Rooms Katholieke Basisschool De Fontein

Laan van Wateringse Veld 462 2548 CK Den Haag

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein

Het team

Toelichting van de school

Op onze school werken ongeveer 80 mensen. Naast leerkrachten die elke dag voor de groep staan zijn er ook:

* leerjaarondersteuners

* conciërges

* ict'ers

* intern begeleiders

* administratieve krachten

* directie

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht afwezig is vanwege ziekte of verlof willen wij ervoor zorgen dat het onderwijs door kan gaan middels:

 1. Het inzetten van parttime leerkrachten of duo-partners;
 2. Vervanging door overig ambulant personeel;
 3. Vervanging door leerkrachten met een LIO stagiaire in de groep;
 4. Melding maken bij invalpool Lucasonderwijs;
 5. Leerlingen verdelen over de groepen;
 6. Leerlingen naar huis (dit is een uiterste noodmaatregel)

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Urenverdeling lesrooster 1-2   

Totaal aantal uren: 24,75 uur verdeeld over onderstaande vakken         

 1. Taal/woordenschat
 2. Rekenactiviteiten
 3. Zintuiglijke en lichamelijke oefeningen
 4. Kennisgebieden en wereldoriëntatie
 5. Bevordering sociale redzaamheid
 6. Bevordering gezond gedrag
 7. Godsdienst
 8. Expressie activiteiten

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Urenverdeling lesrooster 3-8

Totaal aantal uren: 24,75 uur verdeeld over onderstaande vakken

 1. Taal
 2. Rekenen
 3. Schrijven
 4. Wereldoriëntatie
 5. Verkeer
 6. Engels
 7. Sociale redzaamheid
 8. Gym
 9. Expressie
 10. Catechese
 11. Muziek

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op De Fontein bieden wij basisondersteuning aan al onze leerlingen.
In ons samenwerkingsverband is afgesproken dat alle scholen preventieve en licht curatieve interventies in kunnen zetten voor leerlingen die dat nodig hebben binnen de basisondersteuning. Hieronder een overzicht van de interventies die onze school kan bieden:

 • Positief pedagogisch klimaat
 • Ondersteuning van leerlingen met een behoefte aan een voorspelbare leeromgeving 
 • Ondersteuning van leerlingen met een eigen leerlijn, omdat ze het niveau van 1F niet halen 
 • Ondersteuning van leerlingen met behoefte aan een uitdagende, verdiepende leeromgeving die verder gaat dan het huidige curriculum 
 • Ondersteuning van leerlingen met behoefte aan oplossingsgerichte, gedragsinterventie technieken 
 • Ondersteuning van leerlingen met een ondersteunings-behoefte op het gebied van motoriek 
 • Ondersteuning van leerlingen met een ondersteunings- behoefte bij het leren leren 
 • Vroegtijdige signalering leer-, opgroei- en opvoedproblemen 
 • Ondersteuning van leerlingen met een ondersteunings-behoefte aan passend leesonderwijs 
 • Ondersteuning van leerlingen met een ondersteunings-behoefte aan passend reken- en wiskunde-onderwijs 
 • Ondersteuning van leerlingen die ziek zijn en tijdelijk niet naar school kunnen 

Exclusie (dit kunnen wij niet bieden)  
Binnen de mogelijkheden van De Fontein zijn wij handelingsverlegen/- onbekwaam:
wij kunnen niet aan de onderwijsbehoefte voldoen van kinderen: 

 • die niet aanspreekbaar en aanstuurbaar zijn door meerdere personen en die sterk externaliserend gedrag vertonen tijdens het onderwijsleer- en groepsproces 
 • die een sterk individueel gerichte orthopedagogische- of orthodidactische begeleidingsvraag hebben 
 • waarbij de cognitieve ontwikkeling stagneert en het welbevinden van het kind en het didactische aanbod niet in balans is 
 • waarbij niet aan de (fysieke) zorgbehoefte kan worden voldaan 
 • waarbij sprake is van externe stapeling van problematiek bij de leerling waarbij de fysieke veiligheid van de leerling zelf, medeleerlingen of de leerkracht(en ) in gevaar komt. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

BLOS kinderopvang biedt in samenwerking met De Fontein voor- en vroegschoolse educatie aan.

Binnen deze vorm is er aandacht voor de taal- en (voorbereidende) rekenontwikkeling van kinderen om zo de overgang naar de basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen. Er is een nauwe samenwerking met De Fontein over het aanbod aan de kinderen in de peuterleeftijd van 2,5 tot 4 jaar, voor vier vaste dagdelen per week, gedurende de schoolweken.

De kinderen krijgen dagelijks ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden met "Puk" (KO-totaal). Een team van vaste leidsters draagt bij aan een veilige en warme sfeer, waarin kinderen breed kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontdekken. Spelen en bewegen speelt een belangrijke rol in deze ontwikkeling. Ook is er ruimte voor de sociale, cognitieve en creatieve ontwikkeling. De ontwikkeling van de kinderen wordt met behulp van het observatiesysteem KIJK! gevolgd.

Terug naar boven