Rooms Katholieke Basisschool De Fontein

Laan van Wateringse Veld 462 2548 CK Den Haag

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op basisschool De Fontein! Goed basisonderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van uw kind. De basisschool vormt immers het begin van de schoolloopbaan van uw kind. Basisvaardigheden als taal, lezen en rekenen nemen nog altijd een belangrijke plaats in binnen het hedendaagse basisonderwijs, maar ook andere ontwikkelingsaspecten krijgen volop de aandacht. Hierbij worden moderne lesmethoden en leermaterialen gebruikt.

Een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat is noodzakelijk voor de ontwikkeling van uw kind. Alleen als kinderen graag naar school gaan, komen ze tot goede leerprestaties. Daarom streven wij ernaar dat ieder kind zich snel thuis voelt op onze school.

Wij vinden goede contacten tussen ouders en school erg belangrijk. Daarom proberen wij u zeer regelmatig te informeren over de gang van zaken op school door middel van informatie- en ouderavonden, gesprekken met de groepsleerkracht van uw kind, de wekelijks digitale nieuwsbrief Infontein, Social Schools, onze website en de rapporten voor de leerlingen. Al deze contacten dragen bij aan de prettige en open sfeer, die wij met onze basisschool nastreven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een moderne, katholieke school
  • Onderwijskansen creëren
  • Hoge verwachtingen hebben
  • Oog voor ieder kind
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
862
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven