP eindtoets. De resultaten van onze IEP eindtoets voldoen aan de inspectienorm.
Het uitstroomniveau van de afgelopen 5 schooljaren kunt u bekijken in onze schoolgids.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Dagelijks volgt de leraar de ontwikkeling van de leerlingen. Twee maal per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats. Naast deze groepsbesprekingen vinden er ook nog diverse besprekingen op school- en leerlingniveau plaats. Bij deze besprekingen zijn de groepsleerkracht en de intern begeleider aanwezig. Op basis van deze besprekingen wordt bekeken of aanvullende maatregelen noodzakelijk of wenselijk zijn.

Aan de hand van ons leerlingvolgsysteem wordt gekeken naar de werkhouding, concentratie, de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling van het kind. De leerkracht heeft hierover altijd contact met de intern begeleider.

Zorg op groepsniveau (cyclus van minimaal 2 tot 3 keer per jaar):

 • Groepsbesprekingen en leerlingbespreking
 • Analyseren van toetsen
 • Observeren van leerlingen
 • Praten met kinderen
 • Praten met ouders

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij doen er alles aan om de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. In groep 7 bespreekt de groepsleerkracht, tijdens de rapportgesprekken van het 2e rapport, de indicatie voor het voortgezet onderwijs met de ouders en hun kind. Deze eerste indicatie komt tot stand op basis van IEP LVS-toetsen en methode gebonden toetsen. Ook wordt hierbij rekening gehouden met de werkhouding, motivatie en inzet van de leerling en indien relevant de thuissituatie en specifieke onderwijsbehoeften in het kader van passend onderwijs. Bij het maken van deze indicatie is de leerkracht van groep 7, een leerkracht van groep 8 en de intern begeleider betrokken. Met deze indicatie geven wij onze mening over de mogelijkheden van de leerling gebaseerd op wat de leerling op dat moment laat zien. Normaal gesproken organiseren wij voor alle ouders van kinderen uit groep 8 in de tweede schoolweek een informatieavond met als thema ‘de overstap naar het voortgezet onderwijs’
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze visie Gewenst gedrag 

Een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat is noodzakelijk voor de ontwikkeling van uw kind. Alleen als kinderen graag naar school gaan, komen ze tot goede leerprestaties. Op De Fontein streven wij daarom naar een open en veilig klimaat door samen te werken met kinderen, ouders en leerkrachten. Hierbij spelen wederzijds respect, vertrouwen en medeverantwoordelijkheid een belangrijke rol binnen en buiten de school. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Elke leerling in eigen kracht
 • Wederzijds respect
 • Leer mij de juiste keuze maken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven