School voor Speciaal Basisonderwijs Pastoor van Ars

Haviklaan 1 2566 XA Den Haag

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Pastoor van Ars
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Pastoor van Ars

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Zolang een leerling op De Pastoor van Ars zit doet het mee aan de toetsen van het Cito-leerlingvolgsyteem. Vanaf de start op onze school wordt er op het ontwikkelperspectief een ‘voorlopig uitstroomniveau’ vermeld. Dit ‘voorlopige uitstroomniveau’ wordt vastgesteld door de huidige groepsleerkracht, intern begeleider en directie. Deze indicatie van het uitstroomniveau is onze mening over de mogelijkheden van de leerling opdat moment. Deze mening is opgebouwd uit verschillende aspecten, zoals werkhouding, motivatie, toets-scores, capaciteiten en ervaringen in de groep enz.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf niveaugroep 3 worden er op onze school 2x per jaar toetsen van het LVS (leerlingvolgsysteem) afgenomen. Het betreffen Cito-toetsen voor de onderdelen Begrijpend Lezen (vanaf eind groep 3), Rekenen en Wiskunde, Spelling en Technisch Lezen (woordrijen en verhaaltjes). De resultaten van de toetsen die in januari en juni worden afgenomen vormen de basis voor ons didactische handelen. Groepsplannen (hierin staat de ondersteuningsbehoefte van een leerling beschreven) worden er mee samengesteld en ook de keuze voor extra ondersteuning binnen en buiten de klas hangt hiermee samen. Daarnaast gebruiken wij de resultaten om analyses te maken op kindniveau en op groepsniveau. Deze analyses kunnen  leiden tot aanpassingen in ons aanbod of de vorm van de instructie.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

SBO Pastoor van Ars onderhoudt warme contacten met een groot aantal VO-scholen die van belang zijn voorde doorstroom van onze leerlingen. Er is regelmatig contact tussen de leerkrachten van de schoolverlaters en de medewerkers van VO-scholen met betrekking tot de plaatsing of ontwikkeling van (oud) leerlingen van SBO Pastoor van Ars. VO-scholen kunnen bijvoorbeeld, na toestemming van ouders, leerlingen binnen onze setting observeren om te zien of zij goed passen binnen de VO-school van keuze of de leerling kan daar een dag(deel) meedraaien. Wanneer de overstap eenmaal gemaakt is zal er in september/ oktober een gesprek plaatsvinden tussen de leerling, de mentor en de schoolverlatercoördinator om te kijken hoe de overstap gegaan is. Indien gewenst kan er dan nog extra begeleiding geboden worden.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

onze school wil voor alle leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers een veilige plek zijn, waar samen geleerd en gewerkt wordt, waar talenten worden ontdekt en benut, waar ieder zijn verantwoordelijkheid neemt in het proces, zodat alle leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. 

Leerlingen komen naar school om zich te ontwikkelen. Een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling is sociale veiligheid d.w.z. de ruimte krijgen jezelf te kunnen en mogen zijn. Onze school is een plek waar leerlingen elkaar ontmoeten en waar zij kennismaken met de samenleving en verschillen in normen, waarden en omgangsvormen. Tijdens dit kennismaken willen wij de leerlingen zoveel mogelijk ondersteunen bij het verwerven van vaardigheden die nodig zijn om op te groeien tot een kansrijk burger.

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Sociaal Emotioneel Leren (SEL) is het ontwikkelingsproces waarmee je de fundamentele levensvaardigheden verwerft. Hierbij gaat het om de vaardigheden die helpen bij het vormen van een persoonlijke identiteit en het aangaan van relaties met anderen en met de omgeving. De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de leerlingbespreking besproken. In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken. Vaardigheden als samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid dragen bij aan een gevoel van veiligheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.  In alle groepen worden sociale competentie trainingen gegeven volgens de Rots en Watermethode. Dit programma richt zich in eerste instantie op het vergroten van sociale vaardigheden, zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. In een later stadium is er aandacht voor de thema’s veiligheid, assertiviteit, communicatie en het vinden van een eigen weg.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Zelfvertrouwen
  • Zelfredzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 18 april 2013 heeft de inspectie de Pastoor van Arsschool bezocht. De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op de Pastoor van Arsschool op de onderzochte onderdelen grotendeels op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden nauwelijks tekortkomingen kent. Het betreft hier met name de aspecten: onderwijsleerproces, didactisch handelen, zorg en begeleiding en het schoolklimaat. Bij de aspecten schoolklimaat en zorg en begeleiding heeft de inspectie onderdelen als goed beoordeeld.

Terug naar boven